PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zespół Mallory’ego-Weissa
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Andrzej Miturski   

Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży, ul Staszica 16, 20-081 Lublin
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):219–223
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
W pracy przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące klinicznego aspektu częstości występowania, objawów klinicznych, powikłań, diagnostyki oraz skuteczności leczenia w zespole Mallory’ego-Weissa, w oparciu o przegląd najnowszego dostępnego piśmiennictwa. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie kluczowych informacji dotyczących postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w zespole Mallory’ego-Weissa.

Skrócony opis stanu wiedzy:
Zespół Mallory’ego-Weissa charakteryzuje się w obrazie gastroskopowym podłużnymi ranami szarpanymi błony śluzowej, zlokalizowanymi w dystalnej części przełyku i/lub proksymalnej części żołądka. Podłużne pęknięcia błony śluzowej przełyku powstają zwykle na skutek wymiotów. Do najczęstszych przyczyn wymiotów zalicza się m.in.: infekcje żołądkowo-jelitowe, kamicę żółciową, zapalenie pęcherzyka żółciowego, niedrożność przewodu pokarmowego, bulimię. Ból nadbrzusza jest głównym objawem zespołu Mallory’ego-Weissa, któremu mogą towarzyszyć m.in. krwawe wymioty oraz ból w klatce piersiowej. Zespół Mallory’ego-Weissa stanowi 15% przypadków krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego; może stać się przyczyną silnego krwotoku, z koniecznością pilnych interwencji medycznych.

Podsumowanie:
Pomimo iż w większości przypadków krwawienia ustępują samoistnie, to odpowiednie postępowanie z chorymi skutkuje skróceniem czasu hospitalizacji, poprawą rokowania oraz istotnym zmniejszeniem kosztów leczenia. W postępowaniu terapeutycznym należy przede wszystkim uwzględnić włączenie leczenia przyczyn wymiotów, zastosować leki przeciwwymiotne, inhibitory pompy protonowej oraz wykonać endoskopię, używając jednej z dostępnych metod endoskopowego hamowania krwawienia górnego odcinka przewodu pokarmowego.


Introduction and purpose:
This study presents the most important information relating to the clinical aspect of the incidence frequency, clinical symptoms, complications, diagnosis and effectiveness of treatment in the Mallory-Weiss syndrome, based on a review of the latest literature.. The aim of this study is to present the main information concerning the diagnostic-therapeutic procedures in Mallory-Weiss syndrome.

Summary of the state of knowledge:
Mallory-Weiss syndrome is characterized in the gastroscopy image by elongated yank injuries of the mucous membrane which is located in the distal oesophagus and / or the proximal part of the stomach. Elongated cracks (bursts) of the oesophagus mucous membrane, usually caused by vomiting. The most common reasons for vomiting are, among others: gastrointestinal infections, gallstones, cholecystitis, uraemic syndrome, obstruction of the gastrointestinal tract, bulimia. Abdominal pain is the main symptom of the Mallory-Weiss syndrome, which can be accompanied with bloody vomiting and pain in the chest. Mallory-Weiss syndrome makes up 15% of cases of bleeding from the upper gastrointestinal tract, which can cause severe bleeding with the need for urgent medical interventions.

Summary:
Although bleeding retreats spontaneously in most of cases, thus the appropriate dealing with patients results in a shorter time of hospitalization, more favourable progosis, and significant reduction of treatment costs. In the therapeutic treatment, one should take into consideration adding treatment of the causes of vomiting, apply antiemetics, proton pump inhibitors, and perform endoscopy using one of the available methods of endoscope inhibition of bleeding in the upper gastrointestinal tract.

 
REFERENCJE (45)
1.
Nincheri Kunz M, Cozzani R, Valle O. Mallory-Weiss syndrome. Clinical cases and review of the literue. Minerva Chir. 1995; 50(4): 367–380.
 
2.
Hurlstone DP. Successful endoscopic haemoclipping in Mallory–Weiss syndrome with concurrent closure of oesophageal perforation: further prospective evaluation of the technique is required. Scand J Gastroenterol. 2002; 37: 866–866.
 
3.
Paquet KJ, Mercado-Diaz M, Kalk JF. Frequency, significance and therapy of the Mallory-Weiss syndrome in patients with portal hypertension. Hepatology 1990; 11: 879–883.
 
4.
Schuman BM, Threadgill ST. The influence of liver disease and portal hypertension on bleeding in Mallory-Weiss syndrome. J Clin Gastroenterol. 1994; 18(1): 10–12.
 
5.
Mettler F. Essentials of Radiology. 2nd ed. Saunders, An Imprint of Elsevier; 2005: 178–179.
 
6.
Feldman. Sleisenger and Fordtran›s Gastrointestinal and Liver Disease. 9th ed. Saunders, An Imprint of Elsevier; 2010: 740.
 
7.
Marx JA, editors. Rosen›s Emergency Medicine. 7nd ed. Philadelphia: Mosby, An Imprint of Elsevier; 2009: 149–157.
 
8.
Mallory GK, Weiss S. Hemorrhages from lacerations of the cardiac orifice of the stomach due to vomiting. Am J Med Sci. 1929: 178–506.
 
9.
Guelrud M. Mallory-Weiss syndrome. http://www.uptodate.com/conten... mallory-weiss-syndrome/ (dostęp: 12.12.2011).
 
10.
Mendelson MH. Esophageal Emergencies. W: Tintinalli JE, Kelan GD, Stapczynski JS, (red.). Emergency Medicine – A Comprehensive Guide, 6th ed. New York: McGraw Hill; 2003: 508.
 
11.
Faivre J, Michalet JP, Baudet JG, Klepping C. Mallory-Weiss syndrome. A study of 25 cases (author›s transl). Nouv Presse Med. 1977; 6(31): 2765–2768.
 
12.
Dagradi AE, Broderick JT, Juler G, Wolinsky S, Stempien SJ. The Mallory- Weiss syndrome and lesion. A study of 30 cases. Am J Dig Dis. 1966; 11: 710–721.
 
13.
Tsai YS, Lee CW. Intra-abdominal hemorrhage due to vigorous vomitingmasked by coexistence of Mallory-Weiss syndrome. Am J Emerg Med. 2006; 24(5): 629–630.
 
14.
Pennazio M, Santucci R, Rondonotti E, Abbiati C, Beccari G, Rossini FP, et al. Outcome of patients with obscure gastrointestinal bleeding after capsule endoscopy: report of 100 consecutive cases. Gastroenterology 2004; 126(3): 643–653.
 
15.
Hongou H, Fu K, Ueyama H, Takahashi T, Takeda T, Miyazaki A, et al. Mallory-Weiss tear during gastric endoscopic submucosal dissection. World J Gastrointest Endosc. 2011; 3(7): 151–153.
 
16.
Baudet JS, Arencibia A, Soler M, Redondo I, Hernandez G. Spontaneous esophageal rupture (Boerhaave›s syndrome). An uncommon image. REV ESP ENFERM DIG (Madrid) 2011; 103(9): 482–483.
 
17.
Hingston CD, Saayman AG, Frost PJ, Wise MP. Boerhaave›s syndrome – Rapidly envolving pleural effusion; a radiographic clue. Minerva Anestesiol. 2010; 76(10): 865–867.
 
18.
Mihos P, Potaris K, Gakidis I, Papadakis D, Rallis G. Management of descending necrotizing mediastinitis. J Oral Maxillofac Surg. 2004; 62(8): 966–972.
 
19.
Sładek K, Choroby środpiersia. W: Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Szczeklik A, (red.). Krakow: Medycyna praktyczna; 2010: 712.
 
20.
Remedy Health Media. Mallory-Weiss syndrome. http://www.healthcentral. com/ibd/r/pkc/general-causes-of-abdominal-pain/mallory- -weiss-syndrome-6210#2465/ (dostęp: 12.12.2011).
 
21.
Rich HG. Mallory-Weiss Tear. W: Ferri›s Clinical Advisor 2009. Ferri FF (red.). Wydanie online 2009. http://www.expertconsultbook.c... (dostęp 12.12.2011).
 
22.
Mearin Manrique F, Manhaes Carvalho O, Moreno-Otero R, Cantero Perona J, Jimenez Aleixandre P, Rodriguez Cortes J, et al. Mallory- -Weiss syndrome. Considerations on 27 cases. Arq Gastroenterol. 1981; 18(3): 113–117.
 
23.
Terada R, Ito S, Akama F, Kidogawa H, Kashima K, Yamayoshi T, et al. Mallory-Weiss syndrome with severe bleeding: treatment by endoscopic ligation. Am J Emerg Med. 2000; 18(7): 812–815.
 
24.
Cotton BA, Gunter OL, Isbell J, et al. Damage control hematology: theimpact of a trauma exsanguination protocol on survival and blood product utilization. J Trauma. 2008; 64(5): 1177–1182.
 
25.
McPhee SJ, Papadakis MA, Rabow MW. CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2012. http://www.accessmedicine.com/.... aspx?aID=6395 (dostęp: 12.12.2011).
 
26.
Noszczyk W, Choroby przełyku. W: Chirurgia repetytorium. (red.). Warszawa: PZWL; 2009: 319.
 
27.
Rutkowska M. Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego. W: Farmakologia. Podręcznik dla studentow i absolwentow wydziałow pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Rajtar-Cynke G, (red.). Wydawnictwo Czelej, Lublin; 2007: 338–341.
 
28.
Marlicz K, Endoskopia przewodu pokarmowego. W: Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Szczeklik A, (red.). Krakow: Medycyna praktyczna; 2010: 804.
 
29.
Welch GH, McArdle CS, Anderson JR. Balloon tamponade for the control of Mallory-Weiss haemorrhage in patients with coagulation defects. Br J Surg. 1987; 74(7): 610–611.
 
30.
Fisher RG, Schwartz JT, Graham DY. Angiotherapy with Mallory-Weiss tear. AJR Am J Roentgenol. 1980; 134(4): 679–684.
 
31.
Llach J, Elizalde JI, Guevara MC, Pellise M, Castellot A, Gines A, et al. Endoscopic injection therapy in bleeding Mallory-Weiss syndrome: a randomized controlled trial. Gastrointest Endosc. 2001; 54(6): 679–681. Stevens PD, Lebwohl O. Hypertensive emergency and ventricular tachycardia after endoscopic epinephrine injection of a tear. Gastrointest Endosc. 1994; 40(1): 77 78.
 
32.
Cho YS, Chae HS, Kim HK, Kim JS, Kim BW, Kim SS, et al. Endoscopic band ligation and endoscopic hemoclip placement for patients with Mallory-Weiss syndrome and active bleeding. World J Gastroenterol. 2008; 14(13): 2080–2084.
 
33.
Laine L. Multipolar electrocoagulation in the treatment of active upper gastrointestinal tract hemorrhage. A prospective controlled trial. N Engl J Med. 1987; 316(26): 1613–1617.
 
34.
Lum DF, McQuaid K, Lee JG. Endoscopic hemostasis of nonvariceal, non-peptic ulcer hemorrhage. Gastrointest Endosc Clin N Am. 1997; 7(4): 657–670.
 
35.
Church NI, Palmer KR. Ulcers and nonvariceal bleeding. Endoscopy 2003; 35(1): 22–26.
 
36.
Huang SP, Wang HP, Lee YC, Lin CC, Yang CS, Wu MS, et al. Endoscopic hemoclip placement and epinephrine injection for Mallory-Weiss syndrome with active bleeding. Gastrointest Endosc. 2002; 55(7): 842–846.
 
37.
Hachisu T. Evaluation of endoscopic hemostasis using an improved clipping apparatus. Surg Endosc. 1988; 2(1): 13–17.
 
38.
Ivekovic H, Rustemovic N, Brkic T, Opacic M, Pulanic R, Ostojic R, et al. The esophagus as a working channel: successful closure of a large Mallory– Weiss tear with clips and an endoloop. Endoscopy 2011; 43(2): E170.
 
39.
Lecleire S, Antonietti M, Ducrotte P. Syndrome de Mallory-Weiss: diagnostic et traitement La Presse Medicale 2010; 39(6): 640–644.
 
40.
Lecleire S, Antonietti M, Iwanicki-Caron I, Duclos A, Ramirez S, Ben- -Soussan E, et al. Endoscopic band ligation could decrease recurrent bleeding in Mallory-Weiss syndrome as compared to haemostasis by hemoclips plus epinephrine. Aliment Pharmacol Ther. 2009; 30(4): 399–405.
 
41.
Shah AK, Banerjee D, Gambhir RP, Chaudhry R. Mallory – Weiss tear: Use of recombinant factor VIIa for exsanguinating bleed. Tropical Gastroenterology 2009; 30(4): 226–227.
 
42.
Johansson PI, Ostrowski SR, Secher NH. Management of major blood loss: an update. Acta Anaesthesiol Scand. 2010; 54(9): 1039–1049.
 
43.
Johansson PI, Ostrowski SR, Secher NH. Management of major blood loss: an update. Acta Anaesthesiol Scand. 2010; 54(9): 1039–1048.
 
44.
Sugawa C, Benishek D, Walt AJ. Mallory-Weiss syndrome. A study of 224 patients. Am J Surg. 1983; 145: 30–34.
 
45.
Church NI, Palmer KR. Ulcers and nonvariceal bleeding. Endoscopy 2003; 35: 22–26.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543