PL EN
PRACA ORYGINALNA
Konkurencyjność instytucji medycznych: podejście rachunkowe i analityczne
 
Więcej
Ukryj
1
National University of Water and Environmental Engineering
 
2
Medical Center for Postgraduate Education, Warsaw, Poland
 
3
NZOZ Diagnostics Kutno, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Viktoriia Vovk   

National University of Water and Environmental Engineering, S.Bandery 40, M.12, 33014 Równe, Ukraine
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2018;24(3):176-183
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest zbadanie sprawozdań ukraińskich instytucji medycznych na temat wskaźników zatwierdzonych w paszportach dedykowanych programów budżetowych, a także określenie poziomu konkurencyjności systemu opieki zdrowotnej Ukrainy w porównaniu z systemami opieki zdrowotnej Polski i Rosji z wykorzystaniem ww. wskaźników.

Materiał i metody:
Jako materiały badawcze wykorzystano akty prawne, a także dane statystyczne uzyskane z europejskiej bazy danych „Zdrowie dla wszystkich”. Za główne metody badawcze uznano metodę opisową, uogólnienia, rangowania oraz metody analizy systemowej, porównawczej i statystycznej.

Wyniki:
Badając poziom konkurencyjności systemu opieki zdrowotnej, ustalono, że najwyższe wskaźniki według kryterium punktów minimalnych miała Polska. W dalszej kolejności jest Ukraina, a następnie Rosja. W Polsce kluczową rolę odgrywają wskaźniki efektywności i jakości. Dla Rosji najniższe wartości przyjmowały wskaźniki produktów.

Wnioski:
1) Zaleca się wdrożenie zintegrowanej sprawozdawczości, która posłuży jako źródło analizy przydatnej do oceny wskaźników wykonania rządowych programów docelowych oraz poziomu konkurencyjności poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. 2) Konieczne jest przeprowadzenie reformacji rachunkowości krajowych jednostek medycznych (w ramach państwowej polityki), opierając się na zasadach prowadzenia rachunkowości zgodnie ze standardami rachunkowości w sektorze publicznym. 3) Na poziomie państwowym Ukraina powinna zwrócić uwagę na wskaźniki, które nie są wystarczająco wysokie w porównaniu ze wskaźnikami polskiego systemu opieki zdrowotnej – wskaźnikami efektywności oraz jakości.


Objectives:
The aim of the study is to investigate the practice of repports of Ukrainian health care institutions on indicators of efficiency described in the brief of target-oriented budget programmes, as well as to identify the level competitiveness in the health care system in Ukraine compared to health care systems in Poland and Russia, by using the above indicators. Materials and Method.

Material and methods:
The legislative Acts as well as statistical data obtained from the European database ‘Health for All’ were used as research materials. The descriptive method, the method of generalization, the method of ranks, and the systemic, comparative and statistical types of analysis were used as the main methods of research.

Results:
Regarding the level of competitiveness of the healthcare system, it was established that Poland had the highest rates according to the criterion of minimum points. The next was Ukraine, followed by Russia. The efficiency and quality indicators played a significant role for Poland. The product indicators were the lowest for Russia.

Conclusions:
1) Implementing integrated reporting is recommended, which would generalize the evaluation of the effective indicators of the implementation of State medical target programmes as one of the important factors for the competitiveness of direct medical institutions. 2) It is necessary to reform the accounting of national medical units (as part of State policy), based on the accounting principles in accordance with national accounting standards in the public sector. 3) At the State level, Ukraine should pay attention to indicators that are not high enough in comparison with the leading positions of the Polish health system, namely, indicators of efficiency and quality.

 
REFERENCJE (26)
1.
Kister A. Causes and sources of hidden costs in a medical facility. Revue de Management et de Stratégie. 2014; 11(2): 14-25.
 
2.
Bengtsson M, Hinttu S, Kock S. Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks. Journal of Business & Industrial Marketing. 1999; 14 (3): 178-194.
 
3.
Bloom N, Propper C, Seiler S, Reenen JV. The Impact of Competition on Management Quality: Evidence from Public Hospitals. 2010; CEP Discussion Paper N 983.
 
4.
Hamel G, Prahalad CK. [Competitive advantage of tomorrow. Strategies of taking control over the industry and creating markets of the future]. Warsaw: Business Press; 1999.
 
5.
Kanownik G. [An integrated model of competitiveness in health care on the example of district hospitals] [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Warsaw School of Economics;2016.
 
6.
Obłój K. [Strategy of organization. In search of a lasting competitive advantage]. Warsaw: Polish Economic Publisher; 2007.
 
7.
Sygit K, Sygit M, Grzybowska A. Managing through cooperation between doctors and patients in health care and health promotion. Entrepreneurship and Management. 2017; 18: 71-87.
 
8.
Tyszko P, Wierzba WM, Kanecki K, Ziółkowska A. Transformation of the ownership structure in Polish Healthcare and its effects. Central and European Journal of Medicine. 2007; 2(4): 528-538.
 
9.
Tohunov IA. Competition in health care and medicine. Health service manager. 2005; 12: 12-21.
 
10.
Rotaub R. [Free choice, competition and regulations]. Health Market. 2011 Aug 16; Sect. Health policy.
 
11.
Porter ME. Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. https://www.hbs.edu/faculty/Pu... (access: 2018.08.12).
 
12.
On approval of typical enumeration of budget programmes and their efficient performance indicators in health care field of local budgets, Joint decree of Ministry of Finance and Ministry of Health of Ukraine. No. 693/633 (July 25, 2013).
 
13.
Bernaz-Lukavetska OM. Medical services in Ukraine. http://jurist-blog.com.ua/medi... (access: 2018.03.15).
 
14.
Fedosov VM, Yurii SI. Budget system. Tsentr uchbovoi literatury (Kyiv) Publishers; Ekonomichna dumka (Ternopil) Publishers, 2012.
 
15.
Kostiuchenko VM, Bohatyr NV. Integrated reporting as innovative model of reporting in Ukrainian corporate enterprises. http://global-national.in.ua/a... (access: 2018.03.15).
 
16.
Concept of special-purpose programme in budgeting, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. No. 538-р. (Sept 14, 2002).
 
17.
Stankus T. Special-purpose programme in budgeting process of local budgets. Faktor (Kharkiv) Publishers, 2017.
 
18.
On approval of Strategy for accounting system modernisation in public sector for 2007-2015, Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine. No. 34 (Jan 16, 2007).
 
19.
On approval of the National Public Sector Accounting Standards in the public sector 124 "Revenues", Ministry of Finance of Ukraine Order. No. 1629 (Dec 24, 2010).
 
20.
On approval of the National Public Sector Accounting Standards in the public sector 123 "Inventories", Ministry of Finance of Ukraine Order. No. 1202 (Oct 12, 2010).
 
21.
On approval of the National Public Sector Accounting Standards in the public sector 135 "Expenditure", Ministry of Finance of Ukraine Order. No. 568 (May 18, 2012).
 
22.
On approval of the National Public Sector Accounting Standards in the public sector 101 "Preparing financial reporting", Ministry of Finance of Ukraine Order. No. 1541. (Dec 28, 2009).
 
23.
On approval of the National Public Sector Accounting Standards in the public sector 121 "Fixed assets", Ministry of Finance of Ukraine Order. No. 1202. (Oct 12, 2010).
 
24.
European Health for All Database [Internet]. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. [access: 2018 Mar 25]. Available from: http://www.euro.who.int/ru/dat....
 
25.
Beztelesna LI, Pyvovarchuk LV. Institutional provision of state social guarantees implementation. Kondor (Kyiv) Publishers, 2017.
 
26.
Michalczyk L. Wielokryterialna analiza czynników strategii konkurencyjnej banków na przykładzie wybranych oddziałów banków małopolskich. Handel Wewnętrzny. 2012; 339 (4): 91-106.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top