PL EN
PRACA ORYGINALNA
Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn studiujących w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Barbara Bergier   

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):166–170
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było poznanie deklarowanego przez studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej poziomu aktywności i sprawności fizycznej, zakresu czasu wolnego i czasu spędzanego siedząc, a także określenie zależności między uzyskanymi wynikami a płcią badanych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a podstawowym narzędziem był Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) (wersja krótka) poszerzony o dwa pytania dotyczące zakresu czasu wolnego i samooceny sprawności fizycznej badanych. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu STATISTICA 7.1. W celu wykrycia zależności wykorzystano test U Manna-Whitneya oraz Chi kwadrat Pearsona. Badaniami objęto 450 studentów, w tym 237 kobiet i 213 mężczyzn w wieku 18–26 lat. Stwierdzono, że całkowity poziom aktywności fizycznej badanych wyniósł 2359,5 MET- min/tydz. i był wyższy u mężczyzn (2605,8 MET- min/tydz.) niż u kobiet (2129 MET- min./tydz.). Dominującym rodzajem aktywności było chodzenie (959,2 MET- min./tydz.). Mężczyźni uzyskali wyższe wartości w zakresie wysiłków intensywnych i umiarkowanych, natomiast kobiety nieznacznie wyższe w zakresie chodzenia. Statystycznie istotne zróżnicowanie na korzyść mężczyzn stwierdzono w odniesieniu do aktywności fizycznej całkowitej, intensywnej i umiarkowanej; wysokiego poziomu sprawności fizycznej; wystarczającego zakresu czasu wolnego. Statystycznie istotne zróżnicowanie na korzyść kobiet stwierdzono w odniesieniu do: poziomu aktywności fizycznej umiarkowanej i niskiej; zbyt małego zakresu czasu wolnego i jego braku. Studenci zadeklarowali też, że w ciągu 1 dnia roboczego spędzają średnio 329 minut na siedzeniu – nieco dłużej mężczyźni niż kobiety.

The aim of the study was to find the level of physical activity and fitness declared by the students of the State Higher Vocational School in Biała Podlaska, Poland, as well as their free time and the time spent sitting, and also to determine the relationship between the findings and the gender of the respondents. The diagnostic survey method was used with the basic tool of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (short version), extended with two questions concerning the scope of free time and self-reported physical fitness. Statistical analysis was performed using the STATISTICA 7.1 software programme. For detecting relationships, the U Mann-Whitney and Pearson Chi-Square were used. The study comprised 450 students – 237 females and 213 males, aged 18–26. It was found that the total level of physical activity amounted to 2359.5 MET-min./week, and was higher among males (2605.8 MET-min./week) than females (12129 MET-min./week). The dominant physical activity was walking (959.2 MET-min./week). Males attained higher values of intensive and moderate effort, whereas the females a little higher in walking. Statistically significant differences to the benefit of males were found in relation to total, intensive and moderate physical activity; high level of physical fitness; and sufficient amount of leisure time. Statistically significant differences were noted with regard to the level of moderate and low physical activity; an insufficient amount of free time, or even its lack. The students also declared that during one work day they spend 329 minutes sitting, the males a slightly longer time than females..
 
REFERENCJE (25)
1.
Janssen I, Leblanc AG. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. Int J Behav Nutr Phys Act. 2010; 7:40–56.
 
2.
Woynarowska B, Wojciechowska A. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; 1993.
 
3.
Komorowski JI. Effects of resistance exercice training on body composition and metabolic deregulation in obose prepubertal children. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2006; 50(1): 5–12.
 
4.
Bouchard C, Blair S.N, Haskell W.L. (eds), Physical Activity and Health, Champaign, IL, Human Kinetics; 2007.
 
5.
Osiński W. Teoria wychowania fizycznego, AWF w Poznaniu. 2011.
 
6.
Touvier M, Bertrais S, Charreire H, Vergnaud A-C, Hercberg S, Oppert J-M. Changes in leisure-time physical activity and sedentarny behavior at retirement: a prospective study in Middle-aged French subjects. IJBNPA. 2010; 7: 14.
 
7.
Zatoński WA, HEM Project team. Epidemiological analisys of health situation development in Europe and its causes until 1990. Ann Agric Environ Med. 2011; 18(2): 194–202.
 
8.
Szymborski J. (ed.) Public Health and Population Policy. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa; 2012.
 
9.
Głowny Urząd Statystyczny, Uczestnictwo Polakow w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa. 2013.
 
10.
Bergier B, Pańczuk A. Formy aktywności preferowane i podejmowane w czasie wolnym przez studentow kierunku turystyki i rekreacji oraz pielęgniarstwa PWSZ w Białej Podlaskiej. W: Kubińska Z, Bergier B, (red.). Rekreacja ruchowa w teorii i praktyce. PWSZ w Białej Podlaskiej; 2005. p. 167–175.
 
11.
Słowik-Gabryelska A, Stępień-Słodkowska M. Wpływ aktywności ruchowej studentow na bilans energetyczny i stan odżywiania. W: Wolski A, (red.). Kulturowe zachowania warunkujące dobrostan. Lublin: Neurocentrum; 2009: 106–119.
 
12.
Bauman A, Bull F, Chey T, Craig C.L, Ainsworth B.E, Sallis J.F.”et al.” Ips Group. The International Prevalence Study on Physical Activity: results from 20 countries. Int.J. Behavioral Nutrition and Physical Activity 2009; 6: 21.
 
13.
Biernat E, Piątkowska M, Gajewski A.K. Participation in sport, motor leisure activities and physical activity of teachers from two different universities. W: Czyż E, Viviani F, (red.). New Horizons Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2006. p. 25–33.
 
14.
Biernat E, Stupnicki R, Lebiedziński B, Janczewska L. Assessment of physical activity by applying IPAQ questionnaire. Wych. Fiz. Sport 2008; 52: 83–89.
 
15.
McGrady F.P, McGlade K.J, Cupples M.E, Tully M.A, Hart N, Steele K. Questionnaire Survey of Physical activity in General Practitioners (PHIT GP Study. Ulster Med. J. 2007; 76: 91–97.
 
16.
Piątkowska M. Uczestnictwo Polakow w aktywności fizycznej w porównaniu do innych krajow Unii Europejskiej. W: Buśko K, Charzewska J, Kaczanowski K,(red.). Wspołczesne metody badań aktywności, sprawności i wydolności fizycznej człowieka. AWF w Warszawie; 2010. p. 38–57.
 
17.
Biernat E, Stupnicki R, Gajewski A.K. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska. Wych. Fiz. Sport. 2007; 51: 47–54.
 
18.
Biernat E, Stupnicki R, Gajewski A.K. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ)-wersja polska. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2007; 6/7: 4–1.
 
19.
Gajewski A.K, Biernat E. Zastosowanie Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) – za i przeciw, czyli kilka rozważań metodycznych i ich konsekwencje. W: Buśko K, Charzewska J, Kaczanowski K, (red.). Wspołczesne metody badań aktywności, sprawnościi wydolności fizycznej człowieka. AWF w Warszawie; 2010. p. 20–37.
 
20.
Bergier J. Aktywność fizyczna społeczeństwa – wspołczesny problem (przegląd badań). Człowiek i Zdrowie. 2012; VI(1): 3–12.
 
21.
Garbaciak W, Mynarski W, Czapla K, Rozpara M. Wydolność tlenowa studentow o zrożnicowanej aktywności fizycznej. W: Mynarski W, (red.). Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki. AWF Katowice; 2008.
 
22.
Sokołowski M. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) jako miernik oceny aktywności fizycznej studentow Akademii Wychowania Fizycznego. W: Szczepanowska E, Sokołowski M, (red.). Aktywność fizyczna i odżywianie się, jako uwarunkowania promocji zdrowia. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań; 2008: 113–124.
 
23.
Baj-Korpak J, Soroka A, Korpak F. Aktywność fizyczna wybranych grup społeczno-zawodowych (w szkolnictwie). Człowiek i Zdrowie. 2010; IV(1): 152–161.
 
24.
Suğuksu K. Physical activity level between Polish and Turkish university students (IPAQ). W: Bergier B, (red.). Physical activity in health and disease. Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Biała Podlaska; 2011. p. 19–27.
 
25.
Bergier J, Bergier B, Soroka A, Kubińska Z. Aktywność fizyczna pielęgniarek z uwzględnieniem ich wieku. Medycyna Ogolna. 2010; 16 XLV(4): 595–605.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543