PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wykorzystanie możliwości nowoczesnej diagnostyki ultrasonograficznej w rozpoznawaniu powikłań przezskórnej biopsji nerki u dzieci
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Nefrologii Dzieci, Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Maria Szczepańska
Oddział Nefrologii Dzieci, Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(1):25-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Doskonalenie metod obrazowania, zwłaszcza rozwój ultrasonografii i modyfikowanie konstrukcji igieł biopsyjnych, wpływają na poprawę jakości materiału diagnostycznego oraz na redukcję ryzyka powikłań w przypadku przezskórnej biopsji nerek u dzieci. Podstawą rozpoznawania powikłań pobiopsyjnych – obok starannej obserwacji klinicznej – jest badanie ultrasonograficzne. Czułość badania usg w wykrywaniu tych powikłań zależy w dużej mierze od aspektów technicznych i wykorzystywania różnych opcji obrazowania. W przedstawionej pracy omówiono powikłania po biopsji nerek własnych i przedstawiono zalety monitorowania pacjentów po zabiegu przezskórnej biopsji nerki wynikające z rutynowego stosowania obrazowania dopplerowskiego. Przedstawione opisy powikłanych przezskórnych biopsji nerki dotyczyły trojga dzieci. Szczególny nacisk położono na rozpoznawanie obecności przetoki tętniczo-żylnej oraz omówienie znaczenia wykrywania tego powikłania. Rozpoznanie przetoki trafnie tłumaczyło obserwowane objawy kliniczne (krwinkomocz/krwiomocz); w żadnym przypadku nie było konieczności leczenia zabiegowego, a dalsze staranne monitorowanie stanu nerki bioptowanej pozwoliło na potwierdzenie samoistnego zamknięcia się przetoki po okresie kilku dni lub tygodni. Proponowany sposób postępowania pozwala na wyłonienie grupy pacjentów wymagających przedłużonego monitorowania.


Introduction:
The development of imaging tools, especially progress in ultrasonography, and modification of the design of the biopsy needles, help to improve the quality of diagnostic material and to reduce the risk of complications in the case of percutaneous kidney biopsy in children. The sensitivity of ultrasound imaging in detecting these complications, to a large extent depends on the technical aspects and the use of various imaging options. In the presented study, the complications after kidney biopsy are discussed and show the advantages of monitoring patients after the procedure of percutaneous kidney biopsy with routine use of doppler imaging on the basis of own experience, and review of the literature. Case-descriptions of complicated kidney biopsies in three children are presented. Special attention on the recognition of the presence of an arterio-venous fistula presence is emphasized, and the importance of detection of that complication reviewed. The diagnosis of fistula explained the observed clinical symptoms (erythrocyturia/hematuria), there was, in any case, no need for further surgical treatment. Careful monitoring of the biopsied kidney allowed the confirmation of spontaneous closure of the fistula after a period of several days or weeks. The proposed procedure allows the determination of the group of patients requiring prolonged monitoring. Key words: children, percutaneous kidney biopsy, perirenal haematoma, subcapsular haematoma, arterio-venous fistula

 
REFERENCJE (21)
1.
Uppot RN, Harisinghani MG, Gervais DA. Imaging-guided percutaneous renal biopsy: rationale and approach. Am J Roentgenol. 2010; ,194: 1443–1449.
 
2.
Iversen P, Brun C. Aspiration biopsy of the kidney. Am J Med. 1951; 11: 324–330.
 
3.
Kark RM, Muehrcke RC. Biopsy of kidney in prone position. Lancet. 1954; 266: 1047–1049.
 
4.
Kumar A, Mitchell MJ, Aggarwal S, Fraser DB, Trillo AA. Ultrasonography- directed native renal biopsy: comparison of an automated biopsy device with a needle system. Can Assoc Radiol J. 1992; 43: 359–363.
 
5.
Nyman RS, Cappelen-Smith J, al Suhaibani H, Alfurayh O, Shakweer W, Akhtar M. Yield and complications in percutaneous renal biopsy. A comparison between ultrasoundguided gun-biopsy and manual techniques in native and transplant kidneys. Acta Radiol. 1997; 38: 431–436.
 
6.
Tondel C, Vikse EB, Bostad L, Svarstad E. Safety and Complications of Percutaneous Kidney Biopsies in 715 Children and 8573 Adults in Norway 1988–2010. Clin J Am Soc Nephrol. 2012; 7: 1591–1597.
 
7.
Whittier WL, Korbet SM. Timing of Complications in Percutaneous Renal Biopsy. J Am Soc Nephrol. 2004; 15: 142–147.
 
8.
Waldo B, Korbet SM, Freimanis MG, Lewis EJ. The value of post-biopsy ultrasound in predicting complications after percutaneous renal biopsy of native kidneys. Nephrol Dial Transplant. 2009; 24: 2433–2439.
 
9.
Eng M, Vaughan TE, Woo D, Buell JF. Treatment of an Extracapsular Post-Renal Biopsy Pseudoaneurysm with Ultrasound- Guided Thrombin Injection. J Clin Ultrasound. 2010; 38: 215–217.
 
10.
Corapi KM, Chen JL, Balk EM, Gordon CE. Bleeding complications of native kidney biopsy: a systematic review and meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2012; 60: 62–73.
 
11.
Ishikawa E, Nomura S, Hamaguchi T, Obe T, Inoue-Kiyohara M, Oosugi K, i wsp. Ultrasonography as a predictor of overt bleeding after renal biopsy. Clin Exp Nephrol. 2009; 13: 325–331.
 
12.
Eiro M, Katoh T, Watanabe T. Risk factors for bleeding complications in percutaneous renal biopsy. Clin Exp Nephrol. 2005; 9: 40–45.
 
13.
Ham YR, Moon KR, Bae HJ, Ju HJ, Jang WI, Choi DE i wsp. A Case of Urine Leakage: An Unusual Complication after Renal Biopsy. Chonnam Med J. 2011; 47: 181–184.
 
14.
Jędzura A, Szczepańska M, Morawiec-Knysak A, Bjanid O, Tomaszewska R, Kajdas L i wsp. Choroba Kimury u chłopca z zespołem nerczycowym – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Pediatr Pol. 2013; w druku.
 
15.
Yang CY, Lai MY, Lu CL, Tseng HS, Chiou HJ, Yang WC i wsp. Timing of Doppler examination for the detection of arteriovenous fistula after percutaneous renal biopsy. J Clin Ultrasound. 2008; 36: 377–380.
 
16.
Rubik J. Jak się robi biopsję nerki. Pediatr Dypl. 2012; 16: 57–61.
 
17.
Lorenzen J, Schneiderb A, Körnerc K, Regiera M, Adama G, Nolte- -Ernstinga C. Post-biopsy arteriovenous fistula in transplant kidney: Treatment with superselective transcatheter embolisation. Eur J Radiol. 2012; 81: 721–726.
 
18.
Sharma KV, Venkatesan AM, Swerdlow D, DaSilva D, Beck A, Jain N i wsp. Image-Guided Adrenal and Renal Biopsy. Tech Vasc Interv Radiol. 2010; 13: 100–109.
 
19.
Adamczyk P, Legaszewski T, Banaszak B, Szczepańska M, Morawiec- -Knysak A, Głowacki J i wsp. Wartość diagnostyczna i bezpieczeństwo przezskórnej biopsji nerki w doświadczeniach jednego ośrodka. Pol Merk Lek. 2008; 24 Suppl 4:51–55.
 
20.
Pasquariello A, Innocenti M, Batini V, Pasquariello G, Beati S, Rindi S i wsp. Theoretical calculation of optimal depth in the percutaneous native kidney biopsy to drastically reduce bleeding complications and sample inadequacy for histopathological diagnosis. Nephrol Dial Transplant. 2007; 22: 3516–3520.
 
21.
Granata A, Floccari F, Ferrantelli A, Rotolo U, Di Lullo L, Fiorini F i wsp. Does systematic preliminar colour Doppler study reduce kidney biopsy complication incidence? Int J Nephrol. 2011;:1–5.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top