PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ reklamy na wybory zdrowotne Polaków
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Studiów Edukacyjnych, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(1):26-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Reklama jest najbardziej zauważalnym przejawem działań marketingowych i od zawsze wzbudza wśród społeczeństwa zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Ważnym aspektem współczesnej reklamy jest jej wpływ na codzienne wybory zdrowotne ludzi.

Cel pracy:
Przeprowadzono badania pilotażowe analizujące wpływ różnych form reklamy na codzienne zachowania zdrowotne dorosłych Polaków.

Materiał i metody:
W pracy badawczej posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety. Materiał badawczy stanowiła losowo dobrana grupa 50 dorosłych Polaków w przedziale wiekowym 30–60 lat. Respondentów z terenu miasta Nysa zapytano o wpływ reklamy na ich decyzje dotyczące zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, zakupu leków i suplementów diety oraz środków pielęgnacji i higieny ciała.

Wyniki:
Zgromadzony w trakcie badań materiał empiryczny pozwolił na sformułowanie interesujących wniosków. Okazało się, że 42% respondentów często kupuje różne produkty, kierując się tym, co sugeruje reklama, a najbardziej przekonywające są dla nich wszelkiego rodzaju wizualizacje prezentowane w telewizji. Duży odsetek badanych (60%) deklaruje jednak brak zaufania do produktów reklamowanych jako prozdrowotne. Ponadto respondenci odpowiadali, iż w przypadku problemów zdrowotnych nie sugerują się reklamą (52%), ale korzystają z porady lekarza. Z drugiej strony na pytanie o to, czy kupują leki reklamowane w telewizji, większość odpowiedziała, że tak (70%). Tylko 16% badanych przyznało, że nieliczne kampanie reklamujące sport i rekreację mogą ich zachęcić do aktywności ruchowej, pozostali wykazują obojętność w tej sprawie.

Wnioski:
Badania wykazały jednak dość znaczny wpływ reklamy na wiele decyzji respondentów i ten fakt należałoby wykorzystać do promowania codziennych zachowań prozdrowotnych.


Introduction:
Advertising is the most noticeable manifestation of marketing activity and has always been giving rise to both positive and negative emotions within society. An important aspect of modern advertising is its impact on people›s everyday health choices.

Objective:
A pilot study was conducted in order to examine the impact of various forms of advertising on the daily health behaviour of adult Poles.

Material and Methods:
The study was conducted by the method of a diagnostic survey with the use of a questionnaire technique. The research material was a group of 50 randomly selected adult Poles aged 30–60. Respondents from the city of Nysa were asked questions about the effect of advertising on their decisions about healthy nutrition, physical activity, as well as purchase of medicines, dietary supplements and hygiene, and body care products.

Results:
Empirical evidence collected in the course of the study allowed the formulation of interesting conclusions. The study showed that 42% respondents often buy various products guided by suggestions provided by advertising, and the most convincing for them are all kinds of visual presentations on television advertisements. However, a large percentage of respondents (60%) declared the lack of confidence in the products advertised as ‹health promoting›. In addition, 52% of respondents (52%) answered that when it came o health problems they did not take suggestions found in advertising, but instead used the advice of a doctor. On the other hand, when asked whether they bought drugs advertised on television, the majority provided a positive answer (70%). Only 16% of respondents admitted that very few advertising campaigns, promoting sports and recreation could encourage them to pursue physical activity, while the rest of them showed indifference in this matter.

Conclusions:
The study showed a relatively big effect of advertising on many respondents› decisions, and this fact should be considered in promoting daily health promoting habits.

 
REFERENCJE (13)
1.
Benedikt A. Reklama jako proces komunikacji. Wrocław: Astrum; 2004: 14–15, 18.
 
2.
Budzyński W. Reklama, techniki skutecznej perswazji. Warszawa: Poltext; 1999: 19.
 
3.
Wysokiński M, Fidecki W, Wrońska I. Edukacja zdrowotna w środkach masowego przekazu. Lublin: Zdrowie Publiczne; 2003: 113, 114.
 
4.
Wojnarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2007: 211–213.
 
5.
Karski J. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa: CedeWu; 2003: 211–214.
 
6.
Mruk H, Pisarczyk B, Michalin M. Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska; 2008: 20.
 
7.
Nowacki R. Reklama. Warszawa: Difin; 2006: 32, 41.
 
8.
Barańska M. Reklama i jej ograniczenia. Warszawa: Poltext; 2011: 12.
 
9.
Hollon M. Direct-to-consumer advertising. A haphazard approach to health promotion. Journal of American Medical Association.2005; 293 (16): 2030–2033.
 
10.
Mansfield PR, Mintzes B, Richards D. Direct to consumer advertising. British Medical Journal. 2005: 330, 5–6.
 
11.
Baruk I. Wpływ reklam na polskich nabywców finalnych. Zarządzanie Przedsiębiorstwem. 2008; 1, 2–5.
 
12.
Federacja Konsumentów. Leki sprzedawane bez recepty. http://www. federacja-konsumentow.org.pl (dostęp: 16.05.2013).
 
13.
Jacennik, B. Koncepcje i metody marketingu społecznego a promocja zdrowia. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 2000; 19, 88–100.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top