6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Samoocena aktywności fizycznej słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 
1
Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
MONZ 2016;22(3):232–234
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
[b]Wprowadzenie i cel pracy.[/b] Aktywność fizyczna gwarantuje utrzymanie na odpowiednim poziomie stanu zdrowia oraz zachowanie samodzielności i niezależności przez osoby starzejące się. Celem pracy było poznanie aktywności fizycznej kobiet będących słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). [b]Materiał i metody. [/b]Dane na temat aktywności fizycznej zostały zebrane za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego 24 pytania zamknięte wśród 91 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Średni wiek badanych kobiet wynosił 66,9 ± 6,7 lat. Istnienie zależności pomiędzy samooceną aktywności i sprawności fizycznej a wiekiem sprawdzono przy użyciu testu chi-kwadrat. [b]Wyniki.[/b] Większość badanych respondentek (89%) zadeklarowała, że jest aktywna fizycznie. Swoją sprawność fizyczną większość z nich (74,8%) oceniła jako bardzo dobrą i dobrą. Nie stwierdzono istnienia korelacji pomiędzy wiekiem i samooceną aktywności fizycznej i sprawności fizycznej. Wśród badanych kobiet najbardziej popularną formą aktywności fizycznej był spacer, preferowany przez 69,2% badanych, gimnastyka (48,4%) oraz marsz z kijkami (42,9%). Na pytanie o to, jaki czynnik wpływa na zapewnienie najlepszego stanu zdrowia w późnym wieku, większość ankietowanych kobiet wskazała regularną aktywność fizyczną, właściwie zbilansowaną dietę oraz regularne wykonywanie badań kontrolnych. [b]Wnioski.[/b] Przeprowadzone badania wskazują, że słuchaczki UTW w Katowicach w swojej ocenie są aktywne fizyczne oraz świadome roli, jaką spełnia wysiłek fizyczny w zachowaniu dobrego zdrowia i poprawy jakości życia.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543