6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Psychologia w medycynie. Część 2 – rehabilitacja neuropsychologiczna po udarze mózgu

 
1
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli
2
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli ; Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytet Zielonogórski
MONZ 2012;18(4):344–347
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie i cel pracy: Deficyty poznawcze, których doświadczają pacjenci po udarze mózgu znacznie pogarszają jakość ich życia. Rehabilitacja neuropsychologiczna daje chorym możliwość powrotu do samodzielności poprzez poprawę ich stanu poznawczego oraz emocjonalnego. Cel pracy: Przedstawienie sposobów i metod neuropsychologicznej rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, wraz ze wskazówkami, które z nich mogą być użyteczne z perspektywy lekarza pierwszego kontaktu. Skrócony opis stanu wiedzy: Neuropsychologia to dziedzina wiedzy, która aktualnie dynamicznie się rozwija, jednak w wielu środowiskach nadal panuje przekonanie o wyższości rehabilitacji ruchowo-czuciowej nad rehabilitacją funkcji poznawczych. Podsumowanie: W artykule opisane zostały sposoby rehabilitacji neuropsychologicznej z podziałem na uszkodzone funkcje, wraz z przykładami ćwiczeń, które mogą być wykonywane przez pacjentów w domu. Zwrócono szczególną uwagę na rolę lekarza rodzinnego we wspomaganiu oraz podtrzymywaniu efektów rehabilitacji neuropsychologicznej oraz na to, jak ważna jest współpraca i wymiana wiedzy pomiędzy lekarzem a psychologiem.

Introduction: Neuropsychological impairments which occur after a stroke significantly hinder the quality of a patient’s life. The purpose of neuropsychological rehabilitation is to enable them to regain independence by improving their cognitive and emotional state. Objective: This article describes the ways and methods of neuropsychological rehabilitation and indicates which ones may be useful from the perspective of the primary care physician. Brief description of the state of knowledge: Neuropsychology is a branch of knowledge that is currently dynamically developing, although many medical circles still maintain the belief that physical recovery is far more important than the rehabilitation of cognitive impairments. Summary: The presented article describes the ways of neuropsychological rehabilitation of the damaged functions, and also shows several examples of exercises that can be performed by patients at home. The role of family physician in supporting and sustaining the effects of neuropsychological rehabilitation is emphasized, as well as the importance of the cooperation and exchange of knowledge between doctor and psychologist. Key words: stroke, cognitive impairment, neuropsychological rehabilitation
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543