6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA POGLĄDOWA
 
 

Postępowanie fizjoterapeytyczne w nietrzymaniu moczu

 
1
Uniwersytet medyczny we Wrocławiu, Zakład Fizjoterapii
MONZ 2014;20(1):12–16
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Wstydliwy problem, którym jest nietrzymanie moczu dotyczy coraz większej liczby kobiet. Trudności z oszacowania skali tego zjawiska, wynikają z braku informacji i traktowania tego schorzenia jako krępujące. Patogeneza jest multiczynnikowa, w wielu sytuacjach podstawę stanowią zmiany anatomiczne pojawiające się w dnie macicy, które zachodzą w następstwie porodów. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie postępowania fizjoterapeutycznego stosowanego w nietrzymaniu moczu. Opis wiedzy: Na chwilę obecną literatura donosi o stosowaniu elektrostymulacji mięśni dna miednicy w połączeniu z biofeedbackiem (ETS). Ważnym aspektem są również ćwiczenia, których regularne wykonywanie pozwala poprawić kondycję uszkodzonych struktur mięśniowych. Częstotliwość stosowanych zabiegów na początku jest 2-3 razy dziennie. Nie sposób nie wspomnieć o zachowaniach behawioralnych, które stanowią istotną metodę leczenia zachowawczego. Podsumowanie: Prawidłowo zaprogramowana rehabilitacja pozwala w wielu wypadkach na uniknięcie zabiegu operacyjnego a przede wszystkim wpływa na poprawę jakości życia kobiety. Metoda ETS, łącząca biofeedback i elektrostymulację mięśni, połączona z leczeniem zachowawczym i edukacją daje szansę na zmniejszenie często krępujących objawów związanych z nietrzymaniem moczu.

Introduction: Urinary incontinence of which many people are ashamed actually affects increasing numer of women. It is difficult to estimate the scale of problem as the information is lacking, seeing as women feel embarrassed to talk about it. The pathogenesis is multi-factoral, the autonomic changes appearing in the bottom of the uterus which set in the consequent of childbirths make up the basis in many statuses. Aim of study: Introducing the physiotherapeutical conduct applied in the urinary incontinence is the aim of the study. Description of knowledge: On the present moment the sources advise about applying the electrostymulation of the muscles of the pelvis bottom in the connection with biofeedback. The exercise which regular executing allows improve the condition of the damaged structures of muscles are also the important aspect. The frequency of applied procedures on the beginning carries out 2-3 times daily. One is not to forget about the behavioural proceedings which make up the significant aspect of the conservative treatment allowed. Summary: Programmed correctly rehabilitation allows in many cases on avoidance of surgical operation and influences the improvement of the quality of the woman life first of all. Method ETS joining biofeedback with the electrostymulation of muscles together with conservative treatment and education gives the chance on the decrease existing symptoms connected with urinary incontinence. Key words: urinary incontinence, physiotherapy, training, biofeedback
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543