PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o zdrowiu i chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Studentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Damian Marek Szymczyk   

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(2):221-226
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Współcześnie ponad 60% polskich internautów korzysta z Internetu w celu poszukiwania treści dotyczących zdrowia i choroby. Najliczniejszą grupę z tej społeczności stanowią studenci. Coraz częściej wykorzystują oni uzyskane z zasobów sieci internetowej informacje, aby samodzielnie diagnozować schorzenia i podejmować próby ich leczenia. To narastające zjawisko potwierdza, że obecnie w opiece zdrowotnej następuje przejście od modelu paternalistycznego do modelu współpodejmowania decyzji, w którym pacjent staje się w pełni świadomym i wyedukowanych uczestnikiem procesu terapeutycznego.

Cel pracy:
Celem pracy jest ocena wykorzystania Internetu jako źródła informacji o zdrowiu, a także chorobach i metodach ich leczenia wśród lubelskiej społeczności studenckiej.

Materiał i metody:
Badanie ankietowe przeprowadzone zostało w maju 2012 r. wśród studentów uczelni lubelskich: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej. Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierał 14 pytań (w tym 1 otwarte).

Wyniki:
Otrzymane wyniki potwierdzają, że Internet jest obecnie pierwszym źródłem informacji o zdrowiu i chorobie dla 59% badanych. Respondenci najczęściej korzystają z serwisów medycznych (64%), a także portali społecznościowych i forów dyskusyjnych (55,3%).

Wnioski:
Studenci w celu odnajdywania treści z obszaru medycyny chętnie korzystają z Internetu, co wynika z łatwego i szybkiego dostępu do niego. Młodzi ludzie głównie szukają informacji o objawach i formach leczenia, co przekłada się na wzrost tendencji do podejmowania samodiagnozy i samoleczenia.


Introduction:
At present, more than 60% of Polish internauts use the Internet searching for contents concerning health and disease. In this community, the largest group are students, who increasingly more often use information obtained from the websites resources in order to independently diagnose diseases and undertake an attempt to treat them. This growing phenomenon confirms that at present, in health care there is taking place a transition from the paternalistic model towards the model of shared decision making, in which the patient is a fully aware and educated participant in the therapeutic process.

Objective:
The objective of the study was evaluation of the use of the Internet as a source of information concerning health, as well as diseases and methods of their treatment, among students’ community in Lublin.

Material and Methods:
In May 2012, a survey was conducted among students attending universities in Lublin: the Medical University, Maria Curie-Skłodowska University, University of Natural Sciences, and the University of Technology. An anonymous questionnaire consisted of 14 items (including 1 open question) was applied.

Results:
The results obtained confirm that today the Internet is the first source of information about health and disease for 59% of respondents. The students in the study most frequently use medical websites (64%), as well as social networking and discussion forums (55.3%).

Conclusions:
In order to find contents in the area of medicine, the students willingly use the Internet, which is due to its easy and quick access. Young people seek mainly information concerning symptoms and forms of treatment, which is translated into an increasing tendency towards undertaking self-diagnosis and self-treatment.

 
REFERENCJE (19)
1.
Badanie CBOS. Internauci 2013. Warszawa 2013. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... (dostęp: 2014.04.01).
 
2.
Rudawska I. Rola mass mediów w promocji zachowań sprzyjających zdrowiu. Pielęg Pol. 2005; 2(20): 239.
 
3.
Ulatowska-Szostak E, Marcinkowski JT, Gromadecka-Sutkiewicz M, Krzywińska-Wiewórowska M, Stawińska-Witoszyńska B. Badania nad Internetem jako źródłem informacji o chorobie. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(2): 246–253.
 
4.
Szymczuk E, Zajchowska J, Dominik A, Makara-Studzińska M, Zwo¬lak A, Daniluk J. Media jako źródło wiedzy o zdrowiu. MONZ. 2011; 11(4): 165–168.
 
5.
 
6.
Raport Procontent. Pacjenci w sieci 2012. http://pliki.gemius.pl/Raporty... Pacjenci w sieci 20121.pdf (dostęp: 2014.04.01).
 
7.
Sobierajski T. Medyczni googlersi, czyli o komunikacji z nowym typem pacjenta (cz. 1). OSOZ. 2012; 3: 27–28.
 
8.
Sobierajski T. Medyczni googlersi, czyli o komunikacji z nowym typem pacjenta (cz. 2). OSOZ. 2012; 4: 32–33.
 
9.
Anker AE, Reinhart AM, Feeley TH. Health information seeking: a review of measures and methods. Patient Educ Couns. 2011; 82(3): 346–354.
 
10.
Informacja zdrowotna dla pacjentów i konsumentów. Broszura Nr 1/2003. http://www.pum.edu.pl/__data/a... (dostęp: 2014.04.01).
 
11.
Nazarko-Ludwiczak E. Pacjenci doby empowered. OSOZ. 2012; 10: 13.
 
12.
Kruse K. What do you mean, “e-patient”?”. http://blog.kruresearch.com/20... (dostęp: 2014.04.01).
 
13.
Turkiewicz J. Budowanie wizerunku w ochronie zdrowia na przykładzie lekarzy w Polsce. J Health Sci. 2013; 3(11): 133–142.
 
14.
Malec J. Polski pacjent w Internecie. OSOZ. 2012; 10: 24–25.
 
15.
Szymczyk DM. Doktor G. http://www.cloud4med.pl/2013/0... (dostęp: 2014.04.01).
 
16.
Grzywacz R. Problematyka stresu w środowisku studenckim na pod¬stawie badań. Med Rodz. 2012; 2: 36–43.
 
17.
Student Y. Antropologiczne badania nad studenckimi stylami życia. http://nazdrowie.uni.lodz.pl/w... (dostęp: 2014.04.01).
 
18.
Pączkowska M. Korzystanie z leków i ich dostępność. http://www.csioz.gov.pl/file.p...== (dostęp: 2014.04.01).
 
19.
Dobrogowska-Schlebusch E. Internet jako źródło informacji o zdrowiu – problemy i wyzwania. http://www.csioz.gov.pl/file.p...== (dostęp: 2014.04.01).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top