PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Problemy medyczne, pedagogiczne i społeczne funkcjonowania osób z zaburzeniami odżywiania
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zdrowia Publicznego UM w Lublinie
 
2
Zespół Szkół nr 4 w Lublinie nauczyciel-pedagog
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Suszyńska   

Katedra Zdrowia Publicznego UM w Lublinie, ul. W. Chodźki 1 (Collegium Universum), 20-093 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):235-240
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zaburzenia odżywiania reprezentowane przez anoreksje i bulimie stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem występującym w Polsce. Choroby te, niosą za sobą nie tylko poważne konsekwencje zdrowotne, ale również powodują znaczące problemy w funkcjonowaniu w grupie społecznej. Wystąpienie opisywanych zaburzeń odżywiania u członka rodziny często spotykane jest z dużym zaskoczeniem i niezrozumieniem problemu z powodu braku dostatecznej wiedzy.

Cel pracy:
Celem pracy było przedstawienie problematyki zaburzeń odżywiania jako narastającego problemu wśród młodzieży.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Anorexia nervosa, czyli jadłowstręt psychiczny jest chorobą przejawiającą się bezwzględnym unikaniem pokarmu oraz panicznym lękiem przed przybraniem na wadze, którym towarzyszy zaburzona percepcja własnego ciała. Jest to zespół objawowy, który występuje wprawdzie u osób w różnym wieku i różnej płci, jednak najczęściej spotyka się go u dziewcząt w okresie dojrzewania. Do niedawna jadłowstręt psychiczny zaliczano do chorób psychosomatycznych, natomiast od 1987 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne DSM III–R uznało anoreksję i bulimię za zaburzenia w odżywianiu i włączyło je do zaburzeń rozwojowych Anoreksja przebiega zasadniczo w trzech fazach i na podstawie wieloletnich badań i obserwacji wyodrębniono dwa typy anoreksji: typ ograniczający (restricting type) oraz żarłoczno‑wydalający (binge eating, purging type).

Podsumowanie:
Przedstawione zagadnienia dotyczące zaburzeń odżywiania implikują do dalszego pogłębiania wiedzy na ten temat, gdyż zjawisko występowania anoreksji pojawiają się coraz częściej. Publikacje i doniesienia medyczne mogą przyczynić się do wzrostu świadomości na temat poważnych następstw wystąpienia tej choroby, a także ułatwią osobom chorym kontakt z profesjonalistami w tej dziedzinie


Introduction:
Eating disorders, represented by anorexia and bulimia, becomes increasingly widespread in Poland. These illnesses not only lead to serious health consequences, but also cause significant problems in the functioning in a social group. The occurrence of the above-described disorders in a family member is often encountered with great surprise and a lack of understanding the problem due to the lack of sufficient knowledge.

Aim of the study:
The objective of the study is the presentation of the scope of issues related with eating disorders as a growing problem among young people.

Brief description of the state of knowledge:
Anorexia nervosa is a disease manifested by symptoms such as: complete avoidance of food and panic fear of gaining weight, accompanied by a distorted perception of one’s body. This is a complex of symptoms, which, despite its occurrence among the population at various ages and gender is the most prevalent among girls at puberty. Until recently, anorexia nervosa was classified as a psychosomatic illness. However; since 1987, the American Psychiatric Association DSM III–R has recognized anorexia and bulimia as eating disorders and included them among developmental disorders. Generally, anorexia develops in three phases. On the basis of many years of research and observations, two types of anorexia have been identified: the restricting type and the binge eating – purging type.

Conclusions:
The presented issues pertaining to eating disorders encourage further research on the subject because the incidence of anorexia is growing. Medical publications and reports may contribute to increased awareness of the serious consequences of this illness, and will facilitate contact of ill people with specialists in this field.

 
REFERENCJE (17)
1.
Popielarska M, Suffczyńska Kotowska M. Zaburzenia w odżywianiu się. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa). W: Popielarska A. Popielarska M (red.). Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2000.
 
2.
Grochmal Bach B, Rorat M. Zaburzenia odżywiania się. Problemy medyczne, pedagogiczne i społeczne. Rzeszów: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem; 2003.
 
3.
Jablow MM. Anoreksja, bulimia, otyłość. Przewodnik dla rodziców. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2000.
 
4.
Albisetti V. Pułapka anoreksji. Dlaczego się choruje, jak wyzdrowieć. Kielce: Wydawnictwo Jedność; 2003.
 
5.
Goryniak M. Anoreksja. Diagnostyka i epidemiologia. W: Suchań¬ska A (red.). Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania anoreksji. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2000.
 
6.
Bilikiewicz A. Zespoły psychopatologiczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych. Zaburzenia odżywiania się. W: Bilikiewicz A. (red.). Psychiatria dla studentów medycyny. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1998.
 
7.
Rydzyński Z. Zaburzenia i choroby psychosomatyczne. W: Dąbrowski S, Jaroszyński J, Pużyński S. (red.). Psychiatria. Tom 1. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; 1987.
 
8.
Madaras L, Madaras A. Co się dzieje z moim ciałem. Książka dla dziewcząt i rodziców. Warszawa: KDC; 2002.
 
9.
Fenwick E, Smith T. Dojrzewanie. Praktyczny poradnik dla nastolatków i ich rodziców. Warszawa: Real Press; 1995.
 
10.
Bomba J, Mamrot E, Orwid M. Anorexia nervosa. W: Orwid M. (red.). Zaburzenia psychiczne u młodzieży. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; 1981.
 
11.
Pielecki M. Diagnostyka zaburzeń odżywiania się. W: Józefik B. (red.). Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Kraków: Wydawnictwo UJ; 1999.
 
12.
Abraham S, Llevelyn Jones D. Bulimia i anoreksja. Zaburzenia odżywiania. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S ka; 2001.
 
13.
Stecker Bryczkowska D. Kultura popularna a kształtowanie się tożsamości własnego ciała u dzieci: warunki powstawania anorexia nervosa. W: Suchańska A. (red.). Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania anoreksji. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2000.
 
14.
Józefik B. Epidemiologia zaburzeń odżywiania się. W: Józefik B. (red.). Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Kraków: Wydawnictwo UJ, 1999.
 
15.
Hall L, Cohm L, MAT. Bulimia: A guide to Recovery. Lindsey Hall & Leigh Cohn, 2011.
 
16.
Garner Ph.D David M, Marion P, Olmstead MA, Polivy J. Eating Disorders: Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. 2006.
 
17.
Bulik CM, Reba L, Siega-Riz AM, Reichborn-Kjennerud T. Anorexia nervosa: definition, epidemiology, and cycle of risk. The International Journal of Eating Disorders 200; 2–9.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top