6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Wpływ edukacji przedporodowej na przebieg ciąży, porodu i wczesne macierzyństwo

 
1
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KEMED Sp. z o.o. Szkoła Rodzenia w Jaśle
MONZ 2016;22(4):264–269
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie i cel pracy.[/b] Zajęcia w szkole rodzenia mają na celu przygotowanie ciężarnej do porodu i rodzicielstwa. Jednym z założeń psychoprofilaktyki porodowej jest nabycie umiejętności wspomagania naturalnych mechanizmów rodzenia ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia ze strony bliskiej osoby. Cel pracy stanowiła próba wykazania, czy edukacja przedporodowa w szkole rodzenia ma wpływ na przebieg ciąży, porodu i wczesne macierzyństwo. [b]Materiał i metody.[/b] Sondażem diagnostycznym objęto 60 pierworódek w wieku 20–30 lat, w tym 30 kobiet uczestniczących w zajęciach szkoły rodzenia przy NZOZ KEMED Sp. z o.o. w Jaśle (grupa badana) i 30 kobiet niebiorących udziału w zajęciach szkoły rodzenia (grupa kontrolna). W analizie zastosowano nieparametryczny test niezależności chi-kwadrat (χ 2 ). [b]Wyniki. [/b]Stwierdzono statystycznie istotną zależność pomiędzy uczestnictwem w zajęciach szkoły rodzenia a umiejętnością wykorzystania w praktyce metod łagodzących dolegliwości bólowe (p=0,003) oraz umiejętnością zsynchronizowania oddechu z rytmem skurczów macicy w czasie porodu (p=0,001). Aż 97% uczestniczek szkoły rodzenia podjęło decyzję o porodzie rodzinnym. Wszystkie pierworódki uznały kurs przedporodowy za przydatny w przygotowaniu ojców do aktywnego uczestnictwa w porodzie i sprawowania opieki nad noworodkiem. [b]Wnioski. [/b]Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia wpłynęło na poprawę jakości życia ciężarnej. Przyczyniło się do sprawnego przebiegu porodu, wzmocniło więź pomiędzy małżonkami oraz ułatwiło opiekę nad noworodkiem. Wskazuje to na potrzebę popularyzowania szkół rodzenia w celu podnoszenia świadomości przyszłych rodziców.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543