PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kontrowersje wokół realizaji samorządowych programów zdrowotnych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):146-151
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Program zdrowotny jest instrumentem polityki państwa, pozwalającym zaangażować w proces udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego. W świetle założeń decentralizacyjnych, samorząd znajduje się najbliżej obywatela, mogąc najlepiej rozpoznać lokalne potrzeby. Artykuł przedstawia kontrowersje związane z rolą lokalnych władz w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, właśnie poprzez realizację programów zdrowotnych. Autor omawia problemy towarzyszące funkcjonowaniu programów zdrowotnych, jak też ustosunkowuje się do najczęstszych zarzutów kierowanych pod adresem tej instytucji. Jednocześnie wskazuje obszary, które powinny zostać przez ustawodawcę poddane doprecyzowaniu dla uczynienia tego narzędzia bardziej efektywnym. Autor odnosi się także do najnowszej nowelizacji wprowadzającej zmiany w programach zdrowotnych z dniem 1 stycznia 2015 r.

Cel:
Celem pracy jest analiza problemów związanych z realizacją programów zdrowotnych.

Materiał i metody:
Autor posługuje się metodą opisową, prezentując stan prawny. Jednocześnie artykuł uwzględnia dane udostępnione do wiadomości publicznej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Dane te zostały samodzielnie opracowane przez autora w formie analiz i zestawień

Wyniki:
Kwestie związane z opracowywaniem i realizacją programu zdrowotnego mają zbyt ogólne regulacje, co nie pozwala na udzielenie konkretnej odpowiedzi, jak jego realizacja ma wyglądać na poszczególnych etapach, tj. opracowania, wdrożenia i ewaluacji.

Wnioski:
Obecny poziom regulacji instytucji (programu zdrowotnego) służącej wydatkowaniu środków publicznych nie jest zadowalający. Konieczne jest podjęcie prac legislacyjnych w opisanych w artykule obszarach. Nowelizacja dotycząca programów zdrowotnych, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2015 r., jest słusznym kierunkiem zmian, jednakże materialnie niewystarczającym, aby zwiększyć efektywność tego narzędzia


Introduction:
Health program is an element of state policy. Thanks to it, local authorities can be engaged in organizing health benefits. According to decentralization assumptions local government should act close to citizens. Local needs are the best recognized in local environment. The article presents controversies connected with activity of local powers in the health area, especially with rendering health benefits via health programs. The author introduces problems which accompanies executing health programs as well objections aimed to them. The author also indicates the areas which need legislation intervention to optimize this tool. Finally, the article refers to the lately novelization of sector legal act, which contains changes in the regulation of health programs, entering on the 1st of January 2015.

Aim of the study:
The aim of this study is to analyze the problems connected with the executing health programs.

Material and the methods:
The author uses descriptive method to present the current regulation. Simultaneously the article refers to the data published by the Agency for Health Technology Assessment, which were elaborated by the author in a form of statistical data.

Results:
The regulation of the health programs is too general. It doesn`t enable to answer the question how it should be performed on every stage of execution.

Conclusions:
Current level of health program`s regulation isn`t satisfied. The legislative intervention should be undertaken in particular areas. The lately novelization, which touches this institution is a right step, but at the same time it`s not enough to increase effectiveness of tool described.

 
REFERENCJE (13)
1.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 maja 2006 r., sygn. akt III SA/Po 23/06, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
 
2.
Wójcik M (red.), Kłosowska B, Rudka R, Skóbel B. Samorządowe pro¬gramy zdrowotne. Jak je dobrze realizować?, Warszawa; 2013: 25.
 
3.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 16 marca 2012 r., znak: PNK.I.4130.30.2012.
 
4.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2009 r., znak: NK. I-0911/36/2009.
 
5.
Nowak-Kubiak J, Łukasik B. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa; 2010: 32–33.
 
6.
Opinia prawna Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 marca 2013 r. na temat programów tworzonych na podstawie innej niż art. 48 u.ś.o.z.
 
7.
Baka K. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Warszawa; 2010: 135.
 
8.
Golinowska S (red.), Woźniak M, Sobiech J, Surówka K, Winiarz M, Baran A, Rydlewska I, Kissimowa-Skarbek K, Dubas K, Ruzik A, Cylwik A, Warzybok B, Ponikło W, Sowa A, Sowada Ch, Bębenek J, Kozierkiewicz A, Kocot E. Raport. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga II. Wersja III, Warszawa; 2008: 28–38.
 
9.
Brzezińska A. Opieka medyczna i przedlekarska w szkole, LEX nr 84489.
 
10.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2005 r., sygn. akt I CK691/04, LEX 603867.
 
11.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 kwietnia 2001 r. znak: 1265/01, LEX nr 493068.
 
12.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 listopada 2011 r. znak: 26/72/11.
 
13.
Lach DE. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa; 2011: 48.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top