PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym okulistycznie na przykładzie problemów pacjentów z jaskrą, przed i po zabiegu trabekulektomii
 
Więcej
Ukryj
1
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu
 
 
Autor do korespondencji
Monika Kozestańska
Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, ul. Żwirki i Wigury 33m70, 26-600 Radom
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):393-397
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Jedną z głównych przyczyn utraty wzroku jest jaskra, choroba która każdego roku pozbawia wzroku miliony ludzi. Obecnie na świecie żyje ponad 7 milionów osób, które z powodu jaskry bezpowrotnie utraciły wzrok. Jak wynika z badań WHO, jedynie co drugi chory na jaskrę jest świadomy swojej choroby. Z uwagi na fakt, że jaskra stanowi olbrzymi problem na całym świecie również w Polsce postanowiono zająć się tym tematem.

Cel pracy:
Celem prezentowanej pracy jest ukazanie problemów ludzi chorych na jaskrę oraz wskazanie najważniejszych aspektów roli pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w tym schorzeniu, na podstawie przygotowania i pielęgnacji pacjenta po zabiegu trabekulektomii w oddziale okulistyki.

Materiał i metody:
Dla realizacji celów tej pracy zastosowano analizę literatury przedmiotu i metodę indywidualnego przypadku oraz następujące techniki badawcze: obserwację, wywiad, pomiar, analizę dokumentacji. Opisano klinikę jaskry, metody leczenia ze szczególnym uwzględnieniem trabekulektomii. Ukazano problemy pielęgnacyjne i zasady opieki nad pacjentem chorym okulistycznie.

Wyniki:
W wyniku przeprowadzanych badań osiągnięto cel główny niniejszej pracy, którym było ukazanie całościowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem chorym okulistycznie, na przykładzie problemów pacjentów chorych na jaskrę, przed i po zabiegu trabekulektomii.

Wnioski:
Opieka nad chorym okulistycznie powinna być sprawowana w sposób kompleksowy. Celem jej jest pielęgnowanie na możliwie najwyższym poziomie, ukierunkowane na pomoc pacjentowi w osiągnięciu pełnej sprawności i radzeniu sobie w życiu codziennym.


Introduction:
One of the main causes of blindness is glaucoma, a disease that each year deprives millions of people of their sight. Currently, the world is inhabited by over 7 million people who, because of glaucoma, irretrievably lose their sight. As is apparent from the WHO study, only every second patient with glaucoma is aware of the disease. Due to the fact that glaucoma is a huge problem worldwide and in Poland, it was decided to address this issue.

Objective:
To show the problems of people suffering from glaucoma, and identify key aspects of the role of nurses in nursing care for this disease on the basis of preparation and care of patient after trabeculectomy in a branch of ophthalmology.

Material and Methods:
To achieve the objectives of this study, analysis was made of the literature and the methods in individual cases. The following techniques were used: observation, interview, measurement, and analysis of documentation. A glaucoma clinic, treatment methods with particular reference to trabeculectomy are described. The care problems and principles of the care of ophthalmologically sick patients are shown.

Results:
As a result of the tests, the main objective of this study were achieved, i.e. to show the overall nursing care of ophthalmologically sick patients, and examples of the problems of glaucoma patients before and after trabeculectomy.

Conclusions:
Ophthalmologic patient care should be exercised in a comprehensive manner. Its aim is to nurture the highest possible level aimed at helping the patient to achieve full fitness and coping in everyday life.

 
REFERENCJE (19)
1.
Kłoniecki J. Psychospołeczne problemy zagrożenia jaskrą. Przew Lek. 2002; 1-2: 57.
 
2.
Krajewska M. Epidemiologia i czynniki ryzyka w jaskrze pierwotnej. Przew Lek. 2002; 1-2(5): 88-89.
 
3.
Niżankowska M, red. Jaskra. Wyd 1. Wrocław: Urban & Partner; 2006.
 
4.
Kaczmarek R, Turno-Kręcicka A. Znaczenie badań epidemiologicznych w zapobieganiu ślepocie wywołanej jaskrą. Terapia 2000; 4: 43-45.
 
5.
Podgórski R. Metodologia badań socjologicznych. Bydgoszcz-Olsztyn: Oficyna Wydawnicza BRANTA; 2007.
 
6.
Dudek D. Patogeneza neuropatii jaskrowej. Prz Okul. 2005; 5-6(7-8): 1-2.
 
7.
Grabska- Liberek I, Jamroży-Witkowska A. Jaskra pierwotna otwartego kąta i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako główne przyczyny utraty wzroku we współczesnym świecie. Post Nauk Med. 2008; 1: 88-89.
 
8.
Harris A. Aktualne poglądy na jaskrę: naczyniowe czynniki ryzyka. Wrocław: Medyczne Górnicki; 2010.
 
9.
Szaflik J, Izdebska J. Jaskra. Przew Lek. 2000; 10: 88-96.
 
10.
Sympozjum Sekcji Jaskry PTO. Łódź, 9-11 października 2008r. Pro¬gram, streszczenia.
 
11.
Busbee B, Recchia F. Zapalenie wnętrza gałki ocznej związane z pęcherzykiem filtracyjnym. Ophthamology 2004; 2(1): 93-103.
 
12.
Czechowicz-Janicka K, red. Wybrane zagadnienia okulistyki współczesnej. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; 1990.
 
13.
Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo ćwiczenia. Wyd 1. Warszawa: PZWL; 2001.
 
14.
Wrońska I, Mariański J, red. Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wyd 1. Lublin: Czelej; 2002.
 
15.
Galus K, red. Pielęgniarstwo geriatryczne. Wrocław: Urban&Partner; 1996.
 
16.
Kwiatkowska A, Krajewska-Kułak E, red. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Wyd 1. Lublin: Czelej; 2003.
 
17.
Litwin M, red. Zarys okulistyki. Wyd 1. Warszawa: PZWL; 1997.
 
18.
Ślusarska B, Zarzycka D, red. Podstawy pielęgniarstwa. Tom I, II. Wyd 1. Lublin: Czelej; 2004.
 
19.
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2003.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top