PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza metod diagnostycznych Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 
2
Salve Medica, Health Care Unit Ltd., Poland
 
3
Faculty of Health Sciences, Masovian Public University, Płock, Poland
 
4
Barska Diagnostics and Treatment Centre Ltd., Poland
 
5
Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Szymoniak   

Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży, WNoZ, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul.Żolnierska 48, 71-210, Szczecin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(4):435-440
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Podstawowym badaniem w diagnostyce raka piersi jest mammografia. W Polsce w 2006 roku wprowadzono Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, aby zmniejszyć umieralność kobiet z powodu tego nowotworu. Celem pracy była analiza metod diagnostycznych wykorzystywanych w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi na podstawie doświadczeń jednego ośrodka w Polsce.

Materiał i metody:
Materiał do badań stanowiło 1411 kwestionariuszy wypełnionych przez kobiety w wieku od 50. do 69. roku życia, u których mammografia wykonana w pierwszym etapie programu zakwalifikowała je do diagnostyki pogłębionej. Podczas badań przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji wykorzystywanej w programie.

Wyniki:
Analiza zbieżności wyników BI-RADS pomiędzy MMG a USG wykazała, iż największą zbieżność potwierdzono dla BI-RADS 4, a najmniejszą dla zmian BI-RADS 5. Porównując czułość i swoistość MMG i USG, połączono kategorię BI-RADS. Do diagnostyki pogłębionej raka piersi częściej wybierano biopsję BAC. Natomiast raka istotnie częściej potwierdzała biopsja BAG. Guzy bioptowano częściej w przypadku kategorii BI-RADS 4 i 5 – zarówno w MMG, jak i USG. BAG była częściej stosowana do diagnozowania guzów kategorii BI-RADS 5 – zarówno w MMG, jak i USG. Natomiast BAC była częściej wykorzystywana do diagnostyki zmian kategorii BI-RADS MMG 3, 0 i 4.

Wnioski:
Nasze wyniki wykazały, że najwyższą czułość metod scriningowch raka piersi ma model BI-RADS MMG (4+5) i USG (3+4+5). Największą zbieżność wyników pomiędzy MMG a USG wykazano dla BI-RADS 4. Guzy piersi częściej diagnozowano za pomocą BAC, ale raka częściej potwierdzała BAG.


Introduction and objective:
Breast cancer is the most common malignant tumour in women in Poland. In 2006, the Population-based Breast Cancer Early Detection Screening Programme was introduced in Poland to decrease the mortality of women due to this cancer. This study aimed to analyse the diagnostic methods used in the Population-based Breast Cancer Early Detection Screening Programme in the experience of one facility in Poland.

Material and methods:
The material for the study consisted of 1,411 questionnaires from women aged 50 to 69 qualified for enhanced diagnostics by a mammography performed in the first stage of the programme. During the study, a retrospective analysis of the documentation was performed.

Results:
The analysis of the convergence of BI-RADS scores between MMG and USG showed that the highest convergence was confirmed for a BI-RADS score of 4 and the lowest for a BI-RADS score of 5. Comparing the sensitivity and specificity of MMG and USG after the acquisition of BI-RADS. BAC were more frequently chosen for enhanced diagnostics of breast cancer. However, cancer was significantly more often confirmed by BAG. Tumours were biopsied more frequently for BI-RADS scores of 4 and 5 in both MMG and USG. Core-needle biopsy was more frequently used to diagnose a BI-RADS score of 5 tumours in both MMG and USG. In contrast, fine-needle biopsy was more frequently used to diagnose BI-RADS scores of 3, 0 and 4 in mammography.

Conclusions:
Our results showed the highest sensitivity of breast cancer screening methods for BI-RADS MMG (4+5) and ultrasound (3+4+5). The highest convergence of results between MMG and USG is shown for BI-RADS score of 4. Breast tumours are more often diagnosed by BAC but cancer is more often confirmed by BAG.

Szymoniak K, Pytel M, Malinowski W, Pytel W, Fryc D, Szkup M. Analysis of Diagnostic Methods of the Population-Based Breast Cancer Early Detection Screening Programme. Med Og Nauk Zdr. 2921; 27(4): 435–440. doi: 10.26444/monz/142868
 
REFERENCJE (11)
1.
Sardanelli F, Aese HS, Álvarez M, et al. Position paper on screening for breast cancer by the European Society of Breast Imaging (EUSOBI) and 30 national breast radiology bodies from Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Israel, Lithuania, Moldova, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland and Turkey. Eur Radiol. 2017; 27(7): 2737–2743.
 
2.
Wypij N. Magnetic resonance imaging in breast cancer – indications. Lett Oncol Sci. 2017; 14(4): 110–115.
 
3.
Krajowy rejestr nowotworów. MJP Online Early: http://onkologia.org.pl/ (access: 2020.09. 24).
 
4.
Bednarski P, Dobruch-Sobczak K, Chrapowicki E, et al. Breast ultrasound scans – surgeons’ expectations. J Ultrason. 2015; 15(61): 164–171.
 
5.
Stavros AT. Ultrasonografia piersi. Warsaw: Medipage; 2007.
 
6.
Kuhl CK, Schrading S, Leutner CC, et al. Mammography, breast ultrasound, and magnetic resonance imaging for surveillance of women at high familial risk for breast cancer. J Clin Oncol. 2005; 23(33): 8469–8476.
 
7.
Hodorowicz-Zaniewska D, Brzuszkiewicz K, Szpor J, et al. Clinical predictors of malignancy in patients diagnosed with atypical ductal hyperplasia on vacuum-assisted core needle biopsy. Videosurgery Miniinv. 2018; 13(2): 184–191.
 
8.
Dobruch-Sobczak K. The differentiation of the character of solid lesions in the breast in the compression sonoelastography. Part I: The diagnostic value of the ultrasound B-mode imaging in the differentiation diagnostics of solid, focal lesions in the breast in relation to the pathomorphological verification. J Ultrason. 2012; 12(51): 402–419.
 
9.
Jassem J, Krzakowski M. Breast cancer. Oncol Clin Pract. 2018; 14(4): 171–215.
 
10.
Łukasiewicz E, Zierniecka A, Jakubowski W, et al. Fine-needle versus core-needle biopsy – which one to choose in preoperative assessment of focal lesions in the breasts? Literature review. J Ultrason. 2017; 17(71): 267–274.
 
11.
Aker F, Gümrükçü G, Onomay BC, et al. Accuracy of fine-needle aspiration cytology in the diagnosis of breast cancer a single-center retrospective study from Turkey with cytohistological correlation in 733 cases. Diagn Cytopathol. 2015; 43(12): 978–986.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top