PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Obecnie promowana metoda badania ruchu w celu przewidywania urazów uwzględnia ogólne wzorce i funkcje ruchowe, w tym równowagę, zakres ruchu, siłę, elastyczność mięśni i koordynację, które są niezbędne do osiągnięcia optymalnych wyników sportowych. Koncepcja FMS pozwala na kompleksową analizę jakości wzorców ruchowych, określenie występowania ograniczeń, asymetrii i kompensacji oraz całościową ocenę czynności narządu ruchu i kontroli motorycznej. Celem pracy była ocena związku testu Functional Movement Screen (FMS) z równowagą dynamiczną i zdolnością do wyskoków pionowych u kobiet i mężczyzn.

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział 22 uczestników (11 kobiet i 11 mężczyzn). Badani wykonywali test FMS, test Drift Protocol (DP) oraz test wyskoku pionowego (CMJ). Za pomocą optycznego systemu pomiarowego Optogait rejestrowano parametry równowagi dynamicznej i skoków.

Wyniki:
Analiza wyniku FMS wykazała, że kobiety uzyskały nieco lepsze wyniki w aktywnym uniesieniu wyprostowanej nogi niż mężczyźni. Istnieje istotna korelacja między całkowitym wynikiem FMS a parametrami DB u mężczyzn, ale nie u kobiet.

Wnioski:
W zakresie zdolności skokowych łączny wynik FMS był powiązany z parametrami CMJ (czas kontaktu, siła, częstotliwość) u mężczyzn, ale nie u kobiet. Niektóre testy składowe FMS były związane z DP i CMJ zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, ale wymaga to potwierdzenia w przyszłych badaniach i takich interpretacji należy dokonywać z ostrożnością.


Introduction and objective:
The currently-promoted method of studying movement for injury prediction takes into consideration overall movement patterns and functions, including balance, range of motion, strength, muscle flexibility and coordination that are necessary for achieving optimal sports results. The FMS concept allows for a comprehensive analysis of the quality of movement patterns, determining the existence of restrictions, asymmetry and compensation, as well as a global assessment of the activity of the musculoskeletal system and motor control. The aim of the study was to assess the relationship between the Functional Movement Screen (FMS) test and dynamic balance and vertical jumping ability in both men and women.

Material and methods:
Twenty-two participants (11 females and 11 males) were included in the study. The subjects performed the FMS test, Drift Protocol (DP) test and the Countermovement Jump (CMJ) test. Parameters of dynamic balance and jumping were recorded using the Optogait optical measuring system.

Results:
Analysis of FMS score revealed that females had slightly better results in active straight leg raise than males. There was significant correlation between the total FMS score and DB parameters in men, but not in women.

Conclusions:
In terms of jumping abilities, total FMS score was related to the CMJ parameters (contact time, power, frequency) in males, but not in females. Some FMS component tests were associated with DP and CMJ in both males and females, but the topic requires confirmation in future studies and should be interpreted with caution.

Czępińska A, Zawadka M. Correlations between the Functional Movement Screen (FMS), dynamic balance and vertical jumping ability in men and women. J Pre-Clin Clin Res. 2023; 29(2): 110–117. doi: 10.26444/monz/166520
 
REFERENCJE (45)
1.
Bisciotti GN, Eirale C, Corsini A, et al. Return to football training and competition after lockdown caused by th COVID-19 pandemic: medical recommendations. Biol Sport. 2020;37(3):313–319. https://doi.org/10.5114/biolsp....
 
2.
Ridan T, Warzecha A, Tomas B, et al. Test functional movement screen jako narzędzie oceny funkcjonalnej i przewidywania ryzyka wystąpienia urazów. Physiother Rev. 2018;5(14):35–48. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
3.
Sikora D, Linek P. The relationship between the Functional Movement Screen and the Y Balance Test in youth footballers. PeerJ. 2022;10:e13906. https://doi.org/10.7717/peerj.....
 
4.
Warren M, Lininger MR, Chimera NJ, et al. Utility of FMS to understand injury incidence in sports: current per-spectives. Open Access J Sports Med. 2018;9:171–82. https://doi.org/10.2147/OAJSM.....
 
5.
McCunn R, aus der Fünten K, Fullagar HHK, et al. Reliability and association with injury of movement screens: a critical review. Sports Med. 2016;46(6):763–781. https://doi.org/10.1007/s40279....
 
6.
Bonazza NA, Smuin D, Onks CA, et al. Reliability, validity, and injury predictive value of the functional move-ment screen: a systematic review and meta-analysis. Am J Sports Med. 2017;45(3):725–32. https://doi.org/10.1177/036354....
 
7.
Cook G, Burton L, Hoogenboom BJ, et al. Functional movement screening: the use of fundamental movements as an assessment of function – part 1. Int J Sports Phys Ther. 2014;9(3):396–409.
 
8.
Singh DKA, Nor N, Rajikan R, et al. Balance and motor skills among preschool children aged 3 to 4 years old. Ma-lays J Med Health Sci. 2015;1:63–68.
 
9.
Ozmen T. Relationship between core stability, dynamic balance and jumping performance in soccer players. Turk J Sport Exerc. 2016;18(1):110–113. https://doi.org/10.15314/tjse.....
 
10.
Chang W-D, Chou L-W, Chang N-J, et al. Comparison of functional movement screen, star excursion balance test, and physical fitness in junior athletes with different sports injury risk. BioMed Res Int. 2020;26;e8690540. https://doi.org/10.1155/2020/8....
 
11.
Pourheydari S, Sheikhhoseini R, Hosseini S. Correlation between the functional movement screen (fms) test with dynamic balance and core endurance in male and female volleyball players in Kerman province. J Clin Physi-other Res. 2018;3(2):64–69. https://doi.org/10.22037/engli....
 
12.
Kelleher L, Frayne R, Beach T, et al. Relationships between the functional movement screen score and y-balance test reach distances. Int J Hum Mov Sports Sci. 2017;1(5):51–56. https://doi.org/10.13189/saj.2....
 
13.
Zarei M, Rahmani N. The relationship between dynamic stability and functional movement screening test. PTJ. 2018;8(2):107–114. https:// doi.org/10.32598/ptj.8.2.107.
 
14.
Scudamore EM, Stevens SL, Fuller DK, et al. Use of functional movement screen scores to predict dynamic bal-ance in physically active men and women. J Strength Cond Res. 2019;33(7):1848–1854. https:// doi.org/10.1519/JSC.0000000000002829.
 
15.
Kramer TA, Sacko RS, Pfeifer CE, et al. The association between the functional movement screentm, y-balance test, and physical performance tests in male and female high school athletes. Int J Sports Phys Ther. 2019;14(6):911–919.
 
16.
Slomka KJ, Furmanek MP, Litkowycz R, et al. The interdependence of functional and dynamic stability of the 16–18 years old basketball players – a pilot study. ISBS – Conf Proc Arch. 2016 July 18–22; Tsukuba, Japan.
 
17.
Thomas C, Jones PA, Dos’Santos T. Countermovement jump force- -time curve analysis between strength-matched male and female soccer players. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(6):3352. https://doi. org/10.3390/ijerph19063352.
 
18.
Conlon J. The relationship between the functional movement screentm and countermovement jump height. The-ses Diss. 2013 August 1.
 
19.
Vehrs PR, Barker H, Nomiyama M, et al. Sex differences in dysfunctional movements and asymmetries in young normal weight, overweight, and obese children. Child Basel Switz. 2021;8(3):184. https://doi.org/10.3390/ children8030184.
 
20.
Johnson QR, Scraper J, Lockie R, et al. Sex-related differences in functional movement screen scores among re-serve officers’ training corps cadets. Mil Med. 2021;188(1–2):152–157. https://doi.org/10.1093/milmed... usaa417.
 
21.
Muehlbauer T, Gollhofer A, Granacher U. Associations between measures of balance and lower-extremity muscle strength/power in healthy individuals across the lifespan: a systematic review and meta-analysis. Sports Med Auckl NZ. 2015;45(12):1671–1692. https://doi.org/10.1007/ s40279-015-0390-z.
 
22.
Kochański B, Plaskiewicz A, Kałużny K, et al. Functional Movement Screen (FMS) – kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta (Functional Movement Screen (FMS) – a comprehensive system for the functional evaluation of the patient). J Educ Health Sport. 2015;54:90–101.
 
23.
Moran RW, Schneiders AG, Major KM, et al. How reliable are functional movement screening scores? A system-atic review of rater reliability. Br J Sports Med. 2016;50(9):527–536. https://doi.org/10.1136/ bjsports-2015-094913.
 
24.
Xu J, Turner A, Comfort P, et al. A systematic review of the different calculation methods for measuring jump height during the countermovement and drop jump tests. Sports Med Auckl NZ. 2023;53(5):1055–1072. https://doi.org/10.1007/s40279....
 
25.
Attia A, Dhahbi W, Chaouachi A, et al. Measurement errors when estimating the vertical jump height with flight time using photocell devices: the example of Optojump. Biol Sport. 2017;34(1):63–70. https:// doi.org/10.5114/biolsport.2017.63735.
 
26.
Ialongo C. Understanding the effect size and its measures. Biochem Medica. 2016;262:150–163. https://doi.org/10.1161 /BM.2016.015.
 
27.
Schneiders AG, Davidsson Å, Hörman E, et al. Functional Movement Screentm normative values in a young, active population. Int J Sports Phys Ther. 2011;62:75–82.
 
28.
Koźlenia D, Domaradzki J. The impact of physical performance on Functional Movement Screen scores and asymmetries in female university physical education students. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(16):8872. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
29.
Yildiz S. Relationship between Functional Movement Screen and athletic performance in children tennis players. Univers J Educ Res. 2018;6(8):1647–1651.
 
30.
Zawadka M, Smolka J, Skublewska-Paszkowska M, et al. Sex-dependent differences in single-leg squat kinematics and their relationship to squat depth in physically active individuals. Sci Rep. 2020;10(1):19601. https:// doi.org/10.1038/s41598-020-76674-2.
 
31.
Mahdieh L, Zolaktaf V, Karimi MT. Effects of dynamic neuromuscular stabilization (DNS) training on functional movements. Hum Mov Sci. 2020;70:102568.https://doi.org/10.1016/j.humo....
 
32.
Słomka KJ, Pawłowski M, Michalska J, et al. Effects of 8-week complex balance training in young alpine skiers: a pilot study. BioMed Res Int. 2018;21:6804534. https://doi.org/10.1155/2018/6....
 
33.
Sharma A, Geovinson SG, Singh Sandhu J. Effects of a nine-week core strengthening exercise program on verti-cal jump performances and static balance in volleyball players with trunk instability. J Sports Med Phys Fitness. 2012;52(6):606–615.
 
34.
Leetun DT, Ireland ML, Willson JD, et al. Core stability measures as risk factors for lower extremity injury in athletes. Med Sci Sports Exerc. 2004;366:926–34.
 
35.
Villaquiran Hurtado A, Portilla E, Molano Tobar N. Flexibility, dynamic balance and core stability for injury pre-vention in university athletes 2020;22(2):148–156. https://doi.org/10.22267/rus.2....
 
36.
Wallace BJ, Kernozek TW, Mikat RP, et al. A comparison between back squat exercise and vertical jump kine-matics: implications for determining anterior cruciate ligament injury risk. J Strength Cond Res. 2008;22(4):1249–1258. https://doi.org/10.1519/JSC.0b....
 
37.
Márquez G, Alegre LM, Jaén D, et al. Sex differences in kinetic and neuromuscular control during jumping and landing. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2017;17(1):409–416.
 
38.
Laffaye G, Phillip W, Tombleson T. Countermovement jump height: gender and sport-specific differences in the force-time variables. J Strength Cond Res. 2014;28(4):1096–1105. https://doi.org/10.1519/ JSC.0b013e3182a1db03.
 
39.
Alegre LM, Lara AJ, Elvira JLL, et al. Muscle morphology and jump performance: gender and intermuscular var-iability. J Sports Med Phys Fitness. 2009;49(3):320–326.
 
40.
McMahon JJ, Rej SJE, Comfort P. Sex differences in countermovement jump phase characteristics. Sports. 2017;51:8. https://doi.org/10.3390/ sports5010008.
 
41.
Domire ZJ, Challis JH. The influence of squat depth on maximal vertical jump performance. J Sports Sci. 2007;25(2):193–200. https://doi. org/10.1080/02640410600630647.
 
42.
Booth MA, Orr R. Effects of plyometric training on sports performance. Strength Cond J. 2016;38(1):30–37 https://doi.org/10.1519/ SSC.0000000000000183.
 
43.
Makaruk H, Starzak M, Suchecki B, et al. The effects of assisted and resisted plyometric training programs on vertical jump performance in adults: a systematic review and meta-analysis. J Sports Sci Med. 2020;19(2):347–357.
 
44.
Myers TW. Anatomy trains e-book: Myofascial meridians for manual therapists and movement professionals. Elsevier Health Sciences, 2020.
 
45.
Schleip R, Muller D. Trening powięziowy. Powięź Sport Aktywność Ruchowa. Edra Urban & Partner; 2017.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top