PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
HIV/AIDS w wybranych kulturach judeochrześcijańskich
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Zielazny
Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):267-271
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Religia jest bardzo ważnym elementem tożsamości ludzi. Odgrywa ona dużą rolę w kształtowaniu zachowań i postaw w stosunku do osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Problematyka HIV/AIDS w poszczególnych religiach i kulturach jest bardzo zróżnicowana.

Cel:
Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnego stosunku wyznań kultury judeochrześcijańskiej do problematyki zakażeń HIV/AIDS, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku Kościoła rzymskokatolickiego.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Wokół tematyki HIV/AIDS w religii chrześcijańskiej toczy się obecnie burzliwa dyskusja. Kościół krytykowany jest przez wiele środowisk za brak racjonalnego podejścia szczególnie w zakresie profilaktyki w krajach afrykańskich. Wyznawcy chrześcijaństwa jednak nie odrzucają i nie dyskryminują osób zakażonych, gdyż nadrzędnym celem tego wyznania jest opieka nad osobami chorymi. Podobne stanowisko głoszą wyznawcy judaizmu. Stosunek wyznawców islamu do problematyki HIV/AIDS jest bardziej negatywny niż stosunek wyznawców chrześcijaństwa czy judaizmu.

Podsumowanie:
Racjonalna wiedza medyczna niejednokrotnie stoi w sprzeczności z religijną moralnością. Wsparcie osób żyjących z HIV i AIDS nie zawsze zgodne jest z obowiązującymi w danej kulturze kodeksami etycznymi. W początkowym okresie epidemii we wszystkich trzech religiach dominowało negatywne podejście do osób zakażonych. Obecnie stosunek do tych chorych ulega znacznej poprawie.


Introduction:
Religion is a very important element of human identity. It plays a big role in the shaping of behaviours and attitudes towards individuals infected with HIV and those ill with AIDS. The scope of problems concerning HIV/AIDS in individual religions and cultures is much varied.

Objective:
The object of the study was the presentation of to‑date attitudes of religions of Judeo‑Christian culture towards the scope of problems concerning infections with HIV/AIDS, with particular consideration of the attitude of Roman Catholic Church.

Brief description of the state of knowledge:
At present, in Christian religion there is a heated discussion concerning the scope of problems pertaining to HIV/AIDS. The Church is criticized by many circles for the lack of a rational approach, especially with respect to prophylaxis in African countries. Nevertheless, followers of Christianity neither reject nor discriminate those infected because the superior goal of this religion is the care of the ill. The followers of Judaism preach a similar attitude. The attitude of the followers of Islam towards the problems of HIV/AIDS is more negative than that of the followers of Christianity or Judaism.

Summing up:
Rational medical knowledge is frequently at odds with religious morality. Support for people living with HIV and AIDS is not always in accordance with ethical codes which are in effect in a given culture. In the initial period of epidemics, in all three religions there dominates a negative approach towards those infected. At present, the attitude towards these patients has much improved.

 
REFERENCJE (25)
1.
Górski J. Spotkanie z religiami. Katowice. Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka; 2007.
 
2.
Tobiasz-Adamczyk B. Wybrane elementy zdrowia i choroby. Wydanie III poprawione i uzupełnione. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2000.
 
3.
Cianciara D. Kierunki i rozwój profilaktyki HIV/AIDS. Prz Epidemiol. 2005; 59: 147–154.
 
4.
Benedykt XVI, Miłość do Chrystusa urzeczywistnia się w opiece nad chorymi, 22 III 2007 – Do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pr_chorych_ 22032007.html, Copyright © by L’Osservatore Romano (6/2007) and Polish Bishops Conference.
 
5.
HIV/AIDS through the lens of Christianity: perspectives from a South African urban support group. Hlongwana K, Mkhize S.South African Medical Research Council (MRC), Malaria Research Programme, Durban, South Africa. khumbulani.hlongwana@mrc.ac.za, Journal of Social Aspects of HIV/AIDS, VOL. 4 NO. 1 MAY 2007.
 
6.
Wobec Epidemii HIV/AIDS, 21 VI 2001, Przesłanie papieskie do sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana, Copyright © by L’Osservatore Romano (9/2001) and Polish Bishops Conference, http://www.opoka.org. pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/aids_21062001.html.
 
7.
Światłość Świata, Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, wydawnictwo Znak, wydanie I, 2011.
 
8.
Nota Kongregacji Nauki Wiary, O banalizacji seksualności, W związku z pewnymi interpretacjami «Światłości świata», http://www.opoka.org. pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_obs_22122010.html, Copyright © by L’Osservatore Romano (2/2011) and Polish Bishops Conference.
 
9.
Ks. Jacques Suaudeau, Papieska Rada ds. Rodziny, Artykuł opublikowany mw dzienniku „L›Osservatore Romano” 5 IV 2000 r.
 
10.
A meta-analysis of condom effectiveness in reducing sexually transmitted HIV, Weller SC, Department of Preventive Medicine and Community Health, University of Texas Medical Branch, Galveston 77555–1053. Soc Sci Med. 1993; 36(12): 1635–44.
 
11.
Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission. Weller S, Davis K.Preventive Medicine, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas 77555–1153, USA. sweller@utmb.edu. Cochrane.
 
12.
Database Syst Rev. 2002; (1): CD003255.
 
13.
Examining the actions of faith-based organizations and their influence on HIV/AIDS-related stigma: A case study of Uganda, Erasmus Otolok- Tanga,1 Lynn Atuyambe, Colleen K Murphy, Karin E Ringheim, and Sara Woldehanna. African Health Sci. 2007; 7(1): 55–60.
 
14.
Ks. Jacques Suaudeau, Papieska Rada ds. Rodziny, Artykuł opublikowany w dzienniku „L’Osservatore Romano” 5 IV 2000 r.
 
15.
WOBEC EPIDEMII HIV/AIDS Przesłanie papieskie do sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana, Jan Paweł II, Watykan, 21 czerwca 2001 r., http://www.opoka.org.pl/biblio... aids_21062001.html Copyright © by L’Osservatore Romano (9/2001) and Polish Bishops Conference.
 
16.
Miłość do Chrystusa urzeczywistnia się w opiece nad chorymi, Benedykt XVI, 22 III 2007 ‑ Do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia http://www.opoka.org.pl/ biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/pr_chorych_22032007. html, Copyright © by L›Osservatore Romano (6/2007) and Polish Bishops Conference.
 
17.
Bleich J. D. AIDS. A Jewish perspective. Tradition. 1992 Spring; 26(3):49–80.
 
19.
Makhlouf Obermeyer C. HIV in the Middle East. Department of HIV/ AIDS, World Health Organization, Geneva; 2006.
 
20.
Lenton C. Will Egypt escape the AIDS epidemic? Lancet 1997; 349: 1005.
 
21.
Zawawi T, Abdelaal M, Mohamed A, Rowbottom D, AlyafiW, Marzouki K, et al. Routine preoperative screening for human immunodeficiency virus in a general hospital, Saudi Arabia. Infect Control Hosp Epidemiol. 1997; 18: 158–9.
 
22.
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS and World Health Organization. AIDS epidemic update 2006. Geneva: UNAIDS, 2006.
 
23.
Gray PB. HIV and Islam: is HIV prevalence lower among Muslims? Soc Sci Med. 2004; 58(9): 1751–6.
 
24.
Ersilia F. Aids in contemporary Islamic ethical literature. Med Law. 2002; 21: 381–94.
 
25.
Kamarulzaman A, Saifuddeen SM. Islam and harm reduction. Int J Drug Policy. 2010; 21(2): 115–8.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top