PL EN
PRACA ORYGINALNA
Access to medical and social services among homeless people in Kraków, Poland, during the COVID-19 pandemic
 
Więcej
Ukryj
1
Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland
 
2
Provincial Team Hospital, Elbląg, Poland
 
3
Children’s Ward, Independent Public Healthcare Institution, Myślenice, Poland
 
4
Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Collegium Medicum of the Jagiellonian University, Kraków, Poland
 
5
Department of Molecular Microbiology, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Talaga-Ćwiertnia   

Department of Molecular Microbiology, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2023;29(3):224-231
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Zapewnienie właściwej opieki osobom w kryzysie bezdomności w Polsce wymaga zintensyfikowania pomocy socjalnej i medycznej. Przed pandemią COVID-19 sytuacja osób doświadczających bezdomności w Krakowie powoli się poprawiała. Skutkiem pandemii było ograniczenie dostępu do pomocy dla takich osób, zwłaszcza jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Miejsca oferujące schronienie osobom bezdomnym musiały podjąć więcej działań zapobiegawczych, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się pandemii. Celem pracy było zebranie danych na temat pomocy medycznej i społecznej dla osób w kryzysie bezdomności w Krakowie, przedstawienie działalności instytucji pomocowych oraz krótki opis wpływu pandemii COVID-19 na ich funkcjonowanie.

Materiał i metody:
Badanie diagnostyczne zostało przeprowadzone w okresie luty-marzec 2021 roku w 14 placówkach udzielających schronienia osobom bezdomnym w Krakowie. Do zebrania danych wykorzystaliśmy metodę sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze zastosowaliśmy kwestionariusz ankiety zawierający autorskie pytania.

Wyniki:
W 14 badanych placówkach znajdowały się łącznie 573 miejsca do spania. Wszystkie placówki oferowały codzienny dostęp do pryszniców, 10 zapewniało mieszkańcom posiłki, a 11 – miejsce do samodzielnego ich przygotowania. Osiem z 14 miejsc oferowało dostęp do opieki medycznej. Pandemia COVID-19 spowodowała utrudnienia i opóźnienia w dostępie do opieki zdrowotnej, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych, które często cierpią na wiele chorób przewlekłych.

Wnioski:
Wnioski. Instytucje udzielające pomocy osobom w kryzysie bezdomności powinny być lepiej dostosowane do pracy w warunkach pandemii. Jest to temat wart dyskusji i dalszego rozwijania.


Introduction and objective:
Providing proper care for the homeless population in Poland requires the intensification of social and medical aid. Before the COVID19 pandemic, the situation of people experiencing homelessness in Kraków was slowly improving. The pandemic caused difficulties in the availability of assistance for people in the crisis of homelessness, especially when it comes to health care. The places offering refuge for the homeless need to take more preventive measures in order to prevent the spread of the pandemic..

Objective:
The aim of the work was to collect data on medical and social assistance for people in the homeless crisis in Krakow, to present the assistance possibilities of these institutions and a brief description of the impact of the COVID-19 pandemicon these services.

Material and methods:
Diagnostic survey performed between February and March 2021 in fourteen institutions offering refuge for the homeless people in Cracow. To collect data, we used the diagnostic survey method. As a research tool, we applied our own questionnaire containing original questions.

Results:
In fourteen surveyed institutions there were together 573 places to sleep. All establishments offered daily access to showers, ten provided meals for residents and eleven – a place for self-preparation of food. Eight out of fourteen places offered access to medical care. The pandemic COVID-19 caused difficulties and delays in access to health care, which is especially dangerous for homeless people as they often suffer from many chronic illnesses.

Conclusions:
Institutions providing help for the people in crisis of homelessness need to adjust better to working in the pandemic conditions. This is a topic worth discussing and developing further.

SKRÓTY
COVID 19 – Coronavirus Disease 2019; SARS-CoV 2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2; MSWC – Municipal Social Welfare Centre; ER – Emergency Department; PNFSPH – Polish National Federation for Solving the Problem of Homelessness; CDC – Centres for Disease Control and Prevention
Mirek A, Leończyk-Spórna M, Suchmiel M, Ruta-Cabała K, Gajda M, Talaga-Ćwiertnia K. Access to medical and social services among homelessness people in Krakow, Poland, during COVID-19 pandemic. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(3): 224–231. doi: 10.26444/monz/168723
 
REFERENCJE (43)
1.
Romaszko J, Kuchta R, Opalach C, et al. Socioeconomic characteristics, health risk factors and alcohol consumption among the homeless in the north-eastern part of Poland. Cent Eur J Public Health. 2017;25:29–34. https://doi.org/10.21101/cejph....
 
2.
Milaney K, Williams N, Lockerbie SL, et al. Recognizing and responding to women experiencing homelessness with gendered and trauma-informed care. BMC Public Health. 2020;20:1–6. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
3.
Dwomoh I, Dinolfo EA. Effects of homelessness on children. Pediatr Rev. 2018;39:530–2. https://doi.org/10.1542/pir.20....
 
4.
Morton MH. The Complex Predictors of Youth Homelessness. J Adolesc Heal. 2020;66:381–2. https://doi.org/10.1016/j.jado....
 
5.
Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych – edycja 2019. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. https://www.gov.pl/web/rodzina... (access: 2023.06.10).
 
6.
Opolski K, Modzelewski P, Kocia A, et al. System profilaktyki bezdomności i pomocy osobom bezdomnym w Warszawie. Warszawa: Stowarzyszenie Monar; 2013.
 
7.
Szczepańska A. Uchwała 1/2020 Rady ds. Bezdomności z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. https://www.bip.krakow.pl/?dok...; (access: 2021.05.11).
 
8.
Ocena zasobów pomocy społecznej w Krakowie za rok 2022. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://mops.krakow.pl/zalaczn...; (access: 2021.05.11).
 
9.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyniki ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych – edycja 2019. https://www.gov.pl/web/rodzina...; (access: 2021.05.11).
 
10.
Mirek A, Ruta K, Suchmiel M, et al. Assessment to access to social and medical help- for homeless people in Cracow in the context to health problems. Przegl Epidemiol. 2019;73:257–68. https://doi.org/10.32394/pe.73....
 
11.
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia. https://www.malopolska.uw.gov....; 2021 (access: 2021.05.11).
 
12.
Knight C. Group Work with Homeless Mothers: Promoting Resilience Through Mutual Aid. Soc Work. 2017;62:235–42. https://doi.org/10.1093/sw/swx....
 
13.
Hodnicki DR, Horner SD. Homeless mothers’ caring for children in a shelter. Issues Ment Health Nurs. 1993;14:349–56. https://doi.org/10.3109/016128....
 
14.
Burak A, Cierzniakowska K, Popow A. Homeless people under the influence of alcohol admitted to hospital emergency departments in Poland. NAD Nord Stud Alcohol Drugs. 2020;37:190–200. https://doi.org/10.1177/145507....
 
15.
Romaszko J, Cymes I, Dragańska E, et al. Mortality among the homeless: Causes and meteorological relationships. PLoS One. 2017;12:1–16. https://doi.org/10.1371/journa....
 
16.
Moja Warszawa. Pomoc niskoprogowa dla osób bezdomnych dofinansowywana przez m.st. Warszawę. https://moja.warszawa19115.pl/; 2021 (access: 2021.05.11).
 
17.
Stowarzyszenie MONAR. Program wychodzenia z bezdomności. http://www.monar.org/co-robimy...; (access: 2021.05.11).
 
18.
Landers T, Abusalem S, Coty MB, et al. Patient-centered hand hygiene: The next step in infection prevention. Am J Infect Control. 2012; 40:S11–7. https://doi.org/10.1016/j.ajic....
 
19.
Takahashi LM. The socio-spatial stigmatization of homelessness and HIV/AIDS: Toward an explanation of the NIMBLY syndrome. Soc Sci Med. 1997;45:903–14. https://doi.org/10.1016/S0277-....
 
20.
Rzecznik praw obywatelskich. Karta Praw Osób doświadczających bezdomności https://bip.brpo.gov.pl/sites/...; (access: 2021.05.11).
 
21.
Jewdokimow M. Raport końcowy diagnozy lokalnej dla partnerstwa lokalnego praga południe. Warszawa: PFWB; 2012. p. 1–134.
 
22.
Waligóra J. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Pomoc doraźna. https://www.dzielopomocy.pl/ko... (access: 2021.05.11).
 
23.
Caritas Polska. Z łaźni dla bezdomnych w Warszawie korzysta 1300 osób miesięcznie. https://caritas.pl/blog/2018/1...; (access: 2021.05.11).
 
24.
Dębski M. Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu “Gminny standard wychodzenia z bezdomności”. http://www.old.monar.org/conte..., (access: 2021.05.11).
 
25.
Drożdż S. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Program Wspierania Osób Bezdomnych w Gmine Miejskiej Kraków na lata 2016–2020. https://www.bip.krakow.pl/?new...; (access: 2021.05.11).
 
26.
Fitzpatrick KM, Willis DE. Homeless and hungry: food insecurity in the land of plenty. Food Secur. 2021;13:3–12. https://doi.org/10.1007/s12571....
 
27.
Khandor E, Mason K, Chambers C, et al. Access to primary health care among homeless adults in Toronto, Canada: Results from the street health survey. Open Med. 2011;5:94–103.
 
28.
Levorato S, Bocci G, Troiano G, et al. Health status of homeless persons: A pilot study in the Padua municipal dorm. Ann Di Ig. 2017;29:54–62. https://doi.org/10.7416/ai.201....
 
29.
Pomoc dla bezdomnych w czasie epidemii. https://www.krakow.pl/aktualno... (access: 2021.05.11).
 
30.
Fundacja “Przystań medyczna”. http://www.przystanmedyczna.or... (access: 2021.05.11).
 
31.
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Raport zakażeń koronawirusem. https://www.gov.pl/web/koronaw... (access: 2023.05.11).
 
32.
Pedrosa AL, Bitencourt L, Fróes ACF, et al. Emotional, Behavioral, and Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic. Front Psychol. 2020; 11:1–18. https://doi.org/10.3389/fpsyg.....
 
33.
Roederer T, Mollo B, Vincent C, et al. Seroprevalence and risk factors of exposure to COVID-19 in homeless people in Paris, France: a cross-sectional study. Lancet Public Heal. 2021;6:e202–9. https://doi.org/10.1016/S2468-....
 
34.
Tsai J, Wilson M. COVID-19: a potential public health problem for homeless populations. Lancet Public Heal. 2020; 5:e186–7. https://doi.org/10.1016/S2468-....
 
35.
Graske J, Koppe L, Neumann F, et al. Services for homeless people in Germany during the COVID-19-pandemic: A descriptive study. Public Health Nurs. 2022; 39(3):693–699. https://doi.org/10.1111/phn.13....
 
36.
Wilczek J. Przeciwdziałanie COVID-19 w placówkach dla osób bezdomnych w okresie marzec-czerwiec 2020. Warszawa; 2020.
 
37.
Karb R, Samuels E, Vanjani R, et al. Homeless shelter characteristics and prevalence of SARS-CoV-2. West J Emerg Med. 2020;21:1048–53. https://doi.org/10.5811/westje....
 
38.
Interim guidance for homeless service providers to plan and respond to coronavirus disease 2019 (COVID-19). Cdc. 2021:1–7.
 
39.
Tan LF, Chua JW. Protecting the Homeless During the COVID-19 Pandemic. Chest 2020; 158:1341–2. https://doi.org/10.1016/j.ches....
 
40.
Mesa Vieira C, Franco OH, Gómez Restrepo C, et al. COVID-19: The forgotten priorities of the pandemic. Maturitas. 2020;136:38–41. https://doi.org/10.1016/j.matu....
 
41.
Dell Castillo FA, Dell Castillo CDB, Corpuz JC. COVID-19 and the Well-Being of the Homeless Population. Disaster Med Public Health Prep. 2022;16(3):856. https://doi.org/10.1017/dmp.20....
 
42.
Ahillan T, Emmerson M, Swift B, et al. COVID-19 in the homeless population: a scoping review and meta-analysis examining differences in prevalence, presentation, vaccine hesitancy and government response in the first year of the pandemic. BMC Infect Dis. 2023;14;23(1):155. doi: 10.1186/s12879-023-08037-x.
 
43.
Dost K, Heinrich F, Graf W, et al. Predictors of Loneliness among Homeless Individuals in Germany during the COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(19):12718. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top