6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu

Agata Madej 2,  
Edyta Wdowiak 3,  
 
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
4
Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2016;22(4):277–281
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie i cel pracy. [/b]Nietrzymanie moczu (NTM) stanowi poważny problem natury społecznej oraz medycznej dla ok. jednej trzeciej kobiet w populacji. NTM jest jedną z najczęściej występujących kobiecych chorób przewlekłych, mających znaczny wpływ na wszystkie sfery życia oraz pogarszających jego jakość. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy, jaką reprezentują kobiety w zakresie nietrzymania moczu. [b]Materiał i metoda.[/b] W badaniu udział wzięło 315 kobiet w wieku 19–63 lat; w grupach 20–24, 25–29, 30–35 i 36–41 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. [b]Wyniki. [/b]Kobiety posiadają średni poziom wiedzy na temat nietrzymania moczu. Respondentki korzystające z fachowych źródeł pomocy mają wyższy poziom wiedzy w porównaniu z osobami czerpiącymi wiedzę ze źródeł niefachowych. Status zawodowy, wykształcenie oraz jego charakter wpływają znacząco na poziom wiedzy z zakresu problematyki NTM. Pozostałe zmienne demograficzne (wiek, stan cywilny, liczba posiadanych dzieci oraz miejsce zamieszkania) nie mają wpływu na poziom wiedzy kobiet dotyczący inkontynencji. [b]Wnioski.[/b] Istnieje potrzeba ciągłej edukacji kobiet w zakresie skali, rodzajów, czynników ryzyka, leczenia i profilaktyki inkontynencji.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543