6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Wielopłaszczyznowa opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym

Hanna Krauss 2,  
Jacek Piątek 4,  
 
1
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
2
Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3
Zakład Radiologii Pediatrycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
4
Zakład Alergologii i Zagrożeń Środowiskowych, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ 2012;18(4):314–318
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Celem pracy jest omówienie potrzeb dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.d.) na podstawie doświadczeń własnych głównego autora oraz przedstawienie poglądów współautorów, czyli fizjoterapeuty i pediatry, dotyczących różnych sposobów leczenia i rehabilitacji dziecka z tym zespołem chorobowym. Opis stanu wiedzy: Wzrost poziomu wiedzy dotyczącej schorzenia, jakim jest zespół mózgowego porażenia dziecięcego, powoduje konieczność kompleksowej współpracy jego rodziców, chorego dziecka, pediatry oraz fizjoterapeuty w procesie usprawniania pacjenta. Podsumowanie: Opracowanie optymalnego i efektywnego sposobu wspólnej terapii jest ogromnym wyzwaniem dla całego zespołu zajmującego się dzieckiem. Zrozumienie potrzeb dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym jest podstawą prawidłowej opieki, leczenia i rehabilitacji.

Introduction and objective: The purpose of this paper is to present the needs of a child with infantile cerebral palsy, based on our own experiences, and to present the views of co-authors – a paediatrician and a physiotherapist, in terms of different ways of treatment and rehabilitation of these children. Brief description the state of knowledge: An increased level of knowledge concerning the infantile cerebral palsy disorder created the necessity for comprehensive cooperation with ICP child parents, the sick child, a pediatrician and a physiotherapist, in the rehabilitation process. Summary: The development of an optimal and efficient method of therapy is a major challenge for the whole team dealing with such a child. Understanding the needs of children with infantile cerebral palsy is essential for their appropriate care, treatment and rehabilitation. Key words: cerebral palsy, rehabilitation, health
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543