PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ból kręgosłupa wśród młodzieży szkół średnich województwa śląskiego skala problemu i jego przyczyny
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Silesia in Katowice, Faculty of Health Sciences
2
Medical University of Silesia in Katowice, Faculty of Health Sciences, Doctoral studies
3
Independent Public Clinical Hospital No. 7 of the Silesian Medical University in Katowice
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Andrzej Knapik   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katowice, Medyków 8, 40-752 Katowice, Polska
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(1):19–24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Bóle kręgosłupa są istotnym problemem społecznym dotyczącym większości populacji osób dorosłych, stanowiąc główną przyczynę niepełnosprawności. Liczne badania prowadzone w różnych populacjach pokazują, że jest to również znaczący problem wśród dzieci i młodzieży. Postanowiono zbadać częstość występowania bólu kręgosłupa u młodzieży szkół średnich – zarówno skalę tego problemu, jak i to, które odcinki kręgosłupa obejmuje i w jakim stopniu dotyczy badanych. Analizie poddano również wybrane ewentualne czynniki ryzyka oraz stosowane środki zaradcze.

Materiał i metody:
Zbadano 499 osób: 290 dziewcząt i 209 chłopców w wieku 16–18 lat – uczniów sześciu szkół średnich województwa śląskiego. Zastosowano zweryfikowany autorski kwestionariusz ankiety. Pytania dotyczyły występowania bólu kręgosłupa: częstości, lokalizacji, przyczyn, czynników ryzyka oraz stosowanych środków zaradczych.

Wyniki:
Tylko 37,9% dziewcząt i 45% chłopców nie miało incydentów bólowych. Nie stwierdzono związków wieku i parametrów morfologicznych z częstością występowania bólu. Za najczęstszą przyczynę bólu podawano długotrwałe siedzenie – 35,5% dziewcząt i 34,2% chłopców. Płeć różnicowała przyczyny bólu: na ćwiczenia fizyczne (p < 0,001) jako źródło bólu częściej wskazywali chłopcy, zaś brak określenia jego przyczyn (p < 0,01) częściej deklarowały dziewczęta.

Wnioski:
Bóle kręgosłupa mają charakter powszechny i dotyczą ponad połowy uczniów szkół średnich Górnego Śląska. Najczęstszą lokalizacją bólu jest odcinek lędźwiowy. Czynniki wpływające na częstość występowania bólu to: podatność na stres, wady wzroku oraz wady postawy.


Introduction:
Spine pain is an important social problem concerning the majority of the adult population, it is also the main cause of disability. Numerous research conducted on different populations suggest that it is also a significant problem among children and youth.

Objectives:
The aim of the study was to examine: the frequency of spine pain occurrence in high school youths and the scale of this problem. Also examined was on which parts of the spine the back pain occurred, and how it related to the study subjects. Selected potential risks and implemented counter-measures were also subjected to analysis.

Material and methods:
The study involved a group of 499 participants: 290 girls, 209 boys who were secondary school students aged 16-18. The study consisted of a questionnaire concerning spine pain, the frequency, location, reasons, risk factors and remedies.

Results:
Only 37.9% girls and 45% boys did not have pain incidents. No age or morphological parameters were found with the incidence of pain. The most frequent reason for pain was sitting for long periods – 35.5% girls and 34.2% boys. Gender differentiated reasons for pain were physical activity (p<.001) - declared more often by boys and lack of reasons (p<.01), and declared more often by girls.

Conclusions:
Spinal pains are common and affect more than a half of high school students in the Upper Silesian of Poland. The most common location is the lumbar section. Factors affecting the frequency of pain are: susceptibility to stress, vision and postural defects.

 
REFERENCJE (25)
1.
Hoy D, Bain C, Williams G, et al. A Systematic Review of the Global Prevalence of Low Back Pain. Arthritis & Rheumatism 2012; 64 (6): 2028–2037. DOI 10.1002/art.34347.
 
2.
Priority diseases and reasons for inclusion. 6.24 Low back pain. World Health Organization. http://www.who.int/medicines/a... [22.08.2016].
 
3.
Hoy D, Brooks P, Blyth F, et al. The epidemiology of low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010; 24 (6): 769-81. DOI:10.1016/j.berh.2010.10.002.
 
4.
Jones GT, Macfarlane GJ. Epidemiology of low back pain in children and adolescents. Arch Dis Child 2005; 90: 312–316. DOI: 10.1136/adc.2004.056812.
 
5.
Ehrlich GE. Low back pain. Bulletin of the World Health Organization 2003; 81:671-676.
 
6.
Rottermund J, Knapik A, Saulicz E, et al. Back and neck pain among school teachers in Poland and its correlations with physical activity. Med Pr 2015; 66 (6): 771-778. DOI : 10,13075 / mp.5893.00121.
 
7.
Furtado RN, Ribeiroa LH, Abdo B, et al. Nonspecific low back pain in young adults: Associated risk factors. Rev Bras Reumatol 2014; 54 (5): 371-377. DOI: dx.doi.org/10.1016/j.rbr.2014.03.018.
 
8.
Silva DA, Gonçalves EC, Grigollo LR, et al. Factors associated with low levels of lumbar strength in adolescents in Southern Brazil. Rev Paul Pediatr. 2014; 32 (4): 360–366.
 
9.
Salamin JJ. The adolescent bag. A field survey of 370 Finish school-children. Acta Paediatr. Scand. 1984; suppl. 315: 1–122.
 
10.
Balague F., Dutroit G., Waldburger M. Low back pain in schoolchildren. Scand. J. Rehab. 1988; 20: 175–179.
 
11.
Noll M, Candotti CT, da Rosa BN, et al. Back pain prevalence and associated factors in children and adolescents: an epidemiological population study. Rev Saúde Pública 2016; 50:31. DOI:10.1590/S1518-8787.2016050006175.
 
12.
Balague F, Troussier B, Salminen JJ. Non-specific low back pain in children and adolescents: risk factors. Eur Spine J. 1999; 8:429–438.
 
13.
Milanesei S, Grimmer-Somers K. What is adolescent low back pain? Current definitions used to define the adolescent with low back pain. J Pain Res. 2010; 3: 57–66.
 
14.
Shiri R, Karppinen J, Leino/Arjas P, et al. The association between smoking and low back pain: a meta/analysis. Am J Med. 2010;123(87):e7–35.
 
15.
Mikkelsson LO, Nupponen H, Kaprio J, et al. Adolescent flexibility, endurance strength, and physical activity as predictors of adult tension neck, low back pain, and knee injury: a 25 year follow up study. Br J Sports Med. 2006;40:107–13.
 
16.
Brattberg G. Do pain problems in young school children persist into early adulthood? A 13-year follow-up. EJP 2004; 8 (3): 187-199. DOI: 10.1016/j.ejpain.2003.08.001.
 
17.
Drozda K, Lewandowski J, Górski P. Bóle kręgosłupa u młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałej w środowisku miejskim w Polsce, na przykładzie Poznania. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2011; 5(6): 489-503.
 
18.
Kędra A, Czaprowski D. Częstość występowania bólu kręgosłupa a sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2013; 19 (2): 183–187.
 
19.
Watson KD, Papageorgiou AC, Jones GT, et al. Low back pain in schoolchildren: the role of mechanical and psychosocial factors. Arch Dis Child 2003; 88: 12–17.
 
20.
Wedderkopp N, Andersen LB, Froberg K, et al. Back pain reporting in young girls appears to be puberty-related. BMC Musculoskeletal Disorders 2005; 6. DOI: 52-10.1186/1471-2474-6-52.
 
21.
Feldman DE, Shrier I, Rossignol M, et al. Risk factors for the development of low back pain in adolescence. Am J Epidemio 2001; 154: 30-6. 10.1093/aje/154.1.30.
 
22.
Vikat A, Rimpela M, Salminen JJ, et al. Neck or shoulder pain and low back pain in Finnish adolescents. Scand J Public Health 2000; 28: 164-73. DOI: 10.1080/140349400444850.
 
23.
Lenart/DomkaE, Bejer A, Probachta M. Zaburzenia depresyjne u pacjentów rehabilitowanych z powodu przewleklego zespolu bólowego kregoslupa w odcinku L/S. Young Sport Science of Ukraine 2010; 3: 100-106.
 
24.
rehabilitowanych z powodu przewleklego zespolu bólowego kregoslupa w odcinku L/S. Young Sport Science of Ukraine 2010; 3: 100-106.
 
25.
Heneweer H, Vanhees L, Picavet HSJ. Physical activity and low back pain: a U-shaped relation? Pain 2009; 143: 21–5.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543