PL EN
PRACA ORYGINALNA
Higiena jamy ustnej dzieci leczonych ortodontycznie z terenu miasta i wsi
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie
 
2
Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie
 
3
Katedra Zdrowia Publicznego UM w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):152-157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Leczenie ortodontyczne jest dla ludzi receptą na piękny uśmiech i akceptację samego siebie, a także poprawę swojej pozycji w społeczeństwie. Wielu ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że uzyskanie takiego efektu nie jest możliwe bez szczególnej dbałości o higienę jamy ustnej podczas leczenia ortodontycznego.

Cel pracy:
Celem badań było określenie poziomu higieny jamy ustnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zamieszkujących teren miasta i tereny wiejskie, posiadających uzębienie mieszane i uzębienie stałe, leczonych ortodontycznie za pomocą aparatów ruchomych i stałych.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 105 dzieci, w tym 43 z terenu wiejskiego i 62 z terenu miejskiego, w wieku 6–12 lat. Informacje na temat higieny i stanu zdrowia jamy ustnej uzyskano za pomocą kwestionariusza ankiety wypełnionego przez rodziców/opiekunów dzieci leczonych ortodontycznie w Poradni Ortopedii Szczękowej Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie.

Wyniki:
U większości dzieci leczonych ortodontycznie higiena była zadowalająca i nie przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia jamy ustnej. Niestety, u około 30% dzieci leczonych ortodontycznie, u których zabiegi higieniczne jamy ustnej prowadzone były nieregularnie,opiekunowie zaobserwowali pogorszenie higieny jamy ustnej.

Wnioski:
Nieprzestrzeganie podstawowych zaleceń pielęgnacyjnych przekazanych przez lekarza specjalistę w gabinecie ortodontycznym jest główną przyczyną powodującą występowanie chorób i infekcji jamy ustnej. Uwagę zwraca brak właściwych postaw rodziców, dotyczących edukacji i kontroli swoich dzieci kształtujących nawyki pielęgnacji zębów, oraz niewłaściwa postawa samego pacjenta wobec higieny. Zwiększona kontrola osoby dorosłej nad wykonywaniem czynności higienicznych jamy ustnej dzieci zwiększy efektywność leczenia i przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób jamy ustnej.


Introduction:
Orthodontic treatment is the recipe for a beautiful smile, self-acceptance and improvement of a position in the society. However, many people do not realize that the acquisition of such an effect is not possible without special attention to the oral hygiene during orthodontic treatment.

Aim:
The aim of this study was to determine the level of oral hygiene of children with mixed and permanent dentition in early school age, during orthodontic treatment with removable and fixed orthodontic appliance, living in the urban and rural region.

Material and Methods:
The study included 105 children (43 from the rural area and 62 urban area) at the age of 6–12 years. Information about hygiene and oral health were obtained using a questionnaire completed by the parents/guardians of children during orthodontic treatment at the Clinic of Maxillofacial Orthopedics, of Dental Clinical Centre in Lublin

Results:
In the most cases the oral hygiene was satisfactory and did not contribute to the deterioration of oral health. Unfortunately, in about 30% of children during orthodontic treatment, whose oral hygiene procedures were carried out irregularly, caregivers observed deterioration of oral hygiene.

Conclusions:
The main reason causing the occurrence of diseases and infections of the mouth was the failure to comply with the recommendations of care provided by a specialist in orthodontic office. Lack of proper attitudes of parents regarding the education and control of their children’s dental care habits and poor attitude of the patient to health is significantly. Increased control over the performance of children oral hygiene by an adult will increase the effectiveness of the treatment

 
REFERENCJE (17)
1.
Ilewicz K, Pawlik M, Raczkowska E. Problem higieny jamy ustnej na podstawie badań w wybranych grupach pacjentów z Polski i Wielkiej Brytanii. Magazyn Stom. 1996; 4: 23–26.
 
2.
Atassi F, Awartani F. Oral hygiene status among orthodontic patients. J. Contemp Dent Pract. 2010; 11: 4: E025–32.
 
3.
Wysokińska-Miszczuk J, Petkowicz B, Kiernicka M, Jemielniak A. Wpływ leczenia ortodontycznego na tkanki przyzębia – przegląd piśmiennictwa. E-dentico 2009; 4 (24): 42–49.
 
4.
Jańczuk Z. Stomatologia zachowawcza – zarys kliniczny. Warszawa: PZWL; 2006: 205.
 
5.
Jabłońska-Zrobek J, Śmiech- Słomkowska G. Ryzyko próchnicy podczas leczenia ortodontycznego aparatem stałym. Czas Stom. 2005; 58(7): 514–519.
 
6.
Dragan M. Wpływ leczenia ortodontycznego na tkanki przyzębia – na podstawie piśmiennictwa. Borgis – Nowa Stomatologia 2005; 4.
 
7.
Mortignon S, Ekstrand KR i wsp. Plague, Karies level and oral hygiene habits In Young patients receiving orthodontic treatment. Community Dent. Health2010; 27(3): 133–138.
 
8.
Sanders NL. Evidence-based care in orthodontics and periodontics: a review of the literature. J Am Dent Assoc 1999; 130 (4): 521–527.
 
9.
Babiak M, Babiak J, Baczkiewicz A, Marcinkowski T.J. Oral higiene In children treated with fixe and removable orthodontic appliances. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(4): 889–892.
 
10.
Wojtasińska-Chebel P, Dawiec M. Współpraca periodontologiczna na różnych etapach leczenia ortodontycznego. Poradnik Stomatologiczny 2010; X(7–8): 274–278.
 
11.
Marcinkowska U, Piekarz T, Mosler B, Michalak E, Jośko-Ochojska J. Wybrane elementy profilaktyki zębów dzieci w wieku przedszkolnym. I. Profilaktyka w rodzinie. Dent Med Probl. 2013; 50(1): 45–51.
 
12.
Antoszewska J, Wicher K. Orthodontic Treatment and Oral Hygiene In Clefted and No- clefted patients. Dent MedProbl. 2003; 40(1): 89–92.
 
13.
Sroczyńska-Grula A, Warmuzińska-Kryszak J, Drugacz J. Przygoto¬wanie pacjenta do leczenia ortodontycznego. Twój Przegląd Stomato-logiczny 2008; 6: 72–74.
 
14.
Strużycka I, Stępień I. Biofilm – nowy sposób rozumienia mikrobiologii. Nowa Stomatologia 2009; 3: 85–89.
 
15.
Topaloglu-Ak A, Ertugrul F. Effect of orthodontic appliances on oral microbiota-6 month follow up. J ClinPediatr Dent. 2011, 35(4): 433–436.
 
16.
Lara-Carrillo E, Montiel-Bastida NM i wsp. Effect of orthodontic tre¬atment on saliva, plaque ant the levels of Streptococcus mutans and Lactobacillus. Oral Patol CirBucal. 2011, 15(6): 924–929.
 
17.
Lindhe J. Pasty z triklosanem, kopolimerem i fluorem, nowa technika zapobiegania płytce nazębnej, kamieniowi i zapaleniu dziąseł. Magazyn Stom. 1994; 8: 30–32.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top