6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu

Agata Madej 2,  
Edyta Wdowiak 3,  
 
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
4
Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2016;22(4):277–281
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp i cel pracy:
Nietrzymanie moczu (NTM) stanowi poważny problem natury społecznej oraz medycznej dla ok. jednej trzeciej kobiet w populacji. NTM jest jedną z najczęściej występujących kobiecych chorób przewlekłych, mających znaczny wpływ na wszystkie sfery życia oraz pogarszających jego jakość. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy, jaką reprezentują kobiety w zakresie nietrzymania moczu.

Materiał i metody:
W badaniu udział wzięło 315 kobiet w wieku 19–63 lat; w grupach 20–24, 25–29, 30–35 i 36–41 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.

Wyniki:
Kobiety posiadają średni poziom wiedzy na temat nietrzymania moczu. Respondentki korzystające z fachowych źródeł pomocy mają wyższy poziom wiedzy w porównaniu z osobami czerpiącymi wiedzę ze źródeł niefachowych. Status zawodowy, wykształcenie oraz jego charakter wpływają znacząco na poziom wiedzy z zakresu problematyki NTM. Pozostałe zmienne demograficzne (wiek, stan cywilny, liczba posiadanych dzieci oraz miejsce zamieszkania) nie mają wpływu na poziom wiedzy kobiet dotyczący inkontynencji.

Wnioski:
Istnieje potrzeba ciągłej edukacji kobiet w zakresie skali, rodzajów, czynników ryzyka, leczenia i profilaktyki inkontynencji.

.

AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Artur Wdowiak   
Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 4–6, 20-081 Lublin
 
REFERENCJE:
1. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U et al. The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardization sub-committee of the International Continence Society. Urology 2003; 61(1): 37–49.
2. Weber-Rajek M, Bułatowicz I, Radzimińska A, Strojek K, Goch A, Żukow W. Ocena skuteczności metod fizykalnych w leczeniu nietrzy¬mania moczu u kobiet – przegląd badań. J Education Health Sport. 2015; 5(3): 11–34.
3. Bujanowska-Fedak M, Steciwko A. Nietrzymanie moczu w praktyce lekarza rodzinnego. W: Rechberger T,(red.). Uroginekologia Praktyczna. BiFolium, Lublin; 2007: 139–147.
4. Adamczuk J, Kraczkowski JJ, Robak JM, Żurawska vel Dziurawiec K. Czy nietrzymanie moczu to choroba cywilizacyjna? Probl Hig Epide¬miol. 2011; 92(3): 382–386.
5. Adamiak A, Jankiewicz K. Epidemiologia nietrzymania moczu. W: Rechberger T (red.). Nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki dna miednicy u kobiet. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań; 2009; p. 19–25.
6. Dębiński P, Niezgoda T. Klasyfikacja nietrzymania moczu i sposoby leczenia. Prz Urologiczny 2014; 5: 87.
7. Dutkiewicz S, Kapusta K. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kielcach. Prz Menopauzalny 2011; 6: 493–499.
8. Miękoś E, Sosnowski M, Zydek C. Czynniki ryzyka występowania i zapobieganie nietrzymaniu moczu u kobiet. Prz Menopauzalny 2004; 5: 43–49.
9. Hart ML, Izeta A, Herdera-Imbroda B, Amend B, Brinchmann JE. Cell Therapy for Stress Urinary Incontinence. Tissue Eng Part B Rev 2015.
10. Rincón Ardila O. Prevalence and risk factors for urinary incontinence among young women consulting in primary care. Rev Med Chil. 2015; 143(2): 203–212.
11. Iwanowicz-Palus G, Stadnicka G, Włoszczak-Szubzda A. Medical and psychosocial factors conditioning development of stress urinary incon-tinence (SUI). Ann Agric Environ Med. 2013; 20: 135–139.
12. Chmielewska DD, Piecha M, Kwaśna K, Błaszczak E, Taradaj J, Skrzy¬pulec-Plinta V. Nietrzymanie moczu – problem współczesnej kobiety. Prz Menopauzalny 2013; 5: 378–384.
13. Purc D, Rasała A. Metody leczenia nietrzymania moczu. Europ J Med Technol. 2015; 3(8): 29–38.
14. Gugała B, Głaz J, Drelich A. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet. Przegląd Medyczny Uni¬wersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2011; 3: 340–347.
15. Wójtowicz UA, Płaszewska-Żywko L, Kołacz E. Inkontynencja – cichy problem. Analiza czynników ryzyka. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 3: 92–97.
16. Derewiecki T, Mroczek M, Majcher P, Chruściel P. Znaczenie problemu nietrzymania moczu wśród kobiet po 40. roku życia. Hygeia Public Health 2015; 50, 1: 219–225.
17. Piechota E, Baranowski W. Nietrzymanie moczu u kobiet. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2006; 2(3): 163–175.
18. Gugała B, Głaz J, Drelich A. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nietrzymania moczu u kobiet. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2011; 3: 340–347.
19. Klimkiewicz K, Kochański B, Zukow W. Ocena wiedzy i świadomości kobiet na temat funkcji mięśnia dna miednicy. J Health Sci. 2014; 4(16): 43–52.
20. Derewiecki T, Duda M, Majcher P, Mroczek K. The women`s knowledge about urinary incontinence and ways of controlling the illness. Zdr Publ. 2012; 122(3): 269–273.
21. Kılıç M. Incidence and risk factors of urinary incontinence in women visiting Family Health Centers. Springerplus. 2016 Aug 11; 5(1): 1331.
22. Ciechońska M, Maciąg D, Zboina B, Latawiec I, Krawczyk W. Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Zdrowie i dobrostan 2013; 4: 45–64.
23. Barnaś E, Barańska E, Gawlik B, Zych B. Czynniki najbardziej wpły¬wające na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu. Hygeia Public Health 2015; 50(4): 643–648.
24. Ghafouri A, Alnaimi AR, Alhothi HM, Alroubi I, Alrayashi M, Nouha A. Urinary incontinence in Qatar: A study of the prevalence, risk factors and impact on quality of life. Arab J Urol. 2014; 12(4): 269–274.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543