PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wytrzymałości dzieci kwalifikowanych do klasy o profilu narciarstwo biegowe na tle grupy kontrolnej na podstawie wybranych testów motorycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
 
2
Szpital Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowy Holmed Uzdrowisko sp. z o.o. w Supraślu.
 
3
Katedra i Klinika Pediatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Roczniak   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, Ul.Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(4):257-262
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wytrzymałość jest to odporność organizmu na zmęczenie wywołane wysiłkiem fizycznym. Wyraża się zdolnością do wykonywania możliwie dużej pracy i kontynuowania jej przez długi czas (ponad 60 sekund). Wartości poziomu wydolności u dziewcząt i chłopców do okresu pokwitania nie różnią się. Największe tempo przyrostu wytrzymałości u chłopców przypada pomiędzy 6.–10. rokiem życia. Spośród dziesięciolatków większa wytrzymałość cechuje dziewczynki. Chłopcy charakteryzują się natomiast większą wytrzymałością od 12. roku życia. Cel badań. Celem pracy jest ocena poziomu rozwoju wytrzymałości dziewcząt i chłopców w wieku 9–10 lat uczęszczających do Szkoły im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu.

Metodyka:
Badaniami objęto dzieci kończące trzecią klasę Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu i okolicznej Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach. Łącznie przebadano 470 dzieci w wieku 9–10 lat w latach 2003–2013. Do oceny wytrzymałości posłużono się testem: bieg na dystansie 500 m, który jest zgodny z wytycznymi Szkolnego Związku Sportowego (1981).

Wyniki:
Chłopcy uzyskiwali nieznacznie lepsze wyniki w biegu na 500 m niż dziewczęta. Jedynie w roku 2012 to dziewczynki okazały się lepszymi biegaczkami niż ich koledzy. We wszystkich badanych rocznikach zarówno chłopcy, jak i dziewczęta przydzieleni do klas o profilu narciarstwo biegowe osiągali lepsze rezultaty w biegu na 500 m w porównaniu z ich rówieśnikami kontynuującymi swą edukację w klasie niebędącej sportową. Najlepszy średni czas biegu na 500 m w obu rówieśniczych grupach płci odnotowano w 2003 roku. Najdłużej ten dystans pokonywano w 2011 roku.

Wnioski:
Zrealizowane badania potwierdziły większą wytrzymałość chłopców na wysiłek fizyczny w stosunku do dziewcząt. Dzieci uczęszczające do klas o profilu narciarstwa biegowego charakteryzuje większa wytrzymałość fizyczna w stosunku do uczniów klas niesportowych.


Objectives:
Endurance means to be insensitive to tiredness caused by physical effort. This is the ability to put a great effort and to continue it for a long time (above 60 seconds). The outcome of efficiency level is similar among girls and boys untill puberty. The highest rate of growth in endurance among boys is between the ages 6–10 years; however, girls aged 10 have greater endurance than the boys, while boys aged 12 and more are physically stronger. Objective. The aim of the study is evaluation of endurance in girls and boys aged 9–10 years attending the Ferdynand Marecki School in Supraśl.

Methodology:
The study included children who completed grade 3 Primary School from the Sports School Complex in Supraśl and nearby Primary School in Ogrodniczki. During the period 2003–2013, a total number of 470 children aged 9–10 were examined. Their endurance was evaluated using the race test at the distance of 500 meters, in accordance with the guidelines by the School Sports Association (1981).

Results:
The boys achieved slightly better results in running at the distance of 500 meters than the girls. Only in 2012 the girls proved to be better runners than their male colleagues. Both the girls and boys attending the cross-country skiing class achieved much better results at the distance of 500 meters than their contemporaries who continued education in a class with a profile other than sports. The shortest mean time of the race among both girls and boys was noted in 2003. However, the longest time for covering this distance was in 2011.

Conclusions:
The study confirmed higher endurance to physical effort among boys than girls. Children attending the crosscountry skiing class proved to be physically stronger than the students attending classes of other profiles.

 
REFERENCJE (14)
1.
Czaprowski D, Kotwicki T, Kowalski I M. Wydolność fizyczna i adap¬tacja wysiłkowa dziewcząt z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2009; 1: 29–33.
 
2.
Czarkowska-Pączek B, Przybylski J. Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne; 2006.
 
3.
Blecharz J. Psychologia we współczesnym sporcie – punkt wyjścia i możliwości rozwoju. Przegląd Psychologiczny 2006; 4 (49): 445–462.
 
4.
Maszczak T. Aktywność fizyczna uczniów. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005; 2: 2–3.
 
5.
Czaplicki Z. Aktywność ruchowa – atrybutem kultury zdrowotnej człowieka. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008; 4: 25–31.
 
6.
Antos E, Staniak E. Ocena aktywności fizycznej młodzieży ponadgim¬nazjalnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2015; 1 (42): 22–27.
 
7.
Chojnacki K, Tchórzewski D. Koordynacyjne zdolności a sprawność motoryczna – młodzieży uprawiającej sporty zimowe. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009; 2: 32–41.
 
8.
Denisiuk L. Opis testów motorycznych oraz metody przeprowadzania prób i oceny wyników. W: Denisiuk L, Milicerowa H. Rozwój spraw-ności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych; 1969, s. 74–156.
 
9.
Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny. Zadania Szkolnego Klubu Sportowego na lata 1981/82–1984/85. Warszawa: SZS; 1981.
 
10.
Matuszek L. Analiza porównawcza rozwoju sprawności motorycznej dzieci i młodzieży klas sportowych i niesportowych Szkoły Sportów Zimowych w Szczyrku. W: Raczek J. (red.). Motoryczność dzieci i mło¬dzieży – aspekty teoretyczne oraz implikacje metodyczne. Część II. Materiały z konferencji międzynarodowej, Katowice: AWF; 1986, s. 385–391.
 
11.
Rochowicz F. Wydolność fizyczna – świadomą wartością zdrowia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008; 6: 12–17.
 
12.
Jezierski R. Sprawność fizyczna i wydolność wysiłkowa młodzieży szkolnej w wieku 7–18 lat. W: Raczek J. (red.). Motoryczność dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne oraz implikacje metodyczne. Część II. Materiały z konferencji międzynarodowej, Katowice: AWF; 1986, s. 297–310.
 
13.
Fugiel J, Czajka K, Posłuszny P, Sławińska T. Motoryczność człowieka. Podstawowe zagadnienia z atropomotoryki. Wrocław: MedPharm; 2017.
 
14.
Pilicz S. Pomiar ogólnej sprawności fizycznej. Warszawa: AWF; 1997.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top