PL EN
PRACA ORYGINALNA
Poziom aktywności fizycznej studentów wrocławskich uczelni
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Promocji Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Grabowska   

Zakład Promocji Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(2):180-185
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integrujący składnik zdrowego stylu życia.

Cel pracy:
Ocena poziomu aktywności fizycznej studentów w zależności od typu uczelni, płci i miejsca zamieszkania.

Materiał i metody:
Przebadano 629 studentów z trzech wyższych uczelni we Wrocławiu: Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Medycznego. W badaniach użyto Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ – wersja krótka. W obliczeniach korzystano z pakietu programów komputerowych STATISTICA v. 9.0. Zastosowano test niezależności chi² Pearsona.

Wyniki:
37,3% studentów uzyskało wysoki poziom aktywności fizycznej, 26,0% – wystarczający, 36,7% – niski. Wysoki poziom istotnie częściej deklarowali studenci Politechniki Wrocławskiej od studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (50,7% vs 27,7%; p < 0,001) i Uniwersytetu Medycznego (50,7% vs 33,0%; p < 0,001). Niski poziom aktywności deklarowali istotnie rzadziej studenci Politechniki od studentów Uniwersytetu Wrocławskiego (19,3% vs 51,4%; p < 0,001) i studentów Uniwersytetu Medycznego (19,3% vs 40,3%; p < 0,001). Wysoki poziom aktywności fizycznej uzyskało 38,1% kobiet i 36,6% mężczyzn. Niski poziom prezentowało 34,3% kobiet i 39,1% mężczyzn. Wysoki poziom aktywności fizycznej osiągnęło 38,7% studentów mieszkających na wsi i 36,9% studentów pochodzących z miasta.

Wnioski:
1. Płeć nie ma wpływu na poziom aktywności fizycznej studentów. 2. Wysoki poziom aktywności fizycznej występuje częściej u studentów Politechniki Wrocławskiej niż u studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego. Niski poziom aktywności ruchowej najczęściej występuje u studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. 3. Miejsce pochodzenia studenta nie ma wpływu na jego aktywność ruchową.


Introduction and Objective:
Physical activity is an essential and integrating component of a health-promoting lifestyle. The aim of the study was assessment of the level of physical activity of students according to the type of university, gender and place of residence.

Material and methods:
The study included 629 students from three universities in Wrocław, Poland: Wrocław University, University of Science and Technology, and the Medical University. A short version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was applied. Statistical analysis was performed using the software STATISTICA v. 9.0, and Pearson’s chi-square test for idependence was applied.

Results:
A high level of physical activity was attained by 37.3% of students, while 26.0% obtained a sufficient level, and 36.7% – a low level. A high level was significantly most often declared by students from the University of Science and Technology, followed by those from Wrocław University (50.7% vs. 27.7%; p < 0.001), and the Medical University (50.7% vs. 33.0%; p <0.001). A low level of activity was significantly less frequently reported by students from the University of Science and Technology, compared to those from Wrocław University (19.3% vs. 51.4%; p < 0.001), and the Medical University (19.3% vs. 40.3%; p<0.001). A high level of physical activity was achieved by 38.1% of females and 36.6% of males, while a low level was observed in 34.3% of females and 39.1% of males. A high level of physical activity was achieved by 38.7% of students living in rura areas, and 36.9% of studentów from urban areas.

Conclusions:
1) Gender did not exert an effect on the level of physical activity of students. 2) A high level of physical activity was more frequent among students from the University of Science and Technology, compared to those from Wrocław University and the Medical University. A low level of physical activity was most often observed among students from Wrocław University. 3) The students’ place of origin had influence on their physical activity.

 
REFERENCJE (24)
1.
Lizak D, Czarny W. Poziom aktywności fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego – badania wstępne. Probl Hig Epidemiol. 2015; 96(1): 279–285.
 
2.
Ministry of Sport and Tourism. Raport końcowy Ocena realizacji własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty odnoszących się do spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych [Final report Assessment of the implementation of own tasks of local government units in the scope of satisfying the collective needs of the community relating to physical culture and tourism, including recreational areas and sports equipment] (pp. 57, 69). https://www.msit.gov.pl/pl/spo... (dostęp: 15.12.2019).
 
3.
Rasińska R. Analiza wybranych wyznaczników kształtowania postaw zdrowotnych młodzieży akademickiej – rozprawa doktorska. UM, Wydz NoZ. 2010: 5–6.
 
4.
Lechner M, Sari N. Labor market effects of sports and exercise: Evidence from Canadian panel data. Labour Econ. 2015; 35: 1–15. https://doi.org/10.1016/j.labe....
 
5.
Hayes Betz H, Eisenmann JC, Laurson R, DuBose KD, Reeves MJ, Carlson JJ, Pfeiffer KA. Physical Activity, BMI, and Blood Pressure in US Youth: NHANES 2003–2006. Pediatr Exerc Sci. 2018; 30(3): 418–425. https://doi.org/10.1123/pes.20....
 
6.
Patel AV, Carter BD, Stevens VL, Gaudet MM, Campbell PT, Gapstur SM. The relationship between physical activity, obesity, and lung cancer risk by smoking status in a large prospective cohort of US adults. Cancer Causes Control. 2017; 28(12): 1357–1368. https://doi.org/10.1007/s10552....
 
7.
Grabowska B. Aktywność fizyczna, wybrane elementy stylu życia i wskaźnik masy ciała wrocławskich studentów – nieopublikowana rozprawa doktorska. UMW, Wydz NoZ. 2017: 21–31.
 
8.
Biernat E, Stupnicki R, Gajewski AK. Międzynarodowy kwestionariusz aktywności fizycznej IPAQ – wersja polska. Wych Fiz Sport. 2007; 51: 47–54.
 
9.
Kościuczuk J, Krajewska-Kułak E, Okurowska-Zawada B. Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki. Med Og Nauk Zdr. 2016; 22(1): 51–58. doi: 10.5604/20834543.1198724.
 
10.
Bergier J, Nergier B, Tsos A. Aktywność fizyczna i sedenteryjny tryb życia studentek z Ukrainy. Health Prob Civil. 2012; 2: 124–130.
 
11.
Biernat E. Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie: Warszawa; 2011, s. 187–191.
 
12.
Mrozik WJ, Stupnicki R. Ocena aktywności fizycznej studentów WSKFiT za pomocą kwestionariusza IPAQ. Zesz Nauk WSKFiT. 2015; 10: 1–10.
 
13.
Kosendniak A, Szczepuła M. Porównanie poziomu aktywności fizycznej studentów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Public Health Forum. 2018; 1: 20–30.
 
14.
Sochocka L, Wojtyłko A. Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Med Środow Environ Med. 2013; 16: 53–58.
 
15.
Dziedzic P. Aktywność fizyczna studentów wyższej szkoły rehabilitacji. Piel Zdr Publ. 2018; 8(3): 171–175.
 
16.
Bergier B, Stępień E, Niźnikowska E, Bergier J. Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn studiujących w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(2): 166–170.
 
17.
Kozak D, Korda M, Bergier J. Miejsce pochodzenia i zamieszkania a poziom aktywności fizycznej studentów i studentek Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu na Ukrainie. 2016; 10(4): 26–30. https://doi.org/10.5114/hpc.20....
 
18.
Silva G, Bergamaschine R, Rosa M, Melo C, Miranda R, Filho M. Evaluación del nivel de actividad física de estudiantes de graduación de las áreas salúd/biológica. ev Bras Med Esporte. 2007; 13(1): 1–6. https://doi.org/10.1590/S1517-....
 
19.
Sevil J, Praxedes A, Abarca-Sos A, Del Vilar F, Garcia-Gonzdez L. Levels of physical activity, motivation and barriers to participation in university students. J Sport Med Phys Fit. 2016; 56(10): 1239–1248.
 
20.
Rodriqvez-Munoz S, Corella C, Abarca-Sos A, Zaragoza J. Validation of three short physical activity questionnaires with accelerometers among university students in Spain. J Sport Med Phys Fit. 2017; 57(12): 1660–1668. doi: 10.23736/S0022-4707.17.06665-8.
 
21.
Yinjian Ge, Shimeng Xin, Dechun L, Zhili Z, Mengling L, Bai X, Gao Q.Association of physical activity, sedentary time, and sleep duration on the health-related quality of life of college students in Northeast China. Health Qual Life Outcomes. 2019; 17: 124. https://doi.org/10.1186/s12955....
 
22.
Chung QE, Abdulrahman SA, Khan MKJ, Sathik HBJ, Rashid A. The Relationship between Levels of Physical Activity and Academic Achievement among Medical and Health Sciences Students at Cyberjaya University College of Medical Sciences. Malays J Med Sci. 2018; 25(5): 88–102. doi:10.21315/mjms2018.25.5.9.
 
23.
Fagaras S, Radu L, Vanvu G. The level of physical activity of University students. Procedia-Social and Behavioral Siences. 2015; 197: 1454–1457. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.094.
 
24.
Padmapriya K, Krishna P, Rasu T. Prevalence and patterns of physical activity among medical students in Bangalore, India. Electron Physician. 2013; 5(1): 606–610. Published 2013 Feb 1. doi: 10.14661/2013.606-610.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top