PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Jednostopniowa amplifikacja kwasów nukleinowych (ang. One-Step Nucleic Acid Amplification – OSNA) – nowa metoda wykrywania przerzutów guzów litych do węzłów chłonnych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
2
Klinika Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zgierz
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Kaczka   

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):120-124
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Żadna ze stosowanych metod oceny węzłów chłonnych nie jest idealna. Wadą pooperacyjnego badania histopatologicznego jest długi czas oczekiwania na wynik. W przypadku dodatniego wyniku pooperacyjnego badania histopatologicznego węzła wartowniczego zachodzi konieczność przeprowadzenia drugiego zabiegu operacyjnego. Część przerzutów mniejszych niż 2 mm może zostać przeoczona w rutynowym badaniu histopatologicznym. Z kolei, badanie mrożakowe przy stosunkowo wysokiej swoistości ma niższą niż badanie pooperacyjne czułość. Badania molekularne z wykorzystaniem technik PCR, przy wysokiej czułości, charakteryzują się niższą swoistością. Ponadto techniki PCR, poza badaniem w czasie rzeczywistym, nie nadają się do wykorzystania jako badanie śródoperacyjne ze względu na długi czas oczekiwania na wynik. Jedną z nowych metod oceny węzłów chłonnych w guzach litych jest badanie OSNA. Artykuł podsumowuje światowe doniesienia dotyczące zastosowania tej techniki w ocenie węzłów chłonnych pacjentów z guzami litymi.

Opis stanu wiedzy:
Badanie OSNA polega na amplifikacji mRNA cytokeratyny 19 (CK19). W chwili obecnej badanie to jest często wykonywane w badaniu węzłów chłonnych u pacjentów z rakiem piersi. W tym przypadku śródoperacyjna ocena węzłów chłonnych wartowniczych za pomocą metody OSNA pozwala na podjęcie decyzji o konieczności lub zaniechaniu wykonania limfadenektomii. W innych nowotworach zastosowanie metody OSNA podlega ewaluacji w licznych badaniach klinicznych.

Podsumowanie:
Metoda OSNA być może stanie się rutynową techniką oceny węzłów chłonnych. Przy stosunkowo wysokiej czułości pozwala ona na ocenę węzłów chłonnych w czasie 30 minut, co umożliwi wykorzystanie jej jako badania śródoperacyjnego.


Introduction and purpose:
None of the applied methods of lymph node assessment is perfect. The need to wait a long time for the results is the disadvantage of postoperative histopathological examination. In the case of a positive outcome of the post-operative histopathology of sentinel lymph node it is necessary to perform a second surgery. Some metastases smaller than 2 mm can be omitted in routine histopathology. In turn, frozen section examination, with relatively high specificity, has lower sensitivity than postoperative histopathology. Molecular assays, using PCR techniques, with high sensitivity, have lower specificity. In addition, except for real-time PCR, all other techniques are not suitable for use as an intraoperative examination due to the long waiting time for the result. OSNA is one of the latest methods of lymph node assessment in solid tumours. The article summarizes world reports on the application of this technique in the evaluation of lymph nodes in patients with solid tumours.

Summary of the state of knowledge:
The OSNA test is based on mRNA for cytokeratin 19(CK19) amplification. At present, this test is often performed in the search for lymph nodes metastases in patients with breast cancer. Intraoperative evaluation of sentinel lymph nodes in breast cancer, using the OSNA method, allows deciding whether or not to perform lymphadenectomy. In other cancers, the use of the OSNA method has been evaluated in numerous clinical trials.

Summary:
The OSNA method could become a routine technique for the assessment of lymph nodes. It has a relatively high sensitivity and allows evaluation of lymph nodes in 30 minutes, which enables its use as an intraoperative examination.

 
REFERENCJE (33)
1.
Cabanas RM. An approach for the treatment of penile carcinoma. Cancer 1977; 39(2): 456–466.
 
2.
Morton DL, Wen DR, Wong JH, Economou JS, Cagle LA, Storm FK i wsp. Technical details of intraoperative lymphatic mapping for early stage melanoma. Arch Surg. 1992; 127(4): 392–399.
 
3.
Weaver DL. The prognostic importance of isolated tumor cell clusters and micrometastases in sentinel lymph nodes. Cancer Invest. 2009; 27(2):121–128.
 
4.
Layfield DM, Agrawal A, Roche H, Cutress RI. Intraoperative assessment of sentinel lymph nodes in breast cancer. Br J Surg. 2011; 98(1): 4–17.
 
5.
Primer design Beginner’s guide to real-time PCR. Internet: http://www. primerdesign.co.uk/assets/files/beginners_guide_to_real_time_pcr. pdf (dostęp: 2013.12.30).
 
6.
Weaver DL. The prognostic importance of isolated tumor cell clusters and micrometastases in sentinel lymph nodes. Cancer Invest. 2009; 27(2): 121–128.
 
7.
Tsujimoto M, Nakabayashi K, Yoshidome K, Kaneko T, Iwase T, Akiya¬ma F i wsp. One-step Nucleic Acid Amplification for Intraoperative Detection of Lymph Node Metastasis in Breast Cancer Patients. Clin Cancer Res. 2007; 13(16): 4807–16.
 
8.
Notomi T, Okayama H, Masubuchi H, Yonekawa T, Watanabe K, Amino N i wsp. Loop-mediated isothermal amplification of DNA. Nucleic Acids Res. 2000; 28(12): E63.
 
9.
Eiken Genome Site. About LAMP method. Internet:http://loopamp. eiken.co.jp/e/lamp/index.html (dostęp: 2013.12.30).
 
10.
Schem C, Maass N, Bauerschlag DO, Carstensen MH, Löning T, Roder C i wsp. One-step nucleic acid amplification—a molecular method for the detection of lymph node metastases in breast cancer patients; results of the German study group. Virchows Arch. 2009; 454: 203–210.
 
11.
Cserni G. Intraoperative analysis of sentinel lymph nodes in breast cancer by one-step nucleic acid amplification. J Clin Pathol. 2012; 65(3): 193–199.
 
12.
Tsujimoto M, Nakabayashi K, Yoshidome K, Kaneko T, Iwase T, Akiya¬ma F i wsp. One-step nucleic acid amplification for intraoperative detec¬tion of lymph node metastasis in breast cancer patients. ClinCancerRes. 2007; 13(16): 4807–4816.
 
13.
Visser M, Jiwa M, Horstman A, Brink AA, Pol RP, van Diest P i wsp. Intra-operative rapid diagnostic method based on CK19 mRNA ex¬pression for the detection of lymph node metastases in breast cancer. Int J Cancer. 2008; 122(11): 2562–2567.
 
14.
Khaddage A, Berremila SA, Forest F, Clemenson A, Bouteille C, Seffert P i wsp. Implementation of molecular intra-operative assessment of sen¬tinel lymph node in breast cancer. Anticancer Res. 2011; 31(2): 585–590.
 
15.
Cserni G. Intraoperative analysis of sentinel lymph nodes in breast cancer by one-step nucleic acid amplification. J Clin Pathol. 2012; 65(3): 192–199.
 
16.
Osako T, Iwase T, Kimura K, Yamashita K, Horii R, Yanagisawa A i wsp. Intraoperative molecular assay for sentinel lymph node metastases in early stage breast cancer: a comparative analysis between one-step nucleic acid amplification whole node assay and routine frozen section histology. Cancer. 2011; 117(19): 4365–4374.
 
17.
Osako T, Iwase T, Kimura K, Yamashita K, Horii R, Yanagisawa A i wsp. Intraoperative molecular assay for sentinel lymph node metastases in early stage breast cancer: a comparative analysis between one-step nucleic acid amplification whole node assay and routine frozen section histology. Cancer. 2011; 117(19): 4365–4376.
 
18.
Guillén-Paredes MP, Carrasco-González L, Cháves-Benito A, Campillo-Soto A, Carrillo A, Aguayo-Albasini JL.[One-step nucleic acid amplification (OSNA) assay for sentinel lymph node metastases as an alternative to conventional postoperative histology in breast cancer: A cost-benefit analysis]. Cir Esp. 2011; 89(7): 456–462 (in Spanish).
 
19.
Korniluk J, Wcisło G, Nurzyński P, Stec R, Bodnar L, Obrocka B i wsp. Leczenie uzupełniające raka jelita grubego Adiuvant therapy of colorectal cancer. Współczesna Onkologia 2006; 10(3); 139–140.
 
20.
Croner RS, Schellerer V, Demund H, Schildberg C, Papadopulos T, Naschberger E i wsp. One step nucleic acid amplification (OSNA) – a new method for lymph node staging in colorectal carcinomas. J Transl Med. 2010; 8: 83.
 
21.
Liefers GJ, Cleton-Jansen AM, van de Velde CJH, Hermans J, van Krie¬ken JHJM, Cornelisse CJ iwsp. Micrometastases and Survival in Stage II Colorectal Cancer. N Engl J Med 1998; 339: 223–228.
 
22.
Croner RS, Schellerer V, Demund H, Schildberg C, Papadopulos T, Na¬schberger E i wsp. One step nucleic acid amplification (OSNA) – a new method for lymph node staging in colorectal carcinomas. J Transl Med. 2010; 8: 83.
 
23.
Yamamoto H, Sekimoto M, Oya M, Yamamoto N, Konishi F, Sasaki J i wsp. OSNA-based novel molecular testing for lymph node metasta¬ses in colorectal cancer patients: results from a multicenter clinical performance study in Japan. Ann Surg Oncol. 2011; 18(7): 1891–1898.
 
24.
Tangoku A, Seike J, Nakano K, Nagao T, Honda J, Yoshida T i wsp. Current status of sentinel lymph node navigation surgery in breast and gastrointestinal tract. J Med Invest. 2007; 54(1–2): 1–18.
 
25.
Yaguchi Y, Sugasawa H, Tsujimoto H, Takata H, Nakabayashi K, Ichi¬kura T i wsp. One-stepnucleic acid amplification (OSNA) for the appli¬cation of sentinel node concept in gastric cancer. Ann Surg Oncol. 2011; 18(8): 2289–2296.
 
26.
Kitagawa Y, Saikawa Y, Takeuchi H, Mukai M, Nakahara T, Kubo A, Kitajima M. Sentinel node navigation in early stage gastric cancer – updated data and current status. Scand J Surg. 2006; 95(4): 256–259.
 
27.
Takata H, Nakabayashi K, Ichikura T i wsp. One-stepnucleic acid amplification (OSNA) for the application of sentinel node concept in gastric cancer. Ann Surg Oncol. 2011; 18(8): 2289–2296.
 
28.
Kumagai K, Yamamoto N, Miyashiro I, Tomita Y, Katai H, Kushima R, i wsp. Multicenter study evaluating the clinical performance of the OSNA assay for the molecular detection of lymph node metastases in gastric cancer patients. Gastric Cancer. 2014; 17(2): 273–280.
 
29.
Kitagawa Y, Takeuchi H, Takagi Y, Natsugoe S, Terashima M, Mura¬kami N i wsp. Sentinel node mapping for gastric cancer: a prospective multicenter trial in Japan. J Clin Oncol. 2013; 31(29): 3704–3710.
 
30.
Inoue M, Hiyama K, Nakabayashi K, Morii E, Minami M, Sawabata N i wsp. An accurate and rapid detection of lymph node metastasis in non-small cell lung cancer patients based on one-step nucleic acid amplification assay. LungCancer. 2012; 78(3): 212–218.
 
31.
Hayama M, Chida M, Karube Y, Tamura M, Kobayashi S, Oyaizu T i wsp. One-step Nucleic Acid Amplification for Detection of Lymph Node Metastasis in Lung Cancer. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Apr 20. [Praca w druku].
 
32.
Matsuzuka T, Takahashi K, Kawakita D, Kohno N, Nagafuji H, Ya¬mauchi K i wsp. Intraoperative molecular assessment for lymph node metastasis in head and neck squamous cell carcinoma using one-step nucleic acid amplification (OSNA) assay. Ann Surg Oncol. 2012; 19(12): 3865–3870.
 
33.
Goda H, Nakashiro K, Oka R, Tanaka H, Wakisaka H, Hato N i wsp. One-step nucleic acid amplification for detecting lymph node meta¬stasis of head and neck squamous cell carcinoma. Oral Oncol. 2012; 48(10): 958–963.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top