PL EN
PRACA ORYGINALNA
Przegląd populacji kobiet zrzeszonych w klubie amazonek oraz analiza ich sytuacji zawodowej i finansowej przed i po przebytym zabiegu mastektomii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, I Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):356-361
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Rak piersi w Polsce, jak i na całym świecie, jest najczęściej występującym wśród kobiet nowotworem złośliwym. Co 14 kobieta zapadnie na tę chorobę w ciągu swojego życia. Kobiety toczące walkę z chorobą nowotworową piersi to amazonki. Z myślą o nich powstają samopomocowe, niemedyczne kluby.

Cel pracy:
Przegląd populacji kobiet zrzeszonych w Tarnowskim Klubie Amazonek oraz ocena ich życia zawodowego.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 60 kobiet, którym przedstawiono autorski kwestionariusz ankietowy.

Wyniki:
Średnia wieku respondentek wynosiła 61,28 lat, natomiast średnia wieku dla zabiegu mastektomii to 51,28 lat. Ponad 95% pacjentek przeszło radykalną mastektomię. Prawie połowa ankietowanych (48,3%) kobiet deklarowała wyższe, a 36,7% średnie wykształcenie. Prawie 80% kobiet wykonywało pracę zgodną z kierunkiem wykształcenia. Kobiet czynnych zawodowo przed zabiegiem było 75%. Około 60% pań określiła swoją sytuację materialną przed operacją jako przeciętną (tzn. stać je na podstawowe wydatki). Po zakończeniu leczenia do pracy nie wróciło 41,7% pań. Aż 48,3% kobiet uznało, że ich sytuacja finansowa po operacji raka piersi pogorszyła się. Wśród pań, które wróciły do aktywności zawodowej, 48,3% rozmawiało ze swoimi współpracownikami o chorobie, a prawie 42% poinformowało tylko niektórych współpracowników.

Wnioski:
W klubach amazonek szukają pomocy kobiety z wyższym oraz średnim wykształceniem, czynne zawodowo, będące mieszkankami miast. Stosunek do amazonek w miejscu pracy nie zmienia się znacząco po zabiegu. Wiele kobiet może liczyć na wsparcie ze strony swoich współpracowników. Jednak tylko 20% pań jest bezspornie zadowolona ze swojej aktywności zawodowej po mastektomii, a ponad połowa uznaje ją za mniejszą w porównaniu do okresu przed terapią.


Introduction:
In Poland and worldwide, breast cancer is the most common malignancy among women. Every 14 women will contract the disease in their lifetime. Women struggling with breast cancer are called the Amazons. The Amazons women formed self-help, non-medical clubs.

Objective:
Overview of the female population, members of the Tarnowski Amazons Club and evaluation of their occupational lives.

Material and Methods:
The study included 60 women who were asked to complete a questionnaire form designed by the author.

Results:
The average age of respondents was 61.28 years, while the average age for mastectomy surgery was 51.28 years. Over 95% of patients had undergone radical mastectomy. Nearly a half of respondents (48.3%) declared university, and 36.7% secondary education. Almost 80% of the women performed work in accordance with their education. Before surgery, 75% of the women were occupationally active. Approximately 60% of the women described their material standard prior to surgery as average (e.g. they can afford basic expenses). After surgery for breast cancer, 41.7% of the women did not return to work. As many as 48.3% of the women found that after breast surgery their financial situation deteriorated. Among the women who returned to occupational activity, 48.3% talked with their colleagues about the disease, and nearly 42% informed only few co-workers.

Conclusions:
The Amazons clubs associate women with higher and secondary education, occupationally active, living in urban areas. After the surgery, the attitude to the Amazons in the workplace does not significantly change, and many women could count on support from their colleagues. Only 20% of the women are clearly satisfied with their occupational activity after mastectomy, and more than a half find this activity lower, compared to that before therapy for cancer. Key words: quality of life, work situation, mastectomy, female, breast cancer, support groups

 
REFERENCJE (15)
1.
Krajowy Rejestr Nowotworów.
 
2.
Chwałczyńska A, Woźniewski M, Rożek-Mróz K, Malicka I. (ZakładFizjoterapii i Biomechaniki Klinicznej Wydziału Fizjoterapii AkademiiWychowania Fizycznego we Wrocławiu), „Jakość życia kobiet pomastektomii”. Wiad Lek. 2004; LVII: 5–6.
 
3.
Stachyra J, Domagała W. Patologia – znaczy słowo o chorobie. Kraków2005; Tom II: 1035 – 1056.
 
4.
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. http://www.mz.gov.pl/wwwmz/in dex?mr=b3&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&mt=&my=247&ma=5225 (dostęp: 2012.04.06).
 
5.
Omachel – Świątnicka B, Nowoczesne metody wykrywania raka piersi. Biospołeczne skutki mastektomii. Poznań 2001: 15 – 17.
 
6.
Nowicki A, Kwasińska E, Rzepka K, Walentowicz M, Grabiec M. [The impact of illness on the emotional life of women united in „the amazons” clubs after breast cancer surgery]. Ann Acad Med Stetin. 2009; 55(3): 81–5.
 
7.
Petersson LM, Wennman-Larsen A, Nilsson M, Olsson M, Alexanderson K. Work situation and sickness absence in the initial period after breast cancer surgery. Acta Oncol. 2011; 50(2): 282–8.
 
8.
Johnsson A, Fornander T, Rutqvist LE, Vaez M, Alexanderson K, Olsson M. Predictors of return to work ten months after primary breast cancer surgery. Acta Oncol. 2009; 48(1): 93–8.
 
9.
Kenny P, King MT, Shiell A, Seymour J, Hall J, Langlands A, Boyages J. Early stage breast cancer: costs and quality of life one year after treatment by mastectomy or conservative surgery and radiation therapy. Breast. 2000; 9(1): 37–44.
 
10.
King MT, Kenny P, Shiell A, Hall J, Boyages J. Quality of life three months and one year after first treatment for early stage breast cancer: influence of treatment and patient characteristics. Qual Life Res. 2000; 9(7): 789–800.
 
11.
Chwałczyńska A, Woźniewski M, Rozek-Mróz K, Malicka I. [Quality of life in women after mastectomy]. Wiad Lek. 2004; 57(5–6): 212–6.
 
12.
Employment and unemployment (Labour Force Survey) [Internet]. Statistical Office of the European Communities (Eurostat). http://epp. eurostat.ec.europa.eu. 2010 (dostęp: 2010.06.30).
 
13.
Pryce J, Munir F, Haslam C. Cancer survivorship and work: Symptoms, supervisor response, co-worker disclosure and work adjustment. J Occup Rehabil. 2007; 17: 83–92.
 
14.
Taskila T, Lindbohm ML. Factors affecting cancer survivors’ employment and work ability. Acta Oncol. 2007;/46:/446 -51.
 
15.
He ZY, Tong Q, Wu SG, Li FY, Lin HX, Guan XX. A comparison of quality of life and satisfaction of women with early-stage breast cancer treated with breast conserving therapy vs. mastectomy in southern China. Support Care Cancer. 2012; 20(10): 2441–9. doi: 10.1007/ s00520–011–1364–9. Epub 2012 Jan 12.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top