PL EN
PRACA ORYGINALNA
Jakość życia pacjentów zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV)
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Ewa Kamińska-Otok   

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(2):169-174
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów zakażonych HIV. W badaniu wykorzystano skróconą wersję kwestionariusza WHOQOL-BREF, opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), który pozwala na jednoczesną ocenę jakości życia w sferze somatycznej, socjalnej, środowiskowej i psychologicznej, oraz kwestionariusz własnego autorstwa.

Materiał i metody:
Grupa badana składa się z 105 pacjentów (x mężczyzn, y kobiet) zakażonych HIV. Ocenę jakości życia wykonano przy użyciu skróconej wersji kwestionariusza WHOQOL-BREF i uzupełniono autorskim kwestionariuszem, który składał się z 21 pytań zamkniętych.

Wyniki:
Kwestionariusz WHOQOL-BREF oraz kwestionariusz własnego autorstwa są wiarygodnymi narzędziami oceny jakości życia osób dorosłych. Uzyskane wyniki wykazały dobrą jakość życia pacjentów zakażonych HIV. Akceptacja własnej choroby i stała praca są podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość ich życia.

Wnioski:
1. Odczuwana jakość życia silnie zależy od wielu czynników, takich jak stan fizyczny, rodzinny i stosunek otoczenia do chorego. 2. Pozytywne nastawienie i akceptacja własnej choroby mają duży wpływ na dalsze leczenie i jakość życia. 3. Wsparcie i pomoc ze strony najbliższych zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób zakażonych i poprawia ich jakość życia. 4. Dyskryminacja i stygmatyzacja, wynikające z niedostatecznej wiedzy polskiego społeczeństwa, to problem, który w dalszym ciągu dotyka pacjentów zakażonych HIV


Objectives:
The aim of the study was assessment of the quality of life of patients infected with HIV. A short version of the WHOQOL-BREF questionnaire, developed by the World Health Organization, was used, which allows simultaneous evaluation of the quality of life in somatic, social, environmental and psychological spheres, and an author-constructed questionnaire.

Material and methods:
The study group included 105 patients (x males, y females) infected with HIV. The quality of life was assessed using the short version of the WHOQOL-BREF questionnaire supplemented with an author-constructed questionnaire, which consisted of 21 closed questions.

Results:
The WHOQOL-BREF questionnaire and authorconstructed questionnaire are reliable tools for the assessment of the quality of life in adults. The results obtained show the good quality of life of patients infected with HIV. Acceptance of own illness and permanent employment are the basic factors affecting the quality of life of HIV infected patients.

Conclusions:
1. The perceived state of the quality of life strongly depends on many factors, such as physical and family conditions and the attitude towards the patient. 2. Positive attitude and acceptance of one’s own illness has a great impact on further treatment and quality of life. 3. Support and assistance from the loved ones increases the sense of security of infected people and improves their quality of life. 4. The problem of discrimination and stigmatization still affects patients infected with HIV, resulting from insufficient knowledge in Polish society.

 
REFERENCJE (19)
1.
Kostecka A. Terapie dwulekowe – nowy kierunek w leczeniu HIV. Warszawa; 2019.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
Bąkowska E, Rogowska-Szadkowska D. Leczenie antyretrowirusowe (ARV). Materiały informacyjne dla osób żyjących z HIV, Krajowe Centrum ds. AIDS, Warszawa; 2018.
 
6.
 
7.
Badanie rynku przeprowadzone przez IQS na zlecenie GSK 2019: „Perspektywa osób żyjących z HIV w Polsce oraz ich podejście do farmakoterapii antyretrowirusowej”.
 
8.
European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. HIV/AIDS surveillance in Europe 2015. ECDC: Stockholm; 2016.
 
9.
Wiercińska-Drapało A. Wirusem HIV zarazić się może każdy – nie tylko osoby o ryzykownych zachowaniach. Zdrowie. 2017; 11.
 
10.
Earnshaw V, Smith L, Chaudoir S. Stereotypes about people living with HIV: implica-tions for perceptions of HIV risk and testing frequency among at-risk populations. AIDS Educ Prev; 2012; 6.
 
11.
Neuman M, Obermeyer C. Experiences of stigma, discrimination, care and support among people living with HIV: a four country study. AIDS Behav. 2013; 5.
 
12.
Wojciechowska J. Przyczyny dyskryminacji osób żyjących z HIV: nowe ujęcie teore-tyczne i jego implikacje dla edukacji zdrowotnej. Uniwersytet Gdański: Gdańsk; 2011.
 
13.
Ankiersztejn-Bartczak M. Psychospołeczna sytuacja osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce. Warszawa; 2013.
 
14.
Goffman E. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk; 2007.
 
15.
The People Living With HIV STIGMA INDEX. Aspekty – Biuletyn Krajowego Centrum ds. AIDS. 2011; 47.
 
16.
Kalan ME. Quality Of Life An Stigma Among People Living With HIV/AIDS IN Iran, HIV/AIDS. Anclond, NZ. 2019; 11.
 
17.
Baggaley R, Dalal S, Johnson C. Ponowne ukierunkowanie zapobiegania HIV w ramach globalnej odpowiedzi na HIV. J Int. AIDS Soc; 2016.
 
18.
Miners A, Phillips A, Kreif N. Jakość życia oparta na zdrowiu osób z HIV w dobie skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego: przekrojowe porównanie z populacją ogólną, Lancet HIV; 2014.
 
19.
Słonka J, Siewaszewicz E, Hildebrandt I. Znaczenie i ocena jakości życia osób żyjących z HIV (HRQoL), zależnej od zdrowia. Praca poglądowa, Zakażenia XXI w. 2019; 1.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top