6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Rodzina i szkoła jako źródła informacji zdrowotnej – opinie uczniów

Renata Bogusz 3,  
 
1
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Studenckie Koło Naukowe Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ 2013;19(3):242–250
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wychowanie zdrowotne to kategoria oddziaływań wychowawczych, których celem jest rozbudzanie świadomości i aktywności jednostki w zakresie ochrony i rozwoju własnego zdrowia. Skuteczność tego procesu zależy od dobrej współpracy szkoły i rodziny ucznia we właściwym wykorzystywaniu informacji o zdrowiu pochodzącej z obu tych środowisk. Celem badań było poznanie opinii wybranej grupy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum na temat znaczenia rodziny i szkoły jako źródła informacji zdrowotnej, a także udziału ich rodziców w planowaniu i realizacji szkolnej edukacji zdrowotnej. Opinie zebrano w grupie 368 uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej posiadającej status Szkoły Promującej Zdrowie, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Badania prowadzono na przełomie kwietnia i maja 2012 roku. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim kwestionariuszem ankiety. Wyniki wskazują na stosunkowo małe znaczenie zarówno rodziców, jak i szkoły jako atrakcyjnych dla badanych uczniów źródeł informacji zdrowotnej. Odsetek uczniów, którzy stwierdzili, że w ich szkole w ogóle nie ma edukacji zdrowotnej i tym samym nie ma także osób, które byłyby dobrym źródłem informacji zdrowotnej wyniósł niemal 66%. Bardzo mała okazała się grupa uczniów, która uznała, że takie zajęcia są i są ciekawe (prawie 12%). Tematyka najczęściej poruszana na tych zajęciach nie zawsze wiązała się z przekonaniem uczniów co do tego, iż osoby prowadzące zajęcia są najlepszym źródłem informacji na ten właśnie temat. Szkoła i rodzice, jako bardzo ważne dla uczniów źródła informacji o zdrowiu, nie współpracują ze sobą. Mimo oczekiwań uczniów, aby szkoła włączyła rodziców do zadań związanych z edukacją zdrowotną, nie są dostrzegalne działania, które potwierdzałyby otwarcie szkół na taką współpracę.

Health education is a category of educational activities aimed at raising awareness and spurring‑on the activity of individuals in terms of health care and development. The effectiveness of the process depends on the quality of cooperation between school and family in the proper use of health‑related information from both mentioned sources. The purpose of the research was to gather the opinions of a selected group of primary, lower secondary and secondary school students on the significance of family and school as sources of health ‑related information and on the participation of their parents in the planning and implementation of health education at school. The opinions were gathered among 368 students of the last grades of primary, lower secondary and secondary school with a status of a Health‑Promoting School. The survey was conducted at the turn of May 2012. The diagnostic survey method was applied with the use of a questionnaire prepared by the authors. The results point to a relatively low significance of parents and school as sources of health‑related information attractive for the surveyed students. The percentage of students who stated that in their school health education does not exist, and also there are no persons who would be a good source of health‑related information, amounted to nearly 66%. A very small group of students claimed that such classes exist and are interesting (almost 12%). The usual subject matter of these classes did not always make the students think that persons conducting the classes are the best source of information on this issue. School and parents, two sources of very important health‑related information for students, do not cooperate with each other. Despite the students’ expectations towards the school to include parents in the activities related to health education, there are no visible signs of the school›s openness to such cooperation. Key words: student, parent, school, health education, health promotion
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543