PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo mieszkających w Niemczech, Norwegii i Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Maria Olszak - Winiarska   

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(1):45-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Jakość życia niepełnosprawnych determinowana jest stopniem niepełnosprawności oraz warunkami społeczno-ekonomicznymi, jakie występują w danym kraju. Celem badań jest porównanie jakości życia niepełnosprawnych mieszkających w Niemczech, Norwegii i Polsce. Badaniami objęto 90 osób, po 30 z każdego z wymienionych krajów. Do zebrania materiału empirycznego posłużono się autorską ankietą, Skalą Satysfakcji z Życia (SWLS) oraz Skalą Akceptacji Choroby (AIS) (wyniki porównano testem chi-kwadrat). Najwyżej jakość swojego życia ocenili Norwegowie, najniżej zaś Polacy. Poziom akceptacji choroby nie był uzależniony od kraju zamieszkania. Czynnik ten jednak miał wpływ na poziom satysfakcji z własnego życia. Najmniej zadowoleni z życia byli Polacy, a najbardziej – Norwegowie.


Introduction:
The quality of life of the disabled is determined by the degree of disability and socio-economic conditions which occur in a given country. The objective of the study was comparison of the quality of life of the disabled living in Germany, Norway and Poland. The study covered 90 persons, 30 from each of the examined countries. The empirical material was collected using an author-constructed questionnaire, the Satisfaction With Life Scale (SWLS), and the Acceptance of Illness Scale (AIS). The Norwegians assessed their quality of life in most positive terms, whereas the Poles expressed the lowest evaluations. The level of acceptance of illness did not depend on the country of residence. This factor, however, exerted an effect on the level of satisfaction with own life. Poles were least satisfied with their lives, whereas Norwegians the most.

 
REFERENCJE (12)
1.
OkońW. Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 150.
 
2.
Minczakiewicz E. Poczucie jakości życia niepełnosprawnych jako czynnik determinujący czynnik jednostki i jej postępy w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej. W: Rottermund J (red.). Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Wielo¬wymiarowość procesu rehabilitacji, Oficyna Wydawnicza: Impuls, Kraków 2007, s. 15–28.
 
3.
Piotrowska R i wsp. Jakość życia chorych z miażdżycą naczyń obwodowych – przegląd piśmiennictwa, Annales Academiae Medicae Gedanensis. 2011; 41: 80–95.
 
4.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, PTP, Warszawa 2009.
 
5.
Świerczewska D. Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 60. roku życia. Psychologia Rozwojowa. 2010; 2: 89–99.
 
6.
Geyh S i wsp. Quality of life after spinal cord injury: a comparison across six countries. Spinal Cord. 2013; 4: 322–326.
 
7.
Czapiński J. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. W: Czapiński J, Panek T (red.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 181–302.
 
8.
Pawłowska-Cyprysiak K, Konarska M, Zołnierczyk-Zreda D. Uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo. Medycyna Pracy. 2013; 64(2): 227–237.
 
9.
Gaciaz B., Bartkowski J. Połażenie społeczno-ekonomiczne niepełno¬sprawnych w Polsce na tle sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, roz¬wiązania. 2014; 2: 20–43.
 
10.
Napieracz-Trzosek I, Gorzkiewicz B. Jakość życia pacjentów po am¬putacji kończyn dolnych z powodu miażdżycy tętnic. Wiadomości w Czepku. 2010; 4: 729–738.
 
11.
Bartkowski J. i wsp. Pracodawcy o zatrudnieniu osób niepełnospraw¬nych. Co jest? Co można zmienić? Instytut Spraw Publicznych, War¬szawa 2009.
 
12.
Widuch M. i wsp. Wrażliwy nie znaczy niemożliwy, czyli jak skutecznie realizować projekty aktywizujące osoby niepełnosprawne, powyżej 50. roku życia, mieszkańców terenów wiejskich, osoby bezdomne i uzależ¬nione oraz z wykształceniem niepełnym średnim i niższym. Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2011.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top