PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zmiana jakości życia pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową leczonych przezskórną angioplastyką tętnic wieńcowych w rocznej obserwacji
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Monika Strzyżewska   

Stefanówka, ul. Żurawia 7, 05-462 Wiązowna
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(4):357–361
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
W ostatnich latach dużą uwagę poświęca się badaniom jakości życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości życia pacjentów z chorobą wieńcową po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych (PCI).

Materiał i metody:
Do badania włączono 275 chorych z objawową chorobą wieńcową, zakwalifikowanych do planowego zabiegu PCI. Badanie jakości życia przeprowadzono za pomocą kwestionariusza SAQ, oceniającego fizyczne i emocjonalne konsekwencje choroby. Zrealizowano badanie kohortowe typu rejestru, prospektywne. Oceny wyjściowej dokonano dzień przed lub w dniu wykonania zabiegu angioplastyki. Końcowa ocena miała miejsce po upływie 12 miesięcy od daty wykonania zabiegu.

Wyniki:
Dla podskali kwestionariusza SAQ dotyczącej ograniczeń fizycznych, różnica między średnimi z dwóch pomiarów nie była istotna statystycznie. Średnie wartości podskal kwestionariusza SAQ, dotyczące nasilenia i częstotliwości dolegliwości dławicowych, zadowolenia z leczenia, ogólnej oceny jakości życia wskazywały na istotną poprawę jakości życia w całej badanej grupie po 12 miesiącach od wykonania zabiegu angioplastyki.

Wnioski:
1. W badanej grupie chorych nie stwierdzono, że po 12 miesiącach od zabiegu angioplastyki jakość życia pacjentów, badana na podskali mierzącej ograniczenia fizyczne pojawiające się podczas wykonywania czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego, była istotnie wyższa niż przed zabiegiem. 2. Stwierdzono natomiast, że 12 miesięcy po zabiegu angioplastyki wzrosła jakość życia pacjentów oceniana podskalami odnoszącymi się do nasilenia występowania dolegliwości dławicowych, częstotliwości dolegliwości dławicowych, zadowolenia z leczenia. Wzrosła też ogólna jakość życia.


Introduction and objective:
In recent years, much attention has been paid to the quality of life of patients with cardiovascular disease. The aim of this study was to evaluate the quality of life in patients with coronary heart disease after percutaneous coronary angioplasty (PCI) using the SAQ questionnaire in long-term follow-up.

Material and Methods:
The study included 275 consecutive patients with symptomatic coronary artery disease scheduled for PCI. Physical and emotional consequences of the disease was assessed using the SAQ questionnaire. Initial assessment was made the day before or on the day of the angioplasty. The final assessment was made 12 months after the date of index procedure.

Results:
. For the subscale of the SAQ questionnaire on physical limitations, the results of the initial as well as final examinations did not differ. Average values the SAQ subscales on the severity and frequency of angina, treatment satisfaction and overall quality of life showed a significant improvement on the quality of life in the whole group 12 months after the index procedure.

Conclusions:
1. In the studied group of patients, angioplasty had no significant impact on physical constraints that occur when performing activities requiring strenuous physical exertion. 2. Angioplasty procedure improved angina stability, angina frequency, treatment satisfaction and overall quality of life.

 
REFERENCJE (13)
1.
Brown N, Melville M, Gray D, Young T, Munro J, Skene AM, et al. Quality of life four years after acute myocardial infraction: short form 36 Scores compared with normal population. Heart. 1999; 81: 352–358.
 
2.
Westin L, Carlsson R, Israelsson B, Willenheimer R, Cline C, McNeil TF. Quality of life in patients with ischaemic heart disease: a prospective controlled study. J Intern Med. 1997; 242: 239–247.
 
3.
Wrześniewski K. Pomiar jakości życia u pacjentów kardiologicznych w Polsce – status naukowy najczęściej stosowanych kwestionariuszy. Pol Prz Kardiol. 2010; 12(2): 121–125.
 
4.
Skalska A. Choroba niedokrwienna serca u osób w wieku podeszłym. Gerontol Pol. 1999; 7(2): 3–8.
 
5.
Klocek M. Kwestionariusze jakości życia chorobach układu sercowo-naczyniowego. W: Kawecka –Jaszcz K, Tobiasz Adamczyk B, (red.). Jakość życia w chorobach układu sercowo – naczyniowego. Metody pomiaru i znaczenie kliniczne. Poznań: Wydawnictwo Termedia; 2006; 110.
 
6.
Grochans E, Kozińska A, Wieder-Huszla S, Jurczask A, Mroczek B, Karakiewicz B. Porównanie jakości życia pacjentów po angioplastyce tętnic wieńcowych i pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Fam Med Prim Care Rev. 2010; 12(2): 182–184.
 
7.
Kan Alexander O, Bekmetova Feruza M, Kurbanov Ravshanbek D, Shek Alexander B, Abdusattarov Umid A. Skuteczność iwabradyny i bisoprololu u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową: wyniki ran¬domizowanego, otwartego badania klinicznego. Międzynarodowy Kongres pt. Kardiologia na skrzyżowaniu nauk; 18–20.05.2011; Tiumień: Pol Prz Kardiol. 2012; 14(1): 23–28.
 
8.
Safley DM, Grantham JA, Hath J, Jones PG, Spertus JA. Quality of life benefits of percutaneous coronary intervention for chronic occlusions. Catheterization and Cardiovascular Interventions. 2014; 84(4): 629–634.
 
9.
Cohen DJ, Van Hout B, Serruys PW, Mohr FW, Macaya C, Den Heijer P, et al. Quality of life after PCI with drug-eluting stents or coronary – artery bypass surgery. New Eng J Med. 2011; 364(11): 1016–1026.
 
10.
Wong MS, Chair SY. Changes in health-related guality of life following percutaneous coronary interwention: A longitudinal study. Int J Nurs Stud. 2007; 44(8): 1334–1342.
 
11.
Moore R, Pedel S, Lowe R, Perry R. Health-related quality of life following percutaneous coronary intervention: the impact of age on outcome at 1 year. The Am J Geriat Cardiol. 2006; 15(3): 161–164.
 
12.
Zhang Z, Mahoney EM, Stables RH, Booth J, Nugara F, Spertus JA, et al. Disease-specific health status after stent-assisted percutaneous coro¬nary intervention and coronary artery bypass surgery: One-year results from thestent or surgery trial. Circulation. 2003; 108(14): 1694–1700.
 
13.
Raport o stanie rehabilitacji kardiologicznej w Polsce. Internet: www2. mz.gov.pl/wwwfiles/ma…/raport_... (do¬stęp: 2015.06.26).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543