PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zachowania żywieniowe słuchaczek uniwersytetu trzeciego wieku ze środowiska krakowskiego – wybrane uwarunkowania
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 
 
Autor do korespondencji
Maria Gacek   

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(4):257-263
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Analiza zachowań żywieniowych kobiet – słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Krakowie w zależności od poziomu wykształcenia i nasilenia satysfakcji z życia.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w grupie 206 kobiet w wieku 55–70 lat – słuchaczek UTW w Krakowie z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza częstości spożywania wybranych grup produktów spożywczych oraz standaryzowanej Skali Satysfakcji z Życia (SWLS). Analizy statystycznej dokonano za pomocą testu U Manna–Whitneya oraz współczynników korelacji rangowych Spearmana w pakiecie statystycznym PQStat ver. 1.6.

Wyniki:
Wykazano, że seniorki o niskim poziomie satysfakcji z życia istotnie częściej spożywały: jasne produkty zbożowe (p < 0,05), mleko i przetwory o wysokiej zawartości tłuszczu (p < 0,05) oraz jaja (p < 0,01), a kobiety o wysokim poziomie satysfakcji życiowej istotnie częściej uwzględniały w diecie: przetwory mleczne fermentowane naturalne (p < 0,05) i słodkie (owocowe) (p < 0,01) oraz orzechy i migdały (p < 0,05). Stwierdzono ponadto, że kobiety z wykształceniem wyższym istotnie częściej spożywały: mleko i przetwory mleczne o wysokiej zawartości tłuszczu (p < 0,05), przetwory mleczne fermentowane naturalne (p < 0,001) i słodkie (owocowe) (p < 0,05), oleje roślinne na surowo (p < 0,001), orzechy i migdały (p < 0,001) oraz czerwone wytrawne wino (p < 0,001) niż kobiety z wykształceniem średnim.

Wnioski:
Wykazano zróżnicowanie niektórych wyborów żywieniowych kobiet wieku 55–70 lat ze środowiska krakowskiego uczestniczących w zajęciach UTW w zależności od nasilenia satysfakcji z życia i poziomu wykształcenia, ze wskazaniem na większą skalę racjonalnych wyborów u kobiet o wysokim nasileniu satysfakcji z życia oraz posiadających wykształcenie wyższe


Objectives:
To analyze the eating habits of female students of the University of the Third Age (U3A) in Kraków depending on the level of education and satisfaction with life.

Material and methods:
The study was carried out in a group of 206 women (aged 55–70) who are students of the U3A in Kraków using an original questionnaire concerning the frequency of consuming selected groups of food products and the standardized Satisfaction With Life Scale (SWLS). Statistical analysis was performed using the U Mann-Whitney test and Spearman’s rank correlation coefficients in a statistical package PQStat ver. 1.6

Results:
The study showed that elderly women with a low level of satisfaction with life significantly more often consumed: white cereal products (p<0.05), milk and milk products with high fat content (p<0.05) and eggs (p<0.01), whereas women with a high level of satisfaction with life significantly more often had: natural fermented milk products (p<0.05), sweet (fruit) fermented milk products (p<0.01), as well as nuts and almonds (p<0.05). It was also found that women with higher education significantly more often consumed: milk and milk products with high fat content (p<0.05), natural fer (p<0.001) and dry red wine (p<0.001) than women with secondary education

Conclusions:
The study showed some differences in the eating habits of women aged 55–70 from Kraków who participate in U3A classes, depending on the level of satisfaction with life and education level. The women who had a higher satisfaction with life and higher education displayed more rational dietary choices.

 
REFERENCJE (23)
1.
Kłosiewicz-Latoszek L. Zalecenia żywieniowe w prewencji chorób przewlekłych. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(4): 447–450.
 
2.
Sygnowska E, Waśkiewicz A. Estimation of nutritional habits of per¬sons aged 60–74. WOBASZ study. Bromat Chem Toksykol. 2011; 44(3): 240–244.
 
3.
Stachowiak G, Pertyński T, Pertyńska-Marczewska M. Metabolic disor¬ders in menopause. Prz Menopauzalny. 2015; 14(1): 59–64.
 
4.
Schnohr P, Lange P, Scharling H, Jensen JS. Long-term physical activity in leisure time and mortality from coronary heart disease, stroke, re-spiratory diseases, and cancer. The Copenhagen City Heart Study. Eur J Cardiovsc Prev Rehab. 2006; 13(2): 173–179.
 
5.
Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K. Jakość starzenia się i starości w ocenie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ge¬rontol Pol. 2009; 17(3): 137–142.
 
6.
Wróblewska I, Błaszczuk J. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako insty¬tucja aktywizująca osoby starsze – badania własne. Now Lek. 2012; 81(1): 31–35.
 
7.
Bielawska A, Pieścikowska J, Bączyk G, Pyszczorska M, Bernad D, Skokowska B, Gacek L. Uniwersytet trzeciego wieku – edukacja zawsze na czasie. Now Lek. 2012; 81(1): 80–83.
 
8.
Kozieł D, Trafiałek E. Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów. Gerontol Pol. 2007; 15(3): 104–108.
 
9.
Remick AK, Polivy J, Pliner P. Internal and external moderators of the effect of variety on food intake. Psychol Bull. 2009; 135(3): 434–451.
 
10.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w psychologii i promocji zdrowia. Warszawa: Wyd. PTP; 2009.
 
11.
Byra S. Satysfakcja z życia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w pierwszym okresie nabycia niepełnosprawności – funkcje wsparcia otrzymywanego i oczekiwanego. Med Og Nauk Zdr. 2011; 17(2): 64–70.
 
12.
Trzebiatowski J. Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health. 2011; 46(1): 25–31.
 
13.
Gacek M. Selected individual differences as predictors of milk product consumption in a group of perimenopausal women in the light of health hazards. Prz Menopauzalny. 2013; 17(4): 300–306.
 
14.
Gacek M. Selected individual differences as determining factors of cereal product, fruit and vegetable consumption among perimenopausal women, in light of health hazards. Prz Menopauzalny. 2013; 17(5): 385–391.
 
15.
Gacek M. The sense of life satisfaction versus dietary choices of young women doing fitness for recreational purposes. Rocz Panstw Zakl Hig. 2017; 68(1): 77–81.
 
16.
Laudańska-Krzemińska I, Wierzejska E, Jóźwiak P, Klimas N. Zacho¬wania zdrowotne nauczycieli w Wielkopolsce – poszukiwanie mocnych i słabych stron. W: Szeklicki R, Maciszek J (red.). Aktywność fizyczna i żywienie w trosce o zdrowie i jakość życia. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe; 2015: 243–252.
 
17.
Mojka K. Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki – charakterystyka i funkcje. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(3): 541–549.
 
18.
Gacek M. Individual differences as predictors of dietary patterns among menopausal women with arterial hypertension. Prz Menopauzalny. 2014; 18(2): 101–108.
 
19.
Ożga M, Małgorzewicz S. Ocena stanu odżywienia, zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze z uwzględnieniem osób starszych. Post Żyw Klin. 2015; 11(1): 28–32.
 
20.
Gacek M. Zachowania żywieniowe grupy osób starszych zamieszkałych w Polsce i Niemczech. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(3): 401–406.
 
21.
Tokarz A, Stawarska A, Kolczewska M. Ocena sposobu żywienia osób starszych (60–96 lat) z wybranymi schorzeniami. Bromatol Chem Toksykol. 2008: 41(3): 419–423.
 
22.
Pieter E. Ocena spożycia witamin i składników mineralnych przez osoby po 60. roku życia. Piel Zdr Publ. 2014; 4(3): 209–217.
 
23.
Malczyk E, Zołoteńka-Synowiec M, Całyniuk B, Guzik W. Ocena sposobu żywienia osób po 60. roku życia pochodzących z Jodłowa i Nadziejowa. Piel Zdr Publ. 2014; 4(3): 219–226.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top