6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Samoocena aktywności fizycznej słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 
1
Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2
Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
MONZ 2016;22(3):232–234
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp:
Aktywność fizyczna gwarantuje utrzymanie na odpowiednim poziomie stanu zdrowia oraz zachowanie samodzielności i niezależności przez osoby starzejące się. Celem pracy było poznanie aktywności fizycznej kobiet będących słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW).

Materiał i metody:
Dane na temat aktywności fizycznej zostały zebrane za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego 24 pytania zamknięte wśród 91 słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Średni wiek badanych kobiet wynosił 66,9 ± 6,7 lat. Istnienie zależności pomiędzy samooceną aktywności i sprawności fizycznej a wiekiem sprawdzono przy użyciu testu chi-kwadrat.

Wyniki:
Większość badanych respondentek (89%) zadeklarowała, że jest aktywna fizycznie. Swoją sprawność fizyczną większość z nich (74,8%) oceniła jako bardzo dobrą i dobrą. Nie stwierdzono istnienia korelacji pomiędzy wiekiem i samooceną aktywności fizycznej i sprawności fizycznej. Wśród badanych kobiet najbardziej popularną formą aktywności fizycznej był spacer, preferowany przez 69,2% badanych, gimnastyka (48,4%) oraz marsz z kijkami (42,9%). Na pytanie o to, jaki czynnik wpływa na zapewnienie najlepszego stanu zdrowia w późnym wieku, większość ankietowanych kobiet wskazała regularną aktywność fizyczną, właściwie zbilansowaną dietę oraz regularne wykonywanie badań kontrolnych.

Wnioski:
Przeprowadzone badania wskazują, że słuchaczki UTW w Katowicach w swojej ocenie są aktywne fizyczne oraz świadome roli, jaką spełnia wysiłek fizyczny w zachowaniu dobrego zdrowia i poprawy jakości życia.AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Magdalena Kimsa-Dudek   
Katedra i Zakład Żywności i Żywienia, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
 
REFERENCJE:
1. Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie; http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/eu¬-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf (dostęp: 15.01.2016).
2. EU Physical Activity Guidelines Recommended Policy Actions in Sup¬port of Health-Enhancing Physical Activity. http://ec.europa.eu/sport/ library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_en.pdf (dostęp: 15.01.2016).
3. Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blair SN, Katzmarzyk PT. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. 2012; 380(9838): 219–229.
4. Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania. Warszawa, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, 2012.
5. Krzepota J, Biernat E, Florkiewicz B. Poziom aktywności fizycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku o zróżnicowanym indeksie masy ciała. MONZ. 2013; 19(2): 200–205.
6. Myck M. Physical activity patterns of European 50+ populations. Adv Rehabil. 2010; 3: 6–13.
7. Wróblewska I, Błaszczuk J. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako insty¬tucja aktywizująca osoby starsze – badania własne. Now Lek. 2012; 81(1): 31–35.
8. Global recommendations on physical activity for health. WHO, 2010.
9. Nelson ME, Rejeski WJ, Blair SN, Duncan PW, Judge JO, King AC et al. Physical activity and public health in older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation. 2007; 116(9): 1094–1105.
10. Kotarska K, Drohomirecka A, Makris M. Physical activity and lifestyle of the elderly. CEJSSM. 2014; 8(4): 97–106.
11. Dziubek W, Struck K, Rogowski Ł, Dąbrowska G. Ocena sprawności fizycznej w aspekcie aktywności fizycznej kobiet po 60. roku życia. Rocznik Lubuski. 2014; 40(2): 37–51.
12. Dębicka J, Chudecka M. Wybrane aspekty aktywności fizycznej oraz charakterystyka morfologiczna słuchaczek Uniwersytetu III Wieku w Szczecinie. Ann UMCS Sect D. 2006; 60 suppl. 16(94): 413–418.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543