PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zachowania zdrowotne związane ze spożyciem alkoholu i wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat skutków nadużywania alkoholu
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Żołnierczuk-Kieliszek
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):162-167
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych związanych ze spożyciem alkoholu i poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej w województwie lubelskim na temat skutków nadużywania alkoholu.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 135 uczniów klas trzecich gimnazjów w Lublinie, Lubartowie i Woli Sernickiej (województwo lubelskie). W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety audytoryjnej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety oraz standardowy test Cage. Badanie zrealizowano w grudniu 2008 roku.

Wyniki:
Ponad 80% uczniów przyznało się do spożywania alkoholu kiedykolwiek w życiu. Średni wiek inicjacji alkoholowej w badanej grupie osób, które miały już kontakt z alkoholem, wynosił 12,96 ± 1,73 lat. Inicjacja alkoholowa u dziewcząt miała miejsce znamiennie później niż u chłopców. 42,2% badanej młodzieży spożywało alkohol kilka razy w roku. Do picia alkoholu kilka razy w miesiącu przyznało się niemal 25% ankietowanych. Chłopcy spożywali alkohol istotnie częściej niż dziewczęta. Najpopularniejszymi trunkami wśród młodzieży było piwo i wino. Zdaniem 27,4% uczniów alkohol był łatwo dostępny. Najczęściej wymienianym przez młodzież motywem spożycia alkoholu było picie z okazji imienin, urodzin, następnie chęć uzyskania poprawy samopoczucia poprzez wypicie alkoholu, a w dalszej kolejności chęć pokonania lęku oraz presja ze strony rówieśników. Informacje na temat skutków nadużywania alkoholu uczniowie najczęściej pozyskiwali z Internetu. Wiedzę młodzieży szkolnej na temat konsekwencji nadużywania alkoholu można ocenić jako niską. Dziewczęta prezentowały nieco wyższy poziom wiedzy niż chłopcy. Na podstawie wyników testu Cage w badanej grupie uczniów stwierdzono, że 22,2% badanych wykazywało znaczne prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu.

Wnioski:
Istnieje potrzeba edukacji zdrowotnej młodzieży gimnazjalnej w zakresie konsekwencji nadużywania alkoholu.


Introduction and objective:
The aim of the research was the assessment of health behaviours connected with alcohol consumption and knowledge about the effects of alcohol abuse among junior high school students in Lublin Voivodeship.

Material and Methods:
The study was conducted in December 2008 by means of a survey, an auditorium questionnaire. 135 students in the third class of junior high schools from Lublin, Lubartów and Wola Sernicka (Lublin Voivodeship) were examined. An original questionnaire and a standard Cage test were used as research toos.

Results:
Above 80% of the students admitted drinking alcohol ever in life. The average initiation age in the group of students who had contact with alcohol was 12.96±1.73 years. The alcohol initiation in girls took place essentially later than in boys. 42.2% of the examined youth consumed alcohol several times a year. Almost 25% of the examined admitted to consumption of alcohol several times a month. Alcohol was consumed more often by males than females. Beer and wine were the most popular alcoholic beverages among the examined youth. According to 27.4% of underage adolescents, alcohol was easily accessible. Taking part in birthday or name day celebrations was the most frequent reason for drinking alcohol. The second reason was willingness to be in a better mood, the subsequent reasons were overcoming fear and pressure from peers. The youth’s knowledge about the effects of alcohol abuse can be evaluated as poor. The level of knowledge was higher among females than males. According to the outcomes of the Cage test, it was proved that 22.2% of the pupils showed high a probability of alcohol addiction.

Conclusions:
There is the need of heath education among junior high school adolescents concerning the consequences of alcohol abuse.

 
REFERENCJE (23)
1.
Sierosławski J, Zieliński A. Wzory picia wśród młodzieży. Badania jakościowe. Alkohol Narkom. 1999; 25(2): 263–285.
 
2.
Alcohol Alert Underage Drinking http://pubs.niaaa.nih.gov/publ... AA67/AA67.pdf (dostęp: 27.01.2013).
 
3.
Hughes K, Macintosh A M, Hastings G, Wheeler C, Watson J, Inglis J. Young people, alcohol, and designer drinks: Quantitative and qualitative study. Brit Med J. 199; 314: 414–418.
 
4.
Okulicz-Kozaryn K, Borucka A. Picie alkoholu przez młodzież z mokotowskich szkół średnich w latach 1984–2000. Alkohol Narkom. 1999; 14(2): 245–259.
 
5.
Szymański J, Wojnarowska B, Mazur J. Picie napojów alkoholowych przez młodzież szkolną w Polsce i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990–1998. Alkohol Narkom. 2001; 14(2): 213–227.
 
6.
Woronowicz B. Alkoholizm jest chorobą. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1998.
 
7.
Dufour M. Zagrożenia i korzyści związane z używaniem alkoholu na przestrzeni całego życia. W: Picie alkoholu w różnych okresach życia, Bartosik A. (red.). przeł. A. Bidziński. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Warszawa 2000: 9–20.
 
8.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Regulacje prawne i programy działania. Warszawa 2001.
 
9.
Maxwell R. Dzieci, alkohol, narkotyki. przeł.: J. Węgrodzka. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. Gdańsk 2000.
 
10.
Piotrkowski P, Zajączkowski K. Profilaktyka w gimnazjum. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków 2003.
 
11.
Strasburger VC. Children, adolescents, substance abuse, and the media. Pediatrics 2010; 126(4): 794–799.
 
12.
Borzekowski DLG, Strasburger VC. Tobacco, alcohol, and drug exposure. W: Calvert S, Wilson BJ, (red.). Handbook of Children and the Media. Boston, MA: Blackwell 2008: 432–452.
 
13.
Wilcox GB, Gangadharbatla H. What’s changed? Does beer advertising affect consumption in the United States? Int J Advert. 2006; 25(1): 35–50.
 
14.
Grube JW, Waiters E. Alcohol in the media: content and effects on drinking beliefs and behaviors among youth. Adolesc Med Clin. 2005; 16(2): 327–343.
 
15.
Institute of Alcohol Studies http://www.ias.org.uk/resource... adolescents.pdf (dostęp: 27.01.2013).
 
16.
Pacewicz A. Jak pomóc dziecku nie pić. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa 1997.
 
17.
Testy alkoholowe. http://www.terapiakrakow.com.p... (dostęp: 12.12.2011).
 
18.
Sierosławski J. Raport z badań ESPAD (Europejski Program Badań Ankietowych). http://www.parpa.pl/index.php?... &task=view&id=126&Itemid=146 (dostęp: 16.12.2011).
 
19.
Badanie wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez PBS DGA Spółka z o.o.: Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Miasta Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/plik. php?zid=65431&wer=0&new=t (dostęp: 16.12.2011).
 
20.
Badanie wykonane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa Pomorskiego przez PBS DGA Spółka z o.o.: Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie pomorskim. http://www.woj pomorskie.pl/downloads/PBS_DGA_raport.pdf (dostęp: 21.12.2011).
 
21.
Pisarska A, Borucka A, Okulicz-Kozaryn K, Bobrowski K. Picie alkoholu w wypowiedziach młodzieży w wieku 13–15 lat. http://www.ipin.edu. pl/archiwum/2002/t15n4_2.pdf (dostęp: 26.12.2011).
 
22.
Leczenie alkoholizmu. Terapia alkoholowa. http://leczenie.alkoholizmu. info/temat/alkoholizm/ (dostęp: 21.12.2011).
 
23.
O’ Malley PM, Johston LD, Bachman JG. Alcohol use among aldolescent. Alcohol Health Res World. 1998; 22(2): 86–93.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top