PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zachowania żywieniowe młodzieży z województwa śląskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Żywienia Człowieka Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Zakład Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Agata Kiciak
Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, Zabrze 41-808
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):296-300
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zachowania zdrowotne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na zdrowie i życie człowieka. Do zachowań prozdrowotnych – sprzyjających zdrowiu zaliczamy między innymi racjonalne żywienie. Postawy żywieniowe mają szczególne znaczenie w wieku wczesnego dzieciństwa i młodości, a stan zdrowia w okresie dojrzewania wywiera decydujący wpływ na zachowanie zdrowia w późniejszym wieku.

Cel pracy:
Celem badań była ocena postaw żywieniowych młodych osób uczęszczających do wybranych szkół średnich na terenie województwa śląskiego.

Materiał i metody:
Badaniem objęto grupę 814 uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, w tym 264 chłopców i 550 dziewcząt. Do oceny zachowań żywieniowych wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki:
Stwierdzono, że blisko połowa (47% ogółu badanych) młodych osób spożywała najczęściej 4 lub 5 posiłków w ciągu dnia. Taka liczba posiłków częściej występowała w jadłospisach dziewcząt niż chłopców. Codzienne spożywanie drugiego śniadania zadeklarowała ponad połowa badanych dziewcząt i chłopców. 1/3 badanych dziewcząt i chłopców w ogóle nie dojada między posiłkami. W badaniach własnych, odnosząc się do spożycia warzyw i owoców, stwierdzono, że prawie połowa ankietowanych uwzględniała w swoim jadłospisie te produkty kilka razy dziennie. Największy odsetek badanych zadeklarował spożywanie kasz rzadziej niż raz w tygodniu, około 74% dziewcząt i 70% chłopców.

Wnioski:
Wykazano istotne różnice między zachowaniami żywieniowymi grupy dziewcząt i chłopców. Stwierdzono nieprawidłowe nawyki żywieniowe badanej grupy osób. Wskazane jest prowadzenie ukierunkowanej edukacji w zakresie kształtowania zachowań prozdrowotnych młodzieży.


Introduction:
Health behaviours exert a direct or indirect effect on human health and life. A health promoting lifestyle conducive to health includes rational eating habits. Nutritional routines are especially important in early childhood and youth, and the state of health during the period of adolescence has a decisive influence on health in older age.

Aim of the study:
The aim of the study was to evaluate heating habits of young people attending selected secondary schools in the Silesian Region.

Material and Methods:
The study included a group of 814 adolescents attending secondary school – 264 boys and 550 girls. Dietary behaviours were assessed using a questionnaire designed by the author.

Results:
It was found that almost a half of the respondents (47%)) most often consumed 4 or 5 meals daily, girls more frequently than boys. Daily consumption of a second breakfast was declared by more than a half of the surveyed girls and boys. It was found that 1/3 of girls and boys did not snack between meals. In the presented study, with respect to the consumption of fruit and vegetables, it was found that almost a half of respondents included these products in their menu several times a day. The largest percentage of respondents declared the consumptiopn of grits more rarely than once a week, about 74% of girls and 70% boys.

Conclusions:
Significant differences in eating habits were found between the groups of girls and boys. Inadequate nutritional habits were observed in the study group. It is recommended that education should be provided, orientated towards the promotion of healthy lifestyle behaviour among adolescents

 
REFERENCJE (23)
1.
Ponczek D, Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 260–268.
 
2.
Zagórny S. Zachowania zdrowotne uczącej się młodzieży wiejskiej. Ann UMCS Sect D 2005; LX, suppl, XVI, 648: 364–367.
 
3.
Jarosz M. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wska¬zówki dotyczące zdrowego stylu życia. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2008.
 
4.
Jeżewska-Zychowicz M. Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania. Warszawa: SGGW; 2007.
 
5.
Adamska E, Ostrowska L, Adamska E, Maliszewska K, Citko A, Waszczeniuk M i wsp. Różnice w nawykach i preferencjach żywieniowych osób dorosłych w zależności od wieku. Rocz Panstw Zakl Hig. 2012; 63(1): 73–81.
 
6.
Gajda R, Jeżewska-Zychowicz M. Zachowania żywieniowe młodzieży mieszkającej w województwie świętokrzyskim – wybrane aspekty. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91 (4): 611–617.
 
7.
Sitko D, Wojtaś M, Gronowska-Senger A. Sposób żywienia młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Rocz Panstw Zakl Hig. 2012; 63(3): 319–327.
 
8.
Gacek M, Fiedor M. Charakterystyka sposobu odżywiania się młodzieży w wieku 14–18 lat. Rocz Panstw Zakl Hig. 2005; 56(1): 49–55.
 
9.
Kołłątaj B, Kołłątaj W, Karwat ID. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe u nastolatków – badania wstępne. Probl Hig Epidemiol. 2008; 89(3): 395–400.
 
10.
Kowieska A, Biel W, Stanisławski A. Zwyczaje żywieniowe i czynniki wyboru żywności wśród młodzieży szkoły średniej. Żyw Człow Metab. 2007; XXXIV(1/2): 727–732.
 
11.
Timlin MT, Pereira MA, Story M, Neumark-Sztainer D. Breakfast eating and weight change in a 5-year prospective analysis of adolescents: Project EAT (Eating Among Teens). Pediatrics 2008; 121(3): 638–645.
 
12.
Groholt EK, Stigum H, Nordhagen R. Overweight and obesity among adolescents in Norway: cultural and socio-economic differences. J Public Health (Oxf). 2008; 30(3): 258–265.
 
13.
Suliga E. Częstość spożycia i wartość energetyczna śniadań wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Rocz Panstw Zakl Hig. 2006; 57(1): 73–79.
 
14.
Piotrowska E, Żechałko-Czajkowska A, Biernat J, Mikołajczak J. Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia 16–18 letnich dziewcząt. Cz. II. Zwyczaje żywieniowe. Rocz Panstw Zakl Hig. 2009; 60(2): 151–157.
 
15.
Sochacka-Tatara E, Stypuła A. Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół krakowskich – część ogólnopolskich badań zaburzeń odżywiania wśród młodzieży. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(3): 591–595.
 
16.
Białokoz-Kalinowska I, Konstantynowicz J, Abramowicz P, Piotrowska¬-Jastrzębska J. Uwarunkowania środowiskowe a nawyki żywieniowe młodzieży z regionu Podlasia. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia. Hepatologia i Żywienie dziecka 2006; 8(2): 117–120.
 
17.
Kasperczyk J, Jośko J, Bilska J. Sposób odżywiania się oraz wybrane czynniki zdrowego stylu życia wśród młodzieży licealnej. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(2): 157–161.
 
18.
Ilow R, Regulska-Ilow B, Sarzała-Kruk D, Biernat J. Ocena zwyczajów żywieniowych licealistów z Oleśnicy. Bromat Chem Toksykol. 2008; XLI(3): 705–710.
 
19.
Kolarzyk E, Skop-Lewandowska A. Charakterystyka wybranych zachowań żywieniowych krakowskich studentek kierunków medycznych oraz licealistek. Żyw Człow Metab. 2007; XXXIV(1/2): 188–193.
 
20.
Kwiatkowska E. Wpływ wykształcenia rodziców na częstotliwość spożywania warzyw i owoców przez ich dzieci. Rocz Panstw Zakl Hig. 2010; 61(2): 179–182.
 
21.
Szczerbiński R, Karczewski J. Wybrane zachowania żywieniowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sokólskim. Żyw Człow Metab. 2007; XXXIV(1/2): 878–884.
 
22.
Jarosz M. Praktyczny podręcznik dietetyki. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2010.
 
23.
Kasperczyk J, Jośko J, Bilska J. Sposób odżywiania się oraz wybrane czynniki zdrowego stylu życia wśród młodzieży licealnej. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88 (2): 157–161.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top