PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena stanu odżywienia i składu ciała mieszkańców dolnośląskich i opolskich wsi
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Malczyk   

Instytut Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(4):250-256
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Regularne monitorowanie stanu zdrowia, np. przez ocenę stanu odżywienia, oraz podjęta odpowiednio wcześniej profilaktyka mają decydujący wpływ na prewencję chorób w wieku późniejszym. Celem pracy była ocena stanu odżywienia osób zamieszkujących tereny wiejskie województw dolnośląskiego i opolskiego z uwzględnieniem płci i wieku.

Materiał i metody:
Badanie zostało przeprowadzone wśród 315 osób zamieszkujących tereny wiejskie województw: dolnośląskiego i opolskiego. Pomiaru masy ciała oraz analizę jego składu dokonano przy użyciu analizatora składu ciała. Pozyskano m.in. informacje dotyczące zawartości tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej w organizmie, masy mięśni, masy kości oraz całkowitej zawartości wody, z uwzględnieniem wody wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej.

Wyniki:
Ponad 50% badanych osób charakteryzowało się nieprawidłową masą ciała. Problem ten częściej dotyczył mężczyzn niż kobiet. U co czwartego badanego zbyt duża była zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, a u co szóstego – zbyt mała zawartość wody. Otyłość brzuszna częściej dotyczyła badanych mężczyzn niż kobiet.

Wnioski:
Najlepszym stanem odżywienia w oparciu o wskaźnik masy ciała (BMI) i analizę składu ciała charakteryzowały się osoby z najmłodszej grupy wiekowej (19–30 lat). Wskazane jest monitorowanie stanu odżywienia społeczeństwa w celu oceny skuteczności prowadzonych działań promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną oraz możliwości lepszego planowania dalszej profilaktyki.


Objectives:
Regular monitoring of health condition, for example through checking up nutritional status and early prophylaxis have the crucial influence on the prevention of illnesses at a later age. The aim of the work was to assess the nutritional status in people dwelling in the country in Lower Silesia and Opole voivodships, including gender and age.

Material and methods:
The research was done among 315 people dwelling in villages of provinces: Lower Silesian and Opole. The measurements of body mass, as well as its content, were made using the analyzer of the body content. Thanks to the examination there were gathered information about the content of adipose and lean body tissue, bone mass, muscles mass, and total amount of water, including intracellular and extracellular water.

Results:
Over 50% of the examined people had incorrect body mass. The problem was more common in men than women. Every fourth respondent was characterized by too much fat in the body, and every sixth too low content of water. Abdominal obesity was more common in the studied men than in women.

Conclusions:
The best nutritional status based on body mass index (BMI) and the analysis of body composition was characteristic of the youngest age group (19-30 years). It is advisable to monitor the nutritional status in order to evaluate the effectiveness of the activities carried out to promote a healthy lifestyle and physical activity and the possibility of better planning for further prevention.

 
REFERENCJE (36)
1.
Seidell JC, Halberstadt J. The global burden of obesity and the challenges of prevention. Ann Nutr Metab. 2015; 66 Suppl 2: 7–12.
 
2.
Ng M, Fleming T, Robinson M et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the global burden of disease study 2013. Lancet. 2014; 384: 766–781. doi:10.1016/S0140-6736(14)60460-8.
 
3.
de Munter JS, Tynelius P, Magnusson C, Rasmussen F. Longitudinal analysis of lifestyle habits in relation to body mass index, onset of overweight and obesity: results from a large population-based cohort in Sweden. Scand J Public Health. 2015; 43: 236–245.
 
4.
Gronowska-Senger A. Nutrition, life style and health of the Poles. Żyw Człow Metab. 2007; 34: 12–21.
 
5.
WHO 2016. Otyłość i nadwaga WHO:http://www.who.int/mediacentre... (dostęp: 26.07.2017).
 
6.
Jarosz M, Rychlik E. Otyłość wyzwaniem zdrowotnym i cywilizacyjnym. Post Nauk Med. 2011; 24(9): 712–717.
 
7.
Berghöfer A, Pischon T, Reinhold T, Apovian CM, Sharma AM, Willich SN. Obesity prevalence from a European perspective: a systematic review. BMC Public Health. 2008; 8: 200–210. doi:10.1186/1471-2458-8-200.
 
8.
Stepaniak U, Micek A, Waśkiewicz A, Bielecki W, Drygas W, Janion M, Kozakiewicz K, Niklas A, Puch-Walczak A, Pająk A. Prevalence of general and abdominal obesity and overweight among adults in Poland. Results of the WOBASZ II study (2013–2014) and comparison with the WOBASZ study (2003–2005). Pol Arch Med Wewn. 2016; 126(9): 662–671. doi:10.20452/pamw.3499.
 
9.
Bastien M, Poirier P, Lemieux I, Després JP. Overview of epidemiology and contribution of obesity to cardiovascular disease. Prog Cardiovasc Dis. 2014; 56: 369–381.
 
10.
http://gazetalekarska.pl/?p=32..., O kosztach leczenia otyłości i jej powikłań. (dostęp: 9.12.2017).
 
11.
Kwaśniewska M, Pikala M, Bielecki W, Dziankowska-Zaborszczyk E, Rębowska E, Kozakiewicz K, Pająk A, Piwoński J, Tykarski A, Zdrojewski T, Drygas W. Ten-Year Changes in the Prevalence and Socio-Demographic Determinants of Physical Activity among Polish Adults Aged 20 to 74 Years. Results of the National Multicenter Health Surveys WOBASZ (2003–2005) and WOBASZ II (2013–2014). PLoS ONE 2016; 11(6): e0156766. doi:10.1371/journal.pone.0156766.
 
12.
Kleinrok A, Głowa B. Otyłość i jej znaczenie w chorobach układu krążenia. Cz. 1. Otyłość jako czynnik ryzyka. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków, 2015; 13(2): 165–172.
 
13.
WHO World Health Organization: Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic; Report of a WHO Consultation. Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2004.
 
14.
NIH National Institutes of Health. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults: The Evidence Report. NIH Publication No. 98–4083. Bethesda, MD, U.S. Department Of Health and Human Services, 1998.
 
15.
Analizatory-Tanita/Interpretacja-wynikow-analizator-masy-ciala.pdf, (dostęp: 29.04.2016).
 
16.
Przybylska D, Kurowska M, Przybylski P. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 28–35.
 
17.
WHO, 10 facts on obesity, http://www.who.int/features/fa... (dostęp: 20.05.2017).
 
18.
Malczyk E, Wyka J, Strojewska P. Ocena stanu odżywienia pracowników opolskiej uczelni. Bromat Chem Toksykol. 2016; 49(3): 571–575.
 
19.
Gruszka J, Malczyk E. Sposób żywienia pacjentów zgłaszających się do gabinetu dietetycznego. Bromat Chem Toksykol. 2012; 45(3): 619–627.
 
20.
Goluch-Koniuszy Z, Fabiańczyk E. Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia osób przebywających na emeryturze do 6 miesięcy. Roczn PZH. 2010; 61(2): 191–199.
 
21.
Wasiluk A, Saczuk J, Szyszka P, Chazan Z. Nadwaga i otyłość w populacji 60-letnich i starszych mieszkańców Białej Podlaskiej. Med Og Nauk Zdr. 2015; 21(2): 227–232.
 
22.
Gacek M, Chrzanowska M. Sposób żywienia a wybrane antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia mężczyzn w wieku 20–60 lat z populacji krakowskiej. Roczn PZH. 2008; 59(2): 237–245.
 
23.
Pilis K, Zych M, Stec K, Pilis A, Jarmołowicz W, Pilis W, Michalski C, Kaczmarzyk K. Masa ciała a wskaźniki wagowo-wzrostowe otyłych mężczyzn. Kult Fiz. 2014; 13(2): 167–176.
 
24.
Socha M, Karmińska K, Chwałczyńska A. Porównanie zawartości tkanki tłuszczowej u młodych nieotyłych kobiet i mężczyzn. oznaczonej metodą bioimpedancji (wersja bi-i tetrapolarna) i metodą fotooptyczną. Endokrynol Otyłość. 2010; 6(1): 18–25.
 
25.
Murawska-Ciałowicz E. Tkanka tłuszczowa – charakterystyka morfologiczna i biochemiczna różnych depozytów. Post Hig Med Dosw. 2017; 71: 466–484. e-ISSN 1732-2693.
 
26.
Kaźmierczak A, Bolesławska I, Główka A, Dzięcioł M, Przysławski J. Ocena wybranych parametrów antropometrycznych wśród młodzieży akademickiej Poznania. Bromat Chem Toksykol. 2012; 45(3): 1099–1104.
 
27.
Janiszewska R, Orawiec R, Nowak S. Ocena składu ciała, otłuszczenia ogólnego i dystrybucji tkanki tłuszczowej u kobiet w procesie starzenia. Probl Hig Epidemiol. 2015; 96(2): 517–522.
 
28.
Socha M, Bolanowski M, Jonak W, Lewandowski Z. Otłuszczenie ogólne i dystrybucja tkanki tłuszczowej u mężczyzn w starszym wieku. Endokrynol Otyłość. 2007; 3(4): 73–78.
 
29.
Ahima RS. Digging deeper into obesity. J Clin Invest. 2011; 121(6): 2076–2079.
 
30.
Panasiuk L. Wyzwania dla podstawowej opieki zdrowotnej związane ze stanem zdrowia mieszkańców wsi. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014; 12 (4): 309–321. doi:10.4467/20842627OZ.14.032.3792.
 
31.
Czeczelewski J, Czeczelewska E, Długołęcka B, Wasiluk A, Saczuk J. Ocena wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia osób o zróżnicowanym stanie odżywienia na przykładzie studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(1): 57–63.
 
32.
Kucharska A, Burakowska I, Wronka L, Sińska B, Milewska M, Zegan M, Michota-Katulska E. Skład ciała a profil lipidowy chorych na nadciśnienie tętnicze. Pielęg Pol. 2016; 59(1): 61–65.
 
33.
Karowicz-Bilińska A. Woda i jej znaczenie dla organizmu kobiety. Ginekol Pol. 2011; 82: 455–459.
 
34.
Jośko-Ochojska J, Spandel L, Brus R. Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem zdrowia publicznego. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 712–717.
 
35.
Kucharska A, Sińska B, Wronka L. Metaboliczna otyłość wśród osób z prawidłową masą ciała. Żyw Człow Met. 2010; 37(1): 699–705.
 
36.
Bucyk B, Tupikowska M, Bednarek-Tupikowska G. Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW). Endokrynol Otyłość. 2009; 5(4): 226–232.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top