6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Współczesne trendy usuwania tłuszczu z żywności w aspekcie zdrowej diety człowieka

 
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zawodowych
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
MONZ 2011;17(1):23–27
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp. W przemyśle mięsnym od wielu lat stosowane są różnego rodzaju dodatki oraz zamienniki tłuszczu. Poza głównym celem jakim jest redukcja tłuszczu obniżają również zawartość cholesterolu oraz wartość kaloryczną, dobrze wiążą wodę dzięki czemu powodują poprawienie tekstury gotowego wyrobu. Przeprowadzone badania miały na celu zbadanie czystości mikrobiologicznej w kiełbasach drobnorozdrobnionych, typu „parówka” z dodatkiem ośmiu różnych dodatków pełniących funkcję zamienników tłuszczu. Oznaczano liczbę drobnoustrojów mezofinych, drożdży i pleśni oraz bakterii kwaszących typu mlekowego. Materiał i Metody. Produkty przeznaczone do badań otrzymano według standardowej receptury. Jako próbę kontrolną przyjęto dodatek hydrolizatu białka sojowego, powszechnie stosowanego przy produkcji tego typu wyrobów. Natomiast jako pozostałe zamienniki stosowano: mączkę owsianą, gryczaną, kukurydzianą, ziemniaczaną, chitozan grzybowy, mączkę chleba świętojańskie- go, mączkę z pszenicy durum. Badania czystości mikrobiologicznej dokonano bezpośrednio po procesie, po 2 i 4 tygodniowym przechowywaniu w temperaturze 5°C. Badania mikrobiologiczne wykonano według PN-A-82055-1 „Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne”. Wyniki. Czystość mikrobiologiczna badanych kiełbas dla wszystkich dodatków mieściła się w dopuszczalnej normie (do 100). Wnioski. W przypadku chitozanu i mąki gryczanej w miarę wydłużania okresu przechowywania liczba drobnoustrojów malała, co jest spowodowane właściwościami przeciwutleniającymi badanych dodatków. Podobną cechę posiada również mączka chleba świętojańskiego, lecz wydłużenie czasu przechowywania do 4 tygodni spowodowało już ponowne namnażanie drobnoustrojów. W przypadku pozostałych dodatków wydłużenie czasu przechowywania wpływało na wzrost ilości drobnoustrojów.

Introduction. For many years in the meat processing industry various types of additives and fat surrogates have been applied. Apart from the primary objective, which is the reduction of fat, they also decrease the contents of cholesterol and calorific value, bind water well, due to which they improve the texture of the ready product. The studies conducted were aimed at the examination of the biological purity of fine ground sausages of the frankfurter-type, with the addition of eight various additives performing the role of fat surrogates. The numbers of mesophilic microorganisms, yeast, moulds, and souring bacteria of the lactic acid type were determined. Material and methods. Products designed for the study were obtained according to the standard procedure. As a control group, the additive of soy protein hydrolysate, commonly used in production of this type of products, was adopted. The follow- ing were applied as the remaining surrogates: oat flour, buckwheat flour, corn flour, potato flour, fungal chitosan, carob flour, and durum wheat flour. Studies of microbiological purity were carried out directly after the process, after 2 and 4-week storage at the temperature of 5°C. Microbiological tests were performed according to the Polish standard: PN-A-82055-1 ‘Meat and meat products. Microbiological examinations’. Results. Microbiological purity of the sausages examined for all additives remained within the allowable standard (up to 100). Conclusions. In the case of chitosan and buckwheat flour, the number of microorganisms decreased with prolongation of the period of storage, which is due to the antioxidative properties of the additives examined. Carob flour also showed a similar prop- erty; however, the prolongation of the period of storage to 4 weeks caused a recurrent proliferation of microbes. In the case of the remaining additives, the prolongation of storage time resulted in an increase in the amount of microbes.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543