PL EN
PRACA ORYGINALNA
Retrospektywna analiza kliniczna kamicy dróg moczowych u dzieci do 3 roku życia
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Immunologii i Kardiologii Prewencyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
2
Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Bik
Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(1):21-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Kamica nerkowa u dzieci rozpoznana do 3 roku życia stanowi 20% wszystkich przypadków kamic układu moczowego w pediatrii. Obraz kliniczny choroby jest niespecyficzny, najczęściej z towarzyszącymi niecharakterystycznymi dolegliwościami brzusznymi i niepokojem. Celem pracy była ocena częstości występowania poszczególnych czynników ryzyka kamicy nerkowej u dzieci i zróżnicowania obrazu klinicznego tej choroby w grupie wiekowej do 3 roku życia.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono jako retrospektywne, polegające na ocenie: danych klinicznych, wyników diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w chwili rozpoznania choroby. Do badania zakwalifikowano pacjentów hospitalizowanych w trzeciorzędowym ośrodku pediatrycznym w okresie 3 lat. Kryteria kwalifikacji obejmowały: wiek dziecka do 36 miesiąca życia włącznie w chwili postawienia rozpoznania oraz potwierdzenie obecności złogów w układzie moczowym.

Wyniki:
Do badania zakwalifikowano 70 pacjentów, w tym 35 chłopców i 35 dziewczynek. Średni wiek wykrycia kamicy nerkowej wyniósł 10 miesięcy. Kamicę objawową zdiagnozowano w 84% przypadków. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku kamicy stwierdzono u 37%, znamiennie częściej u dziewczynek. Najczęściej czynnikiem ryzyka były zakażenia układu moczowego (58% dzieci). Nieprawidłowe wartości wskaźników krystalizacji stwierdzono łącznie u 31,4% pacjentów, hiperkalciuria występowała u 12,8% chorych.

Podsumowanie:
Kamica dróg moczowych u dzieci do 3 roku życia rozpoznawana była najczęściej w przebiegu nieswoistych objawów brzusznych. Najczęstszym czynnikiem ryzyka były zakażenia układu moczowego. Zaburzenia krystalizacji występowały u ponad 30% pacjentów


Introduction:
Urolithiasis diagnosed among children aged under 3 years of age concerns 20% of the total number of cases of urolithiasis in children. The symptoms of the disease are very nonspecific, with the major symptoms of abdominal signs, irritability or restlessness, which, however, may be asymptomatic. Objective: Investigation of frequency of the occurrence of risk factors, and the diversity of symptoms among children aged under 3 years.

Material and Methods:
A 3-year retrospective epidemiological analysis was performed among children under 36 months of age with confirmed urolithiasis, including data on neonatal and infancy risk factors that occurred, symptoms, laboratory and ultrasound results at the time of diagnosis.

Results:
70 children were qualified for the study: 35 boys and 35 girls. 37% of the children had a positive family history of urolithiasis. The most common risk factors were urinary tract infections (58%). Mean age at diagnosis was 10 months, and the symptoms of urolithiasis were present in 84% of cases. Metabolic anomalies were found in 31.4% of patients, while hypercalciuria occurred in 12.8%.

Conclusions:
Urolithiasis in children aged under 3 years is mostly diagnosed due to nonspecific abdominal symptoms. The most common risk factors are UTI. Metabolic anomalies occurred in over 30% of cases.

 
REFERENCJE (9)
1.
Jallouli M, Mhiri R, Nouri A. Urolithiasis in infants. Pediatr Surg Int. 2007; 23: 295-299.
 
2.
Alpay H, Gocke I, Ozen A. Urinary stone disease in the first year of life: is it dangerous? Pediatr Surg Int. 2013; 29(3): 311-6.
 
3.
Hoppe B, Kemper MJ. Diagnostic examination of the child with urolithiasis or nephrocalcinosis. Pediatr Nephrol. 2010; 25: 403-413.
 
4.
Humphreys J, Coward RJ. Renal stones in paediatric practice. Paediatr Child Health 2010; 20(6): 279-285.
 
5.
Bastug F, Gunduz Z, Tulpar S, Poyrazoglu H, Dusunsel R: Urolithiasis in infants: evaluation of risk factors. World J Urol. 2012, doi 10.1007/ s00345-012-0828-y.
 
6.
Bochniewska V, Jung A, Goszczyk A, Muszyńska J, Kraś E. Kamica układu moczowego u dzieci – inhibitory i promontory krystalizacji. Pediatr Med Rodz. 2006; 2(2):91-99.
 
7.
Nimkin K, Lebowitz RL, Share JC, Teele RL: Urolithiasis in a Children’s Hospital: 1985 – 1990. Urol Radiol. 1992; 14.
 
8.
Alpay H, Gokce I, Ozen A, Biyikli N: Clinical and metabolic features of urolithiasis and microlithiasis in children. Pediatr Nephrol. 2009; 24: 2203-2209.
 
9.
Guven AG, Koyun M, Baysal YE, Akman S, Alimoglu E. Urolithiasis in the first year of life. Pediatr Nephrol. 2010, 25:129-134.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top