PL EN
PRACA ORYGINALNA
Znaczenie mass mediów w promocji zdrowia
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):171-176
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Mass media znacznie zintensyfikowały swoje oddziaływanie na społeczeństwo. Intensywny rozwój techniki spowodował, iż stały się one ważnym źródłem informacji o zdrowiu dla przeciętnego człowieka, a promocja zdrowia ważnym zagadnieniem w dysputach społecznych. Obecnie, w działaniach związanych z promocją zdrowia, w celu poprawy ich skuteczności niezbędne jest współdziałanie ze środkami masowego przekazu.

Cel:
Celem pracy była ocena znaczenia roli mass mediów w propagowaniu zachowań prozdrowotnych współczesnego społeczeństwa.

Materiał i metody:
Badaniami objęto grupę 300 osób z Katowic. Populacją badaną byli mieszkańcy w wieku powyżej 18 lat. Badania przeprowadzono metodą wywiadu pogłębionego przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety. Badanie miało charakter jakościowy. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie Statistica i wykorzystano test χ2 dla zmiennych jakościowych.

Wyniki:
Analizie poddano dane dotyczące preferowanych przez badanych środków komunikacji, sposobu i częstości ich użytkowania. Przeanalizowano dane na temat oddziaływania przekazywanych przez media informacji związanych ze zdrowiem na zachowania ankietowanych. Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 18–30 lat. Najczęściej użytkowanymi mediami są: radio i telewizja. Ankietowani najczęściej deklarowali zmianę nawyków żywieniowych pod wpływem mass mediów. Zdecydowana większość ankietowanych deklarowała dzielenie się zdobytą wiedzą prozdrowotną z innymi osobami.

Wnioski:
Sposób i rodzaj użytkowanych mediów zmienia się w zależności od płci, wieku, wykształcenia oraz miesięcznego dochodu. Rodzaj użytkowanych mediów determinuje podejmowanie przez osoby działań prozdrowotnych. Media wpływają na zasób posiadanej wiedzy z zakresu promocji zdrowia.


Background:
The mass media significantly intensified their impact on society. Due to the intensive development of technology, the mass media has become an important source of information about health for the average person, and the promotion of health an important issue in public debates. Nowadays, in order to improve their effectiveness, activities related to health promotion are necessary for interaction with the media.

Aim of the study:
The aim of this study was to assess the importance and the role of the mass media in promoting healthy behaviour in modern society

Material and Methods:
The study group comprised 300 people from the city of Katowice, aged over 18 years, and was conducted by the method of in-depth interviews, with the use of a questionnaire designed by the author. Statistical analyses were performed using Statistica software and the χ2 test for categorical variables.

Results:
The data on respondents’ preferred means of communications, the method and frequency of use was analyzed. Data on the effects of the media impact on the behaviour of respondents, according to the health-related information, was also examined. The largest group of respondents were aged between 18–30. Most of the respondents declared that their dietary habits changed under the influence of the mass media. The great majority of respondents declared sharing their health prevention knowledge with others.

Conclusions:
The type of media and its use varied depending on gender, age, education and monthly income. The media influenced the level of knowledge of health promotion.

 
REFERENCJE (14)
1.
Goldberg ME. Social Marketing: Theoretical and Practical Perspectives. Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, New Jersey, 1997; 293.
 
2.
Berland G, Elliot M, Morale L. Health information on the Internet: accessibility, quality, readability in English and Spanish. JAMA, 2001; 285.
 
3.
Christenson P, Ivancin M. The “Reality” of Health: Reality Television and the Public Health. Kaiser Family Foundation. 2006; 3.
 
4.
Evans WD. How social marketing works in health care. Journal of health care marketing. May 2006; 332 (7551): 1207–1210.
 
5.
Świat mediow. Medioznawstwo, www.swiat-mediów.mass-media.net. pl/medioznawstwo (dostęp: 2011.12.14.12).
 
6.
Andreasen AR. Marketing social marketing in the social change marketplace. Journal of Public Policy & Marketing. Spring 2002; 3–13.
 
7.
Turbiarz A, Kadłubowska M, Kolonko J, Bąk E. Rola mediów w promocji zdrowia. Problemy Pielęgniarstwa. 2010; 18(2): 239–242.
 
8.
Ustawa o Radiofonii i Telewizji. Dz. U. z dnia 29.12.1992r., nr 7, poz. 34, art. 21 pkt 1, 2–7a,8. www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W DU19930070034 (dostęp: 2011.10.10).
 
9.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały RM Nr 90/2007, 5, pkt 17. www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/ docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf (dostęp: 2011.10.10).
 
10.
Gemius SA. Ulubione media polskich internautow. www.gemius.pl/pl/ archiwum_prasowe/2006–01–16/01 (dostęp: 2012.03.31).
 
11.
PMR Research. Badanie nad korzystaniem przez Polakow z mediów społecznościowych. www.research- pmr.com/userfiles/panel/file/Ponad_polowa_Polakow_korzysta_z_mediow_spolecznosciowych_Informacja_ prasowa_PMR.doc (dostęp: 2012.03. 21).
 
12.
Polskie Badanie Internetu, Wstępny opis projektu badawczego – sieć źrodłem informacji o zdrowiu. Warszawa, 2009. www.pbi.org.pl (dostęp: 2012.04.15).
 
13.
Polskie Badanie Internetu. Internetowe serwisy o zdrowiu, www.pbi. org.pl/index.php/ida/42/?getFile=54:0 (dostęp: 2012.04.17).
 
14.
Pew Internet & American Life Project – a project of the Pew Research Center. The Social Life of Health Information – 2011. www.pewinternet. org/~/media/files/reports/2011/pip_social_life_of_health_info.pdf (dostęp: 2012.04.15).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top