PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Złożona problematyka łuszczycy wyzwaniem dla polityki społecznej i zdrowotnej. Rola zdrowia publicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Nauk Społecznych i Medycznych, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
2
Katedra Ekonomiki Zdrowia, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Milena Wojciechowska   

Katedra Zdrowia Publicznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sandomierska 16, 85-830, Bydgoszcz, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(1):24-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Łuszczyca to przewlekła i nieuleczalna choroba skóry, na którą cierpi ok. 3% Polaków. Przyczyny łuszczycy nadal nie zostały do końca poznane, ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne. Pomimo iż główne symptomy choroby występują w postaci zmian zapalnych na skórze, łuszczyca określana jest mianem choroby ogólnoustrojowej. Przewlekły w łuszczycy stan zapalny sprzyja wystąpieniu chorób układu sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego czy pokarmowego.

Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie różnych aspektów problematyki zdrowotnej i społecznej dotyczących łuszczycy, w tym wpływu choroby na gospodarkę kraju i jakość życia chorych. Praca ma również na celu wskazanie kierunku działań na rzecz poprawy obecnej sytuacji.

Skrócony opis stanu wiedzy:
W ostatnich latach obserwuje się wzrost kosztów leczenia łuszczycy. Koszty te obejmują wydatki na świadczenia zdrowotne, jak również są to koszty ponoszone przez gospodarkę kraju jako całość, uwarunkowane m.in. obniżeniem produktywności pracowników. Układowy charakter łuszczycy predysponuje do wystąpienia innych chorób, co dodatkowo obciąża chorego oraz zwiększa koszty jego leczenia. Chorzy z łuszczycą narażenia są na stygmatyzację i napiętnowanie społecznie ze względu na widoczne zmiany skórne. Prowadzi to do pogorszenia jakości ich życia, obniżenia nastroju i wyzwolenia stresu, który jest ważnym czynnikiem powodującym zaostrzenie choroby.

Podsumowanie:
Chorzy z łuszczycą powinni podlegać kompleksowej opiece wielospecjalistycznej, zapewniającej łatwy dostęp do leczenia oraz wsparcia psychologicznego. W celu minimalizacji społecznego napiętnowania osób z łuszczycą należy zintensyfikować kampanie społeczne podnoszące wiedzę o łuszczycy i obalające mit zaraźliwego podłoża choroby.


Introduction:
Psoriasis is a chronic and untreatable disease of the skin, affecting about 3% of the Polish population. The causes of psoriasis are still not fully understood; however, genetic factors play an essential role in its etiology. Although the main symptoms of the condition occur in the form of inflammatory skin lesions, psoriasis is considered a systemic disease. Chronic inflammation present in its course can promote disorders of the cardiovascular, osteoarticular, and digestive system.

Objective:
The aims of the study are to discuss various aspects of health and social issues regarding psoriasis, including the impact of the disease on both the quality of life of the patient, the economy, and identification of the direction of future actions necessary to improve the current situation.

State of Knowledge:
In recent years, the treatment of psoriasis, which includes direct and indirect costs, has increased. The systemic nature of the disease, promoting the co-occurrence of other conditions, elevates both the patient burden and treatment costs. Moreover, since psoriasis patients are often subject to social stigmatization due to visible skin lesions, they can experience emotional problems, decrease in the quality of, and increase in stress levels, which are essential factors in triggering exacerbation of the disease.

Conclusions:
Patients with psoriasis should be subject to comprehensive, multi-specialist care, providing them with easy access to both physical treatment and psychological support. In order to address and minimize the social stigma, campaigns should be implemented, aimed at raising psoriasis awareness, and dispelling the myth of the infectious nature of the disease.

 
REFERENCJE (26)
1.
Michalek IM, Loring B, John SM. A systematic review of worldwide epidemiology of psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017; 31: 205–212.
 
2.
Lara-Corrales I, Ramnarine S, Lansang P. Treatment of childhood psoriasis with phototherapy and photochemotherapy. Clin Med Insights Pediatr. 2013; 7: 25–33.
 
3.
Chu-Sung S, Gwo-Shing Ch, Hung-Pin T. Epidemiology of depression in patients with psoriasis: A Nationwide Population-based Cross-sectional Study. Acta Derm Venereol. 2019; 99: 530–538.
 
4.
Borzęcki A, Koncewicz A, Raszewska-Famielel M, Dudra-Jastrzębska M. Epidemiology of psoriasis in the years 2015–2018 in Poland. Adv Dermatol Rev. 20018; 105: 693–700.
 
5.
Lambert W. Psoriasis: epidemiology, diagnosis and management strategies. Nova Science Publishers Inc. (New York), 2016. eBook. (AN 1345799) (dostęp: 1.09.2019).
 
6.
Neneman-Hirsch A. Aspekty kliniczne i epidemiologiczne zaburzeń ogólnoustrojowych u chorych na łuszczycę (rozprawa doktorska). Poznań: UM; 2011.
 
7.
Cheng Quan, Kun-Ju Zhu, Chi Zhang. Combined effects of the BDNF rs6265 (Val66Met) polymorphism and environment risk factors on psoriasis vulgaris. Mol Biol Rep. 2014; 41: 7015–7022.
 
8.
Reich K. The concept of psoriasis as a systemic inflammation: implications for disease management. J Eur Acad Dermatol Venerol. 2012; 26 (3): 3–11.
 
9.
Bożek A, Reich A. W jaki sposób miarodajnie oceniać nasilenie łuszczycy. Forum Dermatol. 2016; 2 (1): 6–11.
 
10.
Wu JJ, Feldman SR, Koo J, Marangell LB. Epidemiology of mental health comorbidity in psoriasis. J Dermatolog Treat. 2018; 29 (5): 487–495.
 
11.
 
12.
Raport Fundacji Watch Health Care nr. 1/1/11/2016. Dostęp do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, http://www.korektorzdrowia.pl/.... (dostęp: 1.09.2019).
 
13.
Fowler JF, Duh MS, Rovba R, Buteau S, Pinheiro L, Lobo F, et al. The impact of psoriasis on health care costs and patient work loss. J Am Acad Dermatol 2008; 59: 772–80.
 
14.
Bayer V, Wolverton SE. Recent Trends in Systemic Psoriasis Treatment Costs. Arch Dermatol. 2010; 146 (1): 46–54.
 
15.
Burgos-Pol R, Martinez-Sesmero JM, Ventura-Cerda JM, Elias I, Caloto MT, Casado MA. The Cost of Psoriasis and Psoriatic Arthritis in 5 European Countries: A Systematic Review. Actas Dermosifiliogr. 2016 Sep; 107 (7): 577–90.
 
16.
Nojszewska E. Ocena całkowitych społeczno-ekonomicznych kosztów występowania łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów z perspektywy gospodarki państwa. Raport Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo; 2019.
 
17.
Nojszewska E, Łyszczarz B. Koszty pośrednie. W: E Nojszewska (red.). Ocena całkowitych społeczno-ekonomicznych kosztów występowania łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów z perspektywy gospodarki państwa. Raport Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo; 2019: 70–91.
 
18.
Owczarczyk-Saszonek A, Placek W. Związki łuszczycy z otyłością i nadwagą. Postępy Hig Med. Dosw. 2017; 71: 761–772.
 
19.
Podolec K, Pirowska M, Sułowicz J, Obtułowicz A, Wojas-Pelc A. Cechy kliniczne i epidemiologiczne pacjentów z łuszczycą leczonych w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 2003–2016. Przegl Lek. 2017; 74 (8): 367–370.
 
20.
Antosik K, Krzęcio-Nieczyporuk E, Kurowska-Socha B. Rola diety i żywienia w leczeniu łuszczycy. Hygeia Public Health. 2017; 52 (2): 131–137.
 
21.
Adamska M, Juczyńska K, Miniszewska J. Sposób postrzegania własnej choroby jako czynnik wyznaczający jej akceptację u osób chorych na łuszczycę. Curr Probl Psychiatry. 2015; 16 (1): 26–37.
 
22.
 
23.
Zięciak T, Rzepa T, Król J, Żaba R. Poczucie stygmatyzacji a objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę. Psychiatr Pol. 2017; 51 (6): 1153–1163.
 
24.
Rosińska M, Rzepa T, Szramka-Pawlak B, Żaba R. Obraz własnego ciała oraz objawy depresyjne u osób chorych na łuszczycę. Psychiatr Pol. 2017; 51 (6): 1145–1152.
 
25.
Ustawa o zdrowiu publicznym: http://prawwo.sejm.gov.pl/isap... (dostęp: 2.09.2019).
 
26.
Narodowy Program Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, https://www.gov.pl/web/zdrowie... (dostęp: 1.09.2019).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top