PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiarygodność Internetu jako źródła informacji o chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich
 
Więcej
Ukryj
1
Doktorant Zakładu Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Studentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Samodzielna Pracownia Metod Informatycznych i Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
4
Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Damian Marek Szymczyk   

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(4):422-427
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Szybki rozwój Internetu, a także możliwość umieszczania w nim dowolnych treści powoduje ciągły przyrost informacji. Stan taki wiąże się z trudnością w odnajdywaniu wiarygodnych i sprawdzonych treści. Konieczne jest zatem posiadanie umiejętności filtrowania i weryfikacji wyszukanych informacji, szczególnie w obszarze medycyny. Warto podkreślić, że chociaż społeczeństwo polskie coraz częściej poszukuje informacji zdrowotnych w sieci WWW, to zaufanie do profesji medycznych nie maleje.

Cel pracy:
Celem badania jest ocena wiarygodności Internetu jako źródła informacji o dolegliwościach i metodach ich leczenia, w oparciu o praktyczne ich wykorzystanie przez lubelską społeczność studencką.

Materiał i metody:
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w maju 2012 r. wśród studentów uczelni lubelskich: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej. Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierał 15 pytań (w tym 1 otwarte).

Wyniki:
Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji odnośnie do schorzeń i metod ich leczenia jest dla studentów lekarz i farmaceuta, jednak w sytuacji pojawienia się symptomów chorobowych znaczna część badanych (73,8%) w pierwszej kolejności korzysta z Internetu, a nie z porady lekarza.

Wnioski:
Mimo, iż respondenci krytycznie podchodzą do znajdujących się w Internecie informacji na temat stanu zdrowia, to brak im świadomości, że treści te nie są w stanie zastąpić konsultacji lekarskiej. Ponadto studenci nie posiadają umiejętności selekcji uzyskanych z sieci internetowej informacji o tematyce medycznej, a także ich weryfikacji.


Introduction:
The rapid development of the Internet, as well as the possibility to include in it any contents, results in a constant increase in information. This is related with difficulty with finding reliable and tried contents. Therefore, it is important to possess the skills of filtration and verification of the information sought, especially in the domain of medicine. It is noteworthy that although Polish society increasingly more frequently searches for health information on websites, the reliability of medical professions does not decrease.

Objective:
The objective of the study is evaluation of the reliability of the Internet as a source of information concerning complaints and methods of treatment based on practical use of this information by the students’ community in Lublin.

Material and Methods:
A survey was conducted in May 2012 among students of Lublin universities: Medical University, Maria Curie-Skłodowska University, University of Natural Sciences, and Lublin University of Technology. An anonymous questionnaire contained 15 items, including one open question.

Results:
According to the students, the most reliable source of information concerning disorders and methods of their treatment is a physician or a pharmacist; however, in the situation of the occurrence of pathological symptoms, a considerable percentage of respondents (73.8%) first use the Internet and not medical advice.

Conclusions:
Despite the fact that students critically approach information on the Internet concerning the state of health, they are not aware that the information obtained cannot replace medical advice. In addition, students have no skills in selecting the medial contents on websites, and their verification.

 
REFERENCJE (22)
1.
Badanie CBOS. Internauci 2013. Warszawa 2013. http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2013/K_075_13.PDF (dostęp: 2014.04.01).
 
2.
Ulatowska-Szostak E, Marcinkowski JT, Gromadecka-Sutkiewicz M, Krzywińska-Wiewórowska M, Stawińska-Witoszyńska B. Badania nad Internetem jako źródłem informacji o chorobie. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(2): 246–253.
 
3.
ARC Rynek i Opinia. Internet leczy skutecznie? http://www.arc.com. pl/internet_leczy_skutecznie-41999450-pl.html (dostęp: 2014.04.01).
 
4.
Rochman B. Paging Dr. Google. http://www.time.com/time/magaz... article/0,9171,1973287,00.html (dostęp: 2014.04.01).
 
5.
Beckjord EB, Finney Rutten LJ, Squiers L, Arora NK, Volckmann L, Moser RP et al. Use of the internet to communicate with health care providers in the United States: estimates from the 2003 and 2005 Health Information National Trends Surveys (HINTS). J Med Internet Res. 2007; 9(3): e20.
 
6.
Wagner EH. Chronic disease management: what will take to improve care for chronic illness? Eff Clin Pract. 1998; 1: 2–4.
 
7.
Witucki M. Wstęp. W: World Internet Project Polska 2011. http:// bi.gazeta.pl/im/6/10726/m10726616,WORLD-INTERNET-PROJECT POLSKA-2011-RAPORT-V.pdf (dostęp: 2014.04.01).
 
8.
Eysenbach G, Diepgen TL. Towards quality management of medical information on the internet: Evaluation, labelling, and filtering of information. BMJ 1998; 317: 1496–1502.
 
9.
Malec J. Polski pacjent w Internecie. OSOZ. 2012; 10: 24–25.
 
10.
Dobrogowska-Schlebusch E. Internet jako źródło informacji o zdrowiu – problemy i wyzwania. http://www.csioz.gov.pl/file.p...== (dostęp: 2014.04.01).
 
11.
Szparkowska S. Klik, klik… i jesteś zdrowszy? http://www.rp.pl/ar¬tykul/15,3... (dostęp 2014.04.01).
 
12.
 
13.
Pentor Research International. Polskiego pacjenta portret własny. http:// www.polpharma.pl/katalogiflashowe/mNDn3Z9nZnqRmA.html (do¬stęp: 2014.04.01).
 
14.
Biesaga T. Autonomia lekarza i pacjenta a cel medycyny. Med Prakt. 2006; 6: 20–24.
 
15.
Doroszewska A. Wpływ Internetu na zachowania w zdrowiu i choro¬bie. W: Popielski K, Skrzypek M, Albińska E, red. Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym. Lublin: KUL; 2010: 299–311.
 
16.
Chmura R, Łach K. Samoleczenie a zdrowie publiczne. W: Krajewski¬-Siuda K, red. Samoleczenie. Warszawa: Instytut Sobieskiego; 2012: 31–97.
 
17.
Drozd M, Jaremek-Kudła J, Kijewska A. Farmaceuta w procesie samoleczenia. W: Krajewski-Siuda K, red. Samoleczenie. Warszawa: Instytut Sobieskiego; 2012: 147–155.
 
18.
Raport Procontent. Pacjenci w sieci 2012. http://pliki.gemius.pl/Ra¬port... (dostęp: 2014.04.01).
 
19.
Szymczyk DM. Dr Google: dla pacjentów i lekarzy. http://www.clo¬ud4med.pl/2013/... (dostęp: 2014.04.01).
 
20.
Szymczyk DM. Doktor G. http://www.cloud4med.pl/2013/0... (dostęp: 2014.04.01).
 
21.
Wyatt JC. Commentary: Measuring quality and impact of the world wide web. Br Med J. 1997; 314: 1879–1881.
 
22.
Akerkar SM, Bichile LS. Health information on the Internet: patient epowerment or patient deceit? Indian J Med Sci. 2004; 58(8): 321–326.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top