Poczucie koherencji u kobiet leczonych z powodu patologii szyjki macicy

Anna Pilewska – Kozak 1, Celina Łepecka-Klusek 1, Agnieszka Żelazowska 2, Lechosław Putowski 1
1 - Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studentka kierunek: Położnictwo, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
MONZ
2012; 18 (2):
ICID: 1003555
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
 
 
Wstęp: Rozpoznanie patologii szyjki macicy, a zwłaszcza choroby nowotworowej, powoduje trudności przystosowawcze i jest jednym z największych źródeł niepokojów kobiet. Większość z nich doświadcza objawów stresu emocjonalnego w postaci depresji, lęku, gniewu oraz odczuwa różne symptomy fizyczne, będące skutkiem choroby i jej leczenia. Ogromne znaczenie dla procesu zdrowienia, jak również adaptacji do życia z chorobą, ma postawa kobiety oraz jej nastawienie do teraźniejszego i przyszłego życia.
Cel pracy: Celem pracy była próba sprawdzenia poziomu poczucia koherencji kobiet leczonych z powodu patologii szyjki macicy.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono na przełomie 2009 roku i 2010 roku. Objęto nimi 90 kobiet leczonych w poradni ginekologicznej i trzech szpitalach na terenie Lublina, z powodu nadżerki części pochwowej szyjki macicy, dysplazji oraz nowotworu szyjki macicy. Wykorzystano kwestionariusz ankiety i arkusz do zbierania danych, skonstruowane dla potrzeb badań oraz Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC 29 wg Antonovsk’ego, który służył do oceny poczucia koherencji.
Wyniki badań: Pierwszą reakcją na stwierdzenie choroby był niepokój (66, tj. 73,3%) i/lub lęk (52, tj. 57,8%). Najczęstszą obawą dotyczącą leczenia podawaną przez badane był ból. Maksymalna liczba punktów, jaką kobiety mogły uzyskać, wypełniając kwestionariusz SOC 29, wynosiła 203 (wskaźnik ogólnego poczucia). Badane uzyskały od 87 do 165 punktów, a średnia wynosiła 132,2. Co czwarta kobieta cechowała się wskaźnikiem koherencji mniejszym lub równym 122, a 75% mniejszym lub równym 142.
Wnioski: Rodzaj rozpoznanej choroby nie wpływał na poczucie koherencji. Kobiety leczone operacyjnie istotnie statystycznie częściej cechowały się wyższym poczuciem koherencji w odróżnieniu od tych, u których dodatkowo stosowano radioterapię, czy też radioterapię skojarzoną z chemioterapią.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Imię:
E-mail:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wskaźnik koherencji [0 powiązanych rekordów]
     rak szyjki macicy [85 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Wrześniewska, O Adamczyk-Gruszka,
Możliwości diagnostyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w profilaktyce raka szyjki macicy
Polska należy do krajów o wysokiej zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy. Głównym sposobem zmiany tej sytuacji jest prowadzenie aktywnego i nowoczesnego programu profilaktyki i diagnostyki. W dużej mierze o skuteczności program...
STRESZCZENIE
A Skrajna, A Zielińska,
Ocena skuteczności badania cytologicznego w wykrywaniu stanów przednowotworowych i nowotworów szyjki macicy 
Wstęp. Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej stwierdzanych nowotworów złośliwych u kobiet. Najczęstszą postacią tego nowotworu jest rak płaskonabłonkowy. Jego rozwój poprzedzony jest stanami przednowotworowymi, do których zalicza s...
STRESZCZENIE
K Perżyło, P Miotła,
Wartość prognostyczno-terapeutyczna limfadenektomii w onkologii ginekologicznej
Limfadenektomia jest integralną częścią zabiegów chirurgicznych wykonywanych u pacjentek chorych na nowotwory ginekologiczne, brak jest jednak standaryzacji w używanej terminologii oraz jednoznacznego określenia zakresu procedury w konkretnych...
STRESZCZENIE