PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ziarniniak szczelinowaty u użytkowników ruchomych uzupełnień protetycznych – etiologia i zasady leczenia
 
Więcej
Ukryj
1
Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna UMB, Polska
 
2
Zakład Protetyki Stomatologicznej UMB, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kondrat   

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna UMB, ul. Jerzego Waszyngtona 15A, 15-274, Białystok, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(2):82-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
W wyniku procesu starzenia się społeczeństwa wrasta odsetek osób w podeszłym wieku, użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne. Protezy akrylowe sprzyjają powstaniu rozrostów zapalno-włóknistych błony śluzowej jamy ustnej, wśród których najczęściej spotykany jest ziarniniak szczelinowaty.

Cel pracy:
W pracy przedstawiono etiologię oraz zasady leczenia i profilaktyki ziarniniaka szczelinowatego w obrębie jamy ustnej na podstawie przeglądu piśmiennictwa.

Materiał i metody:
W celu zebrania piśmiennictwa przeszukano bazy danych PBL i Medline. Znaleziono 979 rekordów, które zawężono do przedziału lat publikacji 2000–2019. Ostatecznie zakwalifikowano 18 artykułów, których treści zawierały istotne, oryginalne i niepowtarzające się informacje dotyczące przedstawionej problematyki.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Głównym czynnikiem etiologicznym ziarniniaka szczelinowatego jest uraz mechaniczny, który powstaje w wyniku użytkowania niestabilnych, pozbawionych retencji protez ruchomych przy zbyt długim ich użytkowaniu. Należy właściwie przeprowadzić edukację pacjenta w zakresie użytkowania ruchomych uzupełnień protetycznych oraz przestrzegania zasad higieny jamy ustnej i protez. Pacjent powinien być poinformowany o konieczności wymiany uzupełnień protetycznych co 3–5 lat. Okresowe kontrole stomatologiczne pacjentów użytkujących protezy ruchome są niezwykle istotne w profilaktyce ziarniniaka szczelinowatego i nowotworowej. W przypadku usunięcia rozrostów zapalno-włóknistych błony śluzowej jamy ustnej konieczne jest przeprowadzenie ich badania histopatologicznego.

Podsumowanie:
W przypadku wykrycia ziarniniaka szczelinowatego na błonie śluzowej jamy ustnej konieczne jest wdrożenie leczenia zespołowego, chirurgiczno-protetycznego.


Introduction:
As a result of the aging process, the percentage of elderly people using removable prosthetic restorations increases. Acrylic dentures promote the development of inflammatory-fibrous growths of the oral mucosa, the most common of which is granuloma fissuratum.

Aim of the study:
The paper presents the etiology and principles of treatment and prophylaxis in patients with granuloma fissuratum located in the mouth on the basis of a literature review.

Materials and method:
To collect the literature, PBL and Medline databases were searched. We found 979 records, which were narrowed down to the 2000–2019 publication period. Finally, 18 articles were qualified, the contents of which contained significant, original and non-recurring information on the issues presented.

Description of the state of knowledge.:
The main etiological factor of granuloma fissuratum is the mechanical injury that arises from the use of unstable, without retention removable dentures, with too long use. It is necessary to properly educate the patient regarding the use of removable prosthetic restorations and principles of oral and prostheses hygiene. The patient should be informed about the need to replace prosthetic restorations every 3–5 years. Periodic dental check-ups of patients using removable dentures are extremely important in the prophylaxis of granuloma fissuratum and malignant oral mucosa lesions. In the case of removal of inflammatory-fibrous growths of the oral mucosa, it is necessary to perform a histopathological examination.

Summary:
In the case of detection of granuloma fissuratum on the oral mucosa, it is necessary to implement team, surgical and prosthetic treatment.

 
REFERENCJE (18)
1.
Zdrowe starzenie się: Biała Księga. Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2013.
 
2.
Atashrazm P, Sadri D. Prevalence of Oral Mucosal Lesions in a Group of Iranian Dependent Elderly Complete Denture Wearers. J Contemp Dent Pract. 2013; 14(2): 174–178.
 
3.
Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania. PZH; 2016.
 
4.
Gajowiak I. Etiologia i zasady leczenia zmian rozrostowych zapalno- -włóknistych w zakresie podłoża protetycznego na podstawie opisu przypadku. Por Stomatol. 2010; 10(6): 200–205.
 
5.
Bilhan H, Geckili O, Ergin S, Erdogan O, Ates G. Evaluation of satisfaction and complications in patients with existing complete dentures. J Oral Sci. 2013; 55(1): 29–37.
 
6.
Gosavi S, Ghanchi M, Malik S, Sanyal P. A Survey of Complete Denture Patients Experiencing Difficulties with their Prostheses. J Contemp Dent Pract. 2013; 14(3): 524–527.
 
7.
Rybka J, Otulakowska-Skrzyńska J, Hędzelek W. Ziarniniak szczelinowaty u użytkowników protez ruchomych-opis przypadków. Protet Stomatol. 2011; 61(3): 217–223.
 
8.
Lewandowski B, Zdonek K, Paluszkiewicz M. Włóknisto-przerostowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej. Obserwacje własne. Med Og Nauk Zdr. 2011; 17(3): 123–126.
 
9.
Ciechowicz K, Kisłowska-Syryczyńska M, Siedlecki M. Chirurgiczno- -protetyczne leczenie pacjentów z przyrosłymi fałdami włóknistymi. Protet. Stomatol. 2001; 51(2): 95–100.
 
10.
Wiśniewska G. Procedura chirurgiczno-protetycznego postępowania zabiegowego w przypadkach włóknistych zmian przerostowych błony śluzowej jamy ustnej. Protet Stomatol. 2004; 54(1): 46–50.
 
11.
Canger E, Celenk P, Kayipmaz S. Denture-Related Hyperplasia: A Clinical Study of a Turkish Population Group. Braz Dent J. 2009; 20(3): 243–248.
 
12.
Kafas P, Upile T, Stavrianos C, Angouridakis N, Jerjes W. Mucogingival overgrowth in a geriatric patient. Dermatol Online J. 2010; 16(8).
 
13.
Çomut A, Somohano T. Surgical and prosthetic management of a complex edentulous patient for fabrication of complete dentures. N Y State Dent J. 2015; Mar; 81(2): 29–33.
 
14.
Durmaz E. Denture-induced fibroma. Clin Exp Dermatol. 2014; 39: 763–65. DOI: 10.1111/ced. 12381.
 
15.
Basker R, Davenport J. Prosthetic treatment of the edentulous patient. 4th ed. Oxford: Blackwell; 2002: 1–21.
 
16.
Naderi N, Eshghyar N, Esfehanian H. Reactive lesions of the oral cavity: A retrospective study on 2068 cases. Dent Res J. 2012; 9: 251–5.
 
17.
Rivera C, Droguett D, Arenas-Márquez M. Oral mucosal lesions in a Chilean elderly population: A retrospective study with a systematic review from thirteen countries. J Clin Exp Dent. 2017; 9(2): 276–83. http://dx.doi.org/10.4317/jced....
 
18.
Das K, Jahangiri L, Katz R. The first-choice standard of care for an edentulous mandible: a Delphi method survey of academic prosthodontists in the United States. J Am Dent Assoc. 2012; 143(8): 881–889.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top