PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ocena narażenia populacji wiejskiej Lubelszczyzny na zakażenie krętkami z rodzaju Leptospira, ze szczególnym uwzględnieniem terenów popowodziowych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Chorób Odzwierzęcych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
3
Katedra i Zakład Epidemiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
4
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):65-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie.:
Leptospiroza, wywoływana przez krętki z rodzaju Leptospira, jest uważana za najbardziej rozprzestrzenioną chorobę odzwierzęcą na świecie. Zapadalność może być zwiększona przez klęski żywiołowe takie jak powodzie i tajfuny.

Cel pracy:
Celem pracy było zbadanie sytuacji epidemiologicznej leptospirozy na Lubelszczyźnie (wschodnia Polska), z uwzględnieniem wpływu powodzi Wisły, poprzez badania populacji ludzkiej i różnych elementów środowiska na obecność Leptospira w dwóch rejonach: rejonie „A” nawiedzanym przez powodzie i rejonie „B” nienawiedzanym przez powodzie.

Materiał i metody.:
W rejonach „A” i „B” przebadano surowice, odpowiednio 100 i 98 mieszkańców, surowice 32 i 41 świń oraz surowice 41 i 40 krów – na obecność przeciwciał anty- Leptospira, wykorzystując test aglutynacji mikroskopowej (MAT). We wskazanych rejonach przebadano również, odpowiednio 40 i 64 próbki wody, 40 i 68 próbek gleby, próbki organów 30 i 30 drobnych ssaków należących do 5 i 6 gatunków, a także 540 i 296 kleszczy Ixodes ricinus – na obecność DNA Leptospira; badanie przeprowadzono testem nested-PCR.

Wyniki:
Obecność przeciwciał anty-Leptospira stwierdzono u 3% mieszkańców rejonu „A” i u 9,2% mieszkańców rejonu „B”; różnica ta nie była statystycznie znamienna. Częstość występowania przeciwciał anty-Leptospira była większa u świń i krów z rejonu „A” w porównaniu z rejonem „B” (odpowiednio 34,4% wobec 4,9%, i 26,8% wobec 15,0%), a w przypadku świń różnica okazała się znamienna (P=0,0015). Także miana dodatnich reakcji były wyższe w rejonie „A” w porównaniu z „B”, a w przypadku krów różnica okazała się znamienna (P=0,0128). Obecność DNA Leptospira spp. stwierdzono u 20% drobnych ssaków z rejonu „A” i u 30% z rejonu „B”; różnica ta nie była znamienna, chociaż częstość dodatnich wyników była w obu przypadkach wysoka w porównaniu z danymi z piśmiennictwa. Przeważającą część wyników dodatnich uzyskano u myszy polnych (Apodemus agrarius). Obecność DNA Leptospira spp. wykryto u 15,6% kleszczy I. ricinus z rejonu „A” w porównaniu z 1,4% w rejonie „B”, a różnica ta okazała się wysoce znamienna (P<0,0001). DNA Leptospira spp. zawierało 5% próbek wody z rejonu „A”, podczas gdy wszystkie próbki wody z rejonu „B” oraz wszystkie próbki gleby z rejonów „A” i „B” były ujemne.

Wnioski:
Zakażenia krętkami Leptospira występujące u ludności wiejskiej zamieszkującej tereny Lubelszczyzny nawiedzane przez powodzie Wisły nie są częstsze w porównaniu z ludnością zamieszkującą inne części regionu nienawiedzane przez powodzie. • Potencjalnym źródłem zakażeń leptospirami na terenach nawiedzanych przez powodzie są zwierzęta: kleszcze Ixodes ricinus, zwierzęta hodowlane (świnie, krowy) i myszy polne (Apodemus agrarius). • Wykrycie DNA Leptospira spp. w 5% próbek wody z terenów popowodziowych, przy braku pozytywnych wyników z terenu kontrolnego, wydaje się potwierdzać możliwą rolę wody w szerzeniu leptospirozy. • Gleba nie stanowi istotnego zagrożenia na terenach nawiedzanych przez powodzie.


Background:
Leptospirosis, caused by Leptospira spirochetes, is considered the most widespread zoonosis worldwide. Morbidity may be increased by natural disasters such as floods or typhoons.

Aim of the study:
The aim of the present study was to investigate the epidemiological situation of leptospirosis in the Lublin Region (Eastern Poland) with consideration of the effects of flooding by the Vistula River, by investigating human population and various elements of the environment for the presence of Leptospira in two areas: ‘Area A’ exposed to flooding, and ‘Area B’ not exposed to flooding.

Material and Methods:
In the Areas A and B, sera of 100 and 98 inhabitants, sera of 32 and 41 pigs and sera of 41 and 40 cows were examined, respectively, for the presence of anti-Leptospira antibodies by the microscopic agglutination test (MAT), as well as 40 and 64 samples of water, 40 and 68 samples of soil, organ samples of 30 and 30 small mammals from 5 and 6 species, and 540 and 296 Ixodes ricinus ticks, respectively – for the presence of Leptospira DNA by the nested-PCR test.

Results:
The presence of anti-Leptospira antibodies was found in 3% of inhabitants of Area A and in 9.2% of Area B; this difference was statistically insignificant. The frequency of anti-Leptospira antibodies was higher in pigs and cows from Area A, compared to area B (34.4% vs. 4.9%, and 26.8% vs. 15.0%, respectively), while in the case of pigs the difference was significant (P=0.0015). Also, the titers of positive reactions were higher in Area A, compared to Area B, and for cows the difference was significant (P=0.0128). The presence of Leptospira DNA was found in 20% of small mammals from Area A, and in 30% from Area B; this difference being insignificant; however, in both cases the frequency of positive results was high, compared to the data from literature. The great majority of positive results were obtained in striped field mice (Apodemus agrarius). The presence of Leptospira DNA was detected in 15.6% of I. ricinus ticks from Area A, compared to 1.4% in Area B, and the difference was highly significant (P<0.0001). 5% of water samples from Area A contained Leptospira DNA, whereas all water samples from Area B, and all soil samples from Areas A and B were negative.

Conclusions:
The infections with Leptospira spirochetes among the rural population inhabiting the areas of the Lublin Region exposed to floods by the Vistula River do not occur with a higher frequency, compared to the areas not exposed to floods. • The potential sources of infection with Leptospira in the areas exposed to flooding are animals: ticks Ixodes ricinus, domestic animals (pigs, cows), and striped field mice (Apodemus agrarius). • Detection of Leptospira spp. DNA in 5% of water samples in the areas exposed to floods, with negative results in control areas, seems to confirm a possible role of water in spreading leptospirosis. • Soil does not constitute any significant risk of infection in the areas exposed to flooding.

 
REFERENCJE (37)
1.
Adler B, de la Peña Moctezuma A. Leptospira and leptospirosis. Vet Microbiol. 2010; 140: 287–296.
 
2.
Picardeau M. Diagnosis and epidemiology of leptospirosis. Med Malad Infect. 2013; 43: 1–9.
 
3.
Guerra MA. Leptospirosis: public health perspectives. Biologicals. 2013; 41: 295–297.
 
4.
Adler B. Pathogenesis of leptospirosis: cellular and molecular aspects. Vet Microbiol. 2014; 172: 353–358.
 
5.
Evangelista KV, Coburn J. Leptospira as an emerging pathogen: a re¬view of its biology, pathogenesis and host immune responses. Future Microbiol. 2010; 5: 1413–1425.
 
6.
Dupouey J, Faucher B, Edouard S, Richet H, Kodjo A, Drancourt M, Davoust B. Human leptospirosis: An emerging risk in Europe? Comp. Immunol Microbiol Infect Dis. 2014; 37: 77–83.
 
7.
Fiecek B, Tylewska-Wierzbanowska S. Krętki Leptospira spp. – chorobotwórczość i diagnostyka zakażeń. Post Mikrobiol. 2014; 53: 113–122.
 
8.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny/ Główny Inspektorat Sanitarny. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce (Biuletyny Roczne). Warszawa 2009–2014.
 
9.
Schneider MC, Jancloes M, Buss DF, Aldighieri S, Bertherat E, Najera P, Galan DI, Durski K, Espinal MA. Leptospirosis: a silent epidemic disease. Int J Environ Res Public Health. 2013; 10: 7229–7234.
 
10.
Wasiński B, Dutkiewicz J. Leptospirosis – current risk factors connected with human activity and the environment. Ann Agric Environ Med. 2013; 20: 239–244.
 
11.
Korczyńska A, Suchowiak J. Epidemia gorączki błotnej na terenie woj. wrocławskiego w roku 1971. Przeg Epid. 1973; 27: 563–568.
 
12.
Hałat Z, Korczyńska A, Kasiński J. Epidemia leptospiroz w wojewódz¬twie wrocławskim w roku 1974. Przeg Epid. 1976; 30: 491–495.
 
13.
Fuortes L, Nettleman M. Leptospirosis: a consequence of the Iowa flood. Iowa Med. 1994; 84: 449–450.
 
14.
Easton A. Leptospirosis in Philippine floods. BMJ 1999; 319: 212.
 
15.
Kupek E, de Sousa Santos Faversani MC, de Souza Philippi JM. The relationship between rainfall and human leptospirosis in Florianópolis, Brazil, 1991–1996. Braz J Infect Dis. 2000; 4: 131–134.
 
16.
Barcellos C, Sabroza PC. The place behind the case: leptospirosis risks and associated environmental conditions in a flood-related outbreak in Rio de Janeiro. Cad Saude Publica. 2001; 17: 59–67.
 
17.
Zitek K, Benes C. Longitudinal epidemiology of leptospirosis in the Czech Republic (1963–2003). Epidemiol Mikrobiol Immunol. 2005; 54: 21–26.
 
18.
Niwetpathomwat A, Niwatayakul K, Doungchawee G. Surveillance of leptospirosis after flooding at Loei Province, Thailand by year 2002. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2005; 36 (Suppl. 4): 202–205.
 
19.
Gaynor K, Katz AR, Park SY, Nakata M, Clark TA, Effler PV. Lepto¬spirosis on Oahu: an outbreak associated with flooding of a university campus. Am J Trop Med Hyg. 2007; 76: 882–885.
 
20.
Kawaguchi L, Sengkeopraseuth B, Tsuyuoka R, Koizumi N, Akashi H, Vongphrachanh P, Watanabe H, Aoyama A: Seroprevalence of lepto-spirosis and risk factor analysis in flood-prone rural areas in Lao PDR. Am J Trop Med Hyg. 2008; 78: 957–961.
 
21.
Sohan L, Shyamal B, Kumar TS, Malini M, Ravi K, Venkatesh V, Ve¬ena M, Lal S. Studies on leptospirosis outbreaks in Peddamandem Mandal of Chittoor district, Andhra Pradesh. J Commun Dis. 2008; 40: 127–132.
 
22.
Vijayachari P, Sugunan AP, Shriram AN: Leptospirosis: an emerging global public health problem. J Biosci. 2008; 33: 557–569.
 
23.
Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Brief report: Leptospirosis after flooding of a university campus – Hawaii, 2004. MMWR Morb Mortal Weekly Rep. 2006; 55:125–127.
 
24.
Diaz JH. Recognition and management of rodent-borne infectious disease outbreaks after heavy rainfall and flooding. J La State Med Soc. 2014; 166: 186–92.
 
25.
Landesman LY. Public Health Management of Disasters. The Practice Guide. 3rd edition. American Public Health Association. Washington D.C., 2012.
 
26.
Guimarães RM, Cruz OG, Parreira VG, Mazoto ML, Vieira JD, Asmus CI. Temporal analysis of the relationship between leptospirosis and the occurrence of flooding due to rainfall in the city of Rio de Janeiro, Brazil, 2007–2012. Cien Saude Colet. 2014; 19: 3683–3692.
 
27.
Knap JP, Dębiński W, Galińska EM, Kucharska I, Sujka J, Wdowiak LH. Epidemiologia interwencyjna (field epidemiology) zdarzeń masowych (katastrof) w środowisku wiejskim (z uwzględnieniem doświadczeń polskich) W: Konieczny J. (red.): Ratownictwo medyczne. Determi¬nanty, analizy i rekomendacje. Poznań: Wyd. Garmond; 2014, 412–431.
 
28.
Parnas J, Zwolski W, Łazuga K, Koślak A, Umiński J, Burdzy K. O bada¬niach zoologicznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych w czasie ekspedycji organizowanych dla opracowania ognisk naturalnych antropozoonoz. Wiad Parazytol. 1960; 6: 125–140.
 
29.
Zwierz J. Leptospirozy. Warszawa: PZWL, Wyd. 2; 1964.
 
30.
Litarska U, Knap JP, Zięba J. Pracownia Leptospir WSSE we Wrocła¬wiu (1947–2005). Uwagi na tle jej działalności. Przegl Epid. 2006; 60: 213–224.
 
31.
Anusz Z. Zapobieganie i zwalczanie zawodowych chorób odzwierzęcych. Olsztyn: Wydawnictwo ART; 1995.
 
32.
Knap JP, Trybusz A. Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym – zakażenie Hantawirusem występującym w Polsce. Pol Merk Lek. 2006; 21: 411–417.
 
33.
Wasiński B, Sroka J, Wójcik-Fatla A, Zając V, Cisak E, Knap JP, Sawczyn A, Dutkiewicz J. Seroprevalence of leptospirosis in rural populations inhabiting areas exposed and not exposed to floods in eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2012; 19: 285–288.
 
34.
Wasiński B, Sroka J, Wójcik-Fatla A, Zając V, Cisak E, Knap JP, Sawczyn A, Dutkiewicz J. Occurrence of leptospirosis in domestic animals reared on exposed or non-exposed to flood areas of eastern Poland. Bull Vet Inst Pulawy. 2012; 56: 489–493.
 
35.
Wójcik-Fatla A, Zając V, Sroka J, Piskorski M, Cisak E, Sawczyn A, Dutkiewicz J. A small scale survey of Leptospira in mammals from eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2013; 20: 705–707.
 
36.
Wójcik-Fatla A, Zając V, Cisak E, Sroka J, Sawczyn A, Dutkiewicz J. Leptospirosis as a tick-borne disease? Detection of Leptospira spp. in Ixodes ricinus ticks in eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2012; 19: 656–659.
 
37.
Wójcik-Fatla A, Zając V, Wasiński B, Sroka J, Cisak E, Sawczyn A, Dutkiewicz J. Occurrence of Leptospira DNA in water and soil samples collected in eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2014; 21:730–732.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top