PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopuzalnym zależnie od wybranych czynników socjodemograficznych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Kierownik: prof. dr hab. Henryk Wiktor
 
2
Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kanadys
ul. Dożynkowa 21/15, 20-223 Lublin, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):42-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pojęcie satysfakcji z życia wiąże się ściśle z pojęciem jakości życia. Satysfakcja z życia jest uznawana za kategorię użyteczną w badaniach empirycznych w medycynie.

Cel pracy:
Celem badań była analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym zależnie od wybranych danych socjodemograficznych.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 268 kobiet w wieku 45–55 lat, które zgłaszały się do przychodni na terenie miasta Lublina. Kryteriami kwalifikującymi kobiety do grupy badanej były: wiek 45–55 lat, brak zaburzeń psychicznych oraz brak chorób wymagających hospitalizacji w okresie przeprowadzania badania. Z badanej grupy wykluczono kobiety z jatrogenną menopauzą. Badania były dobrowolne i anonimowe. Projekt badania uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Nr KE-0254/6/2008). Badania przeprowadzono w 2008 roku metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Skali Satysfakcji z Życia (Satisfaction With Life Scale – SWLS) i kwestionariusza ankiety autorskiej w celu zgromadzenia danych socjodemograficznych.

Wyniki:
Średnia satysfakcja z życia w badanej grupie wynosiła 17,40 ± 7,38. Zaobserwowane w badaniach własnych wartości średnie satysfakcji z życia (SWLS) zależnie od wieku, stanu cywilnego, wykształcenia badanych wskazują na przeciętną satysfakcję z życia w badanej grupie kobiet. Ponadto w badaniach własnych wartości średnie satysfakcji z życia (SWLS) zależnie od dochodu miesięcznego badanych wskazują na niską lub przeciętną satysfakcję z życia w badanej grupie kobiet.

Wnioski:
Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że działania mające na celu poprawę satysfakcji z życia powinny być skierowane do kobiet w okresie okołomenopauzalnym z wykształceniem podstawowym lub zawodowym i średnim oraz o niskim dochodzie miesięcznym.


Introduction:
The term ‘life satisfaction’ is closely related with the concept of the quality of life. Life satisfaction is considered as a category which is useful in empirical studies in medicine. .

Objective:
The objective of the study was analysis of the level of life satisfaction among perimenopausal women, according to socio-demographic characteristics.

Material and Methods:
The study included 268 females aged 45–55 who reported to the outpatient departments in the city of Lublin. The qualification criteria into the study group were: age 45–55, lack of mental disorders, lack of diseases requiring hospitalization during the period of study. Women with iatrogenic menopause were excluded from the study. The study was voluntary and anonymous. The research project obtained a positive opinion from the Bioethical Committee at the Medical University in Lublin (No. KE-0254/6/2008). The study was conducted in 2008 by the method of a diagnostic survey with the use of the Satisfaction With Life Scale (SWLS) and a questionnaire designed by the author in order to collect socio-demographic data.

Results:
The mean life satisfaction in the group examined was 17.40 ± 7.38. The values of satisfaction with life (SWLS) obtained in the presented study, according to the respondents’ age, marital status, and education level indicated an mediocre life satisfaction among the women examined. In addition, the mean values of satisfaction with life (SWLS) according to the monthly income showed low or mediocre satisfaction with life in the group of women examined.

Conclusions:
Analysis of the results obtained indicated that actions aimed at the improvement of satisfaction with life should be directed to perimenopausal women with elementary, elementary vocational and secondary school education, and those with low monthly income

 
REFERENCJE (13)
1.
Jaracz K. Sposoby ujmowania i pomiaru jakości życia. Próba kategoryzacji. Pielęg. Pol. 2001, 2 (12): 219–226.
 
2.
Cegła B., Bartuzi Z. Badania jakości życia w naukach medycznych. Pol. Med. Rodz. 2004; 6(1): 124–128.
 
3.
Głębocka A, Szarzyńska M. Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych. Gerontol. Pol. 2005, 13 (4): 255–259.
 
4.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001: 123–127.
 
5.
Diener E, Lucas RE, Oishi S. Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. W: Snyder C.R., Lopez S.J. (red). Handbook of positive psychology. Oxford University Press, Oxford 2002: 63–73.
 
6.
Vitterso J, Biswas-Diener R, Diener E. The divergent meanings of life satisfaction: item response modeling of the Satisfaction with Life Scale in Greenland and Norway. Soc. Indic. Res. 2005; 74: 327–348.
 
7.
Marcinek P. Funkcjonowanie intelektualne i subiektywna jakość życia u osób w wieku emerytalnym. Gerontol. Pol. 2007; 15 (3): 76–81.
 
8.
Lebrun CEI, Schouw YT, Jong FH. et al. Relations between body composition, functional and hormonal parameters and quality of life in healthy postmenopausal women. Maturitas 2006; 55: 82–92.
 
9.
Dennerstein L, Dudley E, Guthrie J. et al. Life satisfaction, symptoms, and the menopausal transition. Medscape Women’s Health 2000, 5 (4): 4.
 
10.
Holt-Lunstad J, Birmingham W, Jones BQ. Is there something unique about marriage? The relative impact of marital status, relationship quality, and network social support on ambulatory blood pressure and mental health. Annals Behav. Med. 2008, 35: 239–244.
 
11.
Basińska M, Marzec A. Satysfakcja z życia wśród osób przewlekle chorych. Ann. Acad. Med. Siles. 2007; 61 (5): 401–407.
 
12.
Kaczmarek M. Reproductive health and psychological well-being of surgically menopausal Polish women. Acta Med. Litu. 2008; 15 (1): 43–48.
 
13.
Abbott P, Sapsford R. Life – satisfaction in post-soviet Russia and Ukraine. Journal of Happiness Studies 2006; 7: 251–287.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top