PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zasady tworzenia programów profilaktycznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Studentka Zdrowia Publicznego I roku studiów IIº, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(1):55-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Rozwój cywilizacyjny, jak i postęp techniczny niesie za sobą nowe wyzwania dla nauk z zakresu zdrowia, choroby i medycyny. Choroby cywilizacyjne, które dotykają populację, zmusiły do wypracowania zachowań prowadzących do ograniczenia występowania tego rodzaju zagrożeń. Zachowania te określane są mianem profilaktyki. Termin ten jest powszechnie stosowany w dziedzinie zdrowia i nabiera coraz większego znaczenia w świadomości społeczeństwa. Programy profilaktyczne stają się narzędziem poprawy stanu zdrowia i poziomu wiedzy społeczności oraz zapobiegania chorobom.

Cel pracy:
Przedstawienie zasad tworzenia populacyjnych programów profilaktycznych.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Programy profilaktyczne stanowią podłoże do poprawy stanu zdrowia populacji. Odgrywają znaczną rolę w kształtowaniu zdrowia społeczeństwa. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie pod względem merytorycznym programu oraz rzetelny dobór grupy docelowej. W artykule przedstawiono zasady tworzenia programów profilaktycznych wykorzystywanych w celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa

Podsumowanie:
: Tworzenie programu jest żmudnym zadaniem, które jednak może przynieść wiele korzyści społecznych związanych ze zdrowiem i jego poprawą. Poprawa ta powinna obejmować także jakość życia osób biorących udział progra- mie profilaktycznym. Dobór grupy docelowej programu, jak i problemu zdrowotnego należy poprzedzić badaniami oraz wywiadem środowiskowym. Bardzo ważną kwestią jest to, by opracowanie i realizacja programu zdrowotnego podlegały ocenie i ciągłej ewaluacji, które umożliwiają odkrycie i eliminację błędów, a także doskonalenie programu.


Introduction:
The development of civilization and technological progress brings about new challenges for science in the field of health, illness, and medicine. Lifestyle diseases affecting the population forced the development of behaviors leading to the reduction of their incidence. These behaviors are called ‘prevention’. This term and its interpretation are widely used in the health field, and its weight is becoming increasingly important in the consciousness of society. Prevention programmes are a tool for improving the health status and level of knowledge of the community, and prevention of these diseases.

Objective:
To present principles for establishing population-based prevention programmes.

Brief description of the state of knowledge:
Prevention programmes are the basis for improving the health of the popu- lation. Their importance plays a significant role in shaping public health. A very important issue is the proper preparation of the merits of the programme and fair selection of the target group. The article presents the principles used to create prevention programmes for improving public health.

Summary:
Creating a programme is an arduous task which, however, can bring many social benefits related to health and its improvement. This improvement should also include the quality of life of the persons participating in the programme. Selection of the target group, as well as the health issue, should be preceded by a history of environmental research. A very important issue is the development and implementation of health programme evaluation, which should be subject to con- tinuous evaluation in order to avoid basic mistakes.

 
REFERENCJE (8)
1.
Kulik TB, Latalski M. Zdrowie Publiczne; Podręcznik dla Studentów i Absolwentów Wydziałów Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej, Lublin 2002: 31.
 
2.
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/ind...? mr=m491&ms=&ml=pl&mi= 96&mx=0&mt=&my=9&ma=013312 (dostęp: 2010.12.13).
 
3.
Agencja Oceny Technologii Medycznych, http://www.aotm.gov.pl/ index.php? id=212 (dostęp: 2010.12.10).
 
4.
Zawada A. Agencja Oceny Technologii Medycznych – współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie programów profilaktycznych, materiały konferencyjne „Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”, Lublin 2010.
 
5.
American Public Health Association: http://www.apha.org/(dostęp: 2010.12.10).
 
6.
Wendykowska K. Rola EBM/HTA w procesie przygotowywania programów profilaktycznych. Analiza problemu decyzyjnego, materiały konferencyjne „Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”, Lublin 2010.
 
7.
Brzeziński M. Praktyczne aspekty opracowywania programów zdrowotnych przez JST, materiały konferencyjne „Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy Koszykowej”, Lublin 2010.
 
8.
Nowak-Kubiak J. „Konsekwencje „Ustawy Koszykowej” dla sposobu realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez samorządy lokalne”, materiały konferencyjne „Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po wejściu w życie „Ustawy koszykowej”, Lublin 2010.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top