PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Oleszczak - Momot   

ul. E. Orzeszkowej 17/6, 22-400 Zamość
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):224–229
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Prowadzenie praktyki stomatologicznej w obecnych czasach wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Bardzo ważne jest nie tylko wykonanie usługi medycznej z największą starannością i znajomością sztuki lekarskiej, lecz także zastosowanie odpowiednich środków ochrony, które zabezpieczą pacjenta przed dostępem wszechobecnych drobnoustrojów, zgodnie z jedną z podstawowych zasad etycznych obowiązujących w medycynie: Primum non nocere – „Po pierwsze nie szkodzić”.

Cel pracy:
Celem pracy było przedstawienie wymagań higieniczno – sanitarnych w zakresie procesów dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych oraz aktualnych aktów prawnych. Praca prezentuje zasady postępowania w procesach dezynfekcji, mycia, sterylizacji narzędzi wielokrotnego użycia oraz dokumentowania prowadzonych procesów.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Właściwie prowadzone procesy dezynfekcji i sterylizacji gwarantują bezpieczeństwo epidemiologiczne w placówkach opieki stomatologicznej. Do zasad kontroli i zapobiegania zakażeniom możemy zaliczyć również właściwe przechowywanie narzędzi stomatologicznych, przestrzeganie zasad aseptyki, zebranie od pacjenta wywiadu dotyczącego przebytych i aktualnych chorób zakaźnych oraz stosowanie środków ochrony osobistej przez personel.

Podsumowanie:
Profilaktyka zakażeń w gabinecie stomatologicznym zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy lekarza i personelu pomocniczego oraz zapobiega narażeniu pacjenta na zakażenie. Właściwe wykonanie procesów dekontaminacji, jak również prawidłowe ich dokumentowanie to podstawowy warunek profesjonalnej opieki stomatologicznej w codziennej praktyce.


Introduction:
Leading dental practice at the present time is associated with an enormous responsibility. It is important that not only the performance of medical services with the utmost care and knowledge of medicine, but also the use of appropriate security measures to safeguard the patient from microorganisms ubiquitous access, in accordance with one of the fundamental ethical principles applicable in medicine, „Primum non nocere – First, do not harm „.

Aim:
The aim of this study was to provide hygienic requirements – sanitary facilities for decontamination processes, tools and equipment in dental practices and current legislation. This paper presents guidelines for the processes of disinfection, washing, sterilizing reusable tools and documentation of processes.

Brief description of the state of knowledge:
Properly conducted disinfection and sterilization processes provide epidemiological safety in dental care procedures. The principles of infection prevention and control can also include proper storage of dental instruments, adherence to aseptic technique, patient›s anamnesis of previous and current infectious diseases and the use of personal protective equipment by staff.

Summary:
Prevention of infection for the dental comfort and safety of medical staff, and to prevent exposure of the patient to infection. The proper execution of decontamination processes, as well as their proper documentation, is a prerequisite for professional dental care in daily practice.

 
REFERENCJE (26)
1.
Wilbik-Kaczyńska M. Poradnik stomatologiczny. Jak skutecznie chronić gabinet stomatologiczny przed zakażeniami? 2009; IX(9): 339–344.
 
2.
Kowalska K, Kuthan RT, Młynarczyk G, Wanyura H. Sterylizacja narzędzi w gabinecie stomatologicznym. Czas Stom. 2010; 63(6): 377–384.
 
3.
Dzierżanowska D, Barszcz S, Borowiec D, Duraś B, Grochowska M, i wsp. Zakażenia Szpitalne. Medica Press; 2008: 436.
 
4.
Korczak CW. Higiena – ochrona zdrowia. PZWL, 13–23, 319–325.
 
5.
Kuszewski K. Zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B wskaźnikiem ryzyka zakażeń związanych z naruszeniem ciągłości tkanek. Wybrane zasady ochrony pracowników medycznych przed zawodowymi zagrożeniami biologicznymi. PZWL, Warszawa 2001: 9–12.
 
6.
Pawełek J, Kosek A, Stopa A. Przepisy sanitarno-epidemiologiczne i procedury do stosowania w gabinetach stomatologicznych; http:// www.oilkrakow.org.pl/stomatolodzy/index.php?option=com_conten t&task=view&id=14&Itemid=1 (dostęp: 21.02.2013).
 
7.
Tadeusiak B. Higiena rąk. Wybrane zasady ochrony pracowników medycznych przed zawodowymi zagrożeniami biologicznymi. PZWL, Warszawa 2006: 15–27.
 
8.
Al-Omari MA, Al-Dwairi ZN. Compiliance with infection control programs In private dental clinics In Jordan. J Dent Educ. 2005; 69(6): 693–698.
 
9.
Dulny G, Lejbrandt E. Higiena w placówkach opieki medycznej. Fachowy poradnik dla zarządzających placówkami opieki medycznej oraz lekarzy. Verlag Dashofer, 2004; 3, 4, 3.1: 1–2.
 
10.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.
 
11.
Łuczak M, Swoboda-Kopeć E (red.). Wybrane zagadnienia z mikrobiologii jamy ustnej. Wydawnictwo CZELEJ, Sp. z o.o. Lublin; 2004.
 
12.
Bebermayer RD, Dickinson SK, Thomas LP. Chemical disinfectants in dental practice – review. Tex Dent J. 2005; 122(10): 1038–1043.
 
13.
Dulny G, Lejbrandt E. Higiena w placówkach opieki medycznej. Fachowy poradnik dla zarządzających placówkami opieki medycznej oraz lekarzy. Verlag Dashofer. 2004; 3, 4, 4: 2.
 
14.
Dulny G, Lejbrandt E. Higiena w placówkach opieki medycznej. Fachowy poradnik dla zarządzających placówkami opieki medycznej oraz lekarzy. Verlag Dashofer. 2004; 3, 4, 3.2: 1–3.
 
15.
 
16.
 
17.
 
18.
Jakimiak B, Röhm-Rodowald E. Metody sterylizacji i kontrola procesów sterylizacji. Compendium Med. 1999; 3: 2–5.
 
19.
Panagakos F S, Lassiter T. Infection control corner – sterilization: review. J N J Dent Assoc. 2004; 75(2): 38–40.
 
20.
http://www.tecnogaz.pl/text/pr.... html (dostęp: 21.02.2013).
 
21.
Weber D E, Wolf K E. Optimal infection control. Utilizing an autoclave in the dental laboratory. J Dent Technol. 1999; 16(9): 15–18.
 
22.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 100, poz. 645).
 
24.
Ziemczonek J. Odkażanie – podejście procesowe, narzędzia, zwalniania. Zakażenia 2005; 3: 21 – 23.
 
25.
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107, poz. 679, ze zm.).
 
26.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 100, poz. 646).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543