PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zagrożenia wynikające ze stosowania diety ketogenicznej u osób starszych
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
 
2
Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Maja Miętkiewska   

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szamarzewskiego 84, 60-569, Poznań, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2022;28(1):15-19
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Przebieg procesu starzenia uzależniony jest między innymi od stylu życia. Mając na względzie wpływ żywienia na funkcjonowanie organizmu, istotnym zdaje się być analiza skutków stosowania, u osób starszych, restrykcyjnych modeli żywieniowych, cieszących się od lat dużą popularnością. W tym celu dokonano przeglądu literatury dotyczącej charakterystyki oraz skutków ubocznych diety ketogenicznej (KD), w kontekście osób starszych

Metody przeglądu:
Przeglądu piśmiennictwa dokonano, wykorzystując informacje z bazy danych PubMed oraz Google Scholar.

Opis stanu wiedzy:
KD jako dieta niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa prowadzi do powstawania ciał ketonowych, które stają się alternatywnym substratem energetycznym. Stosowanie tego modelu żywienia wiąże się ze zmianą proporcji kwasów tłuszczowych, w tym głównie ze zwiększeniem podaży nasyconych kwasów tłuszczowych, jak również przyczynia się do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. W literaturze przedmiotu można znaleźć kilka opisanych przypadków rozwinięcia kwasicy ketonowej w trakcie stosowania tej diety. Ponadto jej długotrwałe stosowanie nasila katabolizm białek, predysponuje do rozwoju niedożywienia, a wysoka podaż tłuszczu w tej diecie nasila stres oksydacyjny i stan zapalny, co stwarza środowisko kancerogenne i mutagenne. Sugeruje się, że KD może przyczyniać się do szybszego postepowania procesów starzenia i rozwoju chorób związanych z wiekiem.

Podsumowanie:
Nieadekwatne dostarczanie składników odżywczych, obserwowane podczas stosowania KD niesie za sobą wiele zagrożeń. Ze względu na mnogość skutków ubocznych oraz brak dowodów jednoznacznie potwierdzających bezpieczeństwo stosowania KD, nie należy jej rekomendować osobom starszym.


Introduction and objective:
The course of the aging process, among other things, depends on the lifestyle. Considering the influence of nutrition on the functioning of the body, it seems important to analyze the effects of using restrictive dietary models in this group, which have been very popular for years. The literature on the characteristics and side effects of the ketogenic diet (KD) was reviewed to assess the risks, associated with its restrictions, in the context of older people.

Review methods:
The literature review was performed using information from the PubMed and Google Scholar database.

Abbreviated description of the state of knowledge:
KD as a low-carbohydrate and high-fat diet leads to the formation of ketone bodies, which become an alternative energy substrate. The use of this diet is associated with a change in the proportion of fatty acids, mainly with an increase in the supply of saturated fatty acids, as well as contributes to water and electrolyte disturbances. In the literature on the subject, there are several described cases of ketoacidosis during the use of this diet. In addition, its long-term use increases protein catabolism, predisposes to the development of malnutrition. Moreover the high supply of fat in this diet increases oxidative stress and inflammation, which creates a carcinogenic and mutagenic environment. The vascular system, kidneys and nervous system are particularly susceptible to reactive oxygen species, hence it has been suggested that KD may contribute to the faster progress of aging processes and the development of age-related diseases.

Summary:
The inadequate supply of nutrients observed during following KD carries many risks. Due to the multitude of side effects and the lack of evidence confirming the safety of using a ketogenic diet, it should not be recommended to the elderly.

Miętkiewska M, Bogdański P. Zagrożenia wynikające ze stosowania diety ketogenicznej u osób starszych. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(1): 15–19. doi:10.26444/monz/145972
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top