PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena ryzyka zaburzeń statyki narządu rodnego wśród kobiet
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
3
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
 
4
Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Lewicka   

Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):398-401
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Zaburzenia statyki narządu rodnego są powszechnym schorzeniem występującym u kobiet. Celem badań była ocena ryzyka wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego wśród kobiet.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 120 kobiet zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Badania przeprowadzono z zastosowaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa, opracowanego dla potrzeb niniejszej pracy. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Przyjęto 5% ryzyko błędu wnioskowania, p<0,05 uznano za istotne statystycznie.

Wyniki:
Biorąc pod uwagę czynniki sprzyjające wystąpieniu zaburzeń statyki narządu rodnego wśród badanych kobiet, stwierdzono, że 27,50% kobiet znajdowało się w grupie niskiego ryzyka zagrożenia zaburzeniami statyki, 49,17% było w grupie średniego zagrożenia, natomiast 23,33% w grupie wysokiego ryzyka. Badania własne wykazały istotnie statystyczną zależność (p<0,05) pomiędzy ryzykiem wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego w grupie badanych kobiet a miejscem zamieszkania, wykształceniem i czasem ostatniej wizyty u lekarza ginekologa.

Wnioski:
W grupie kobiet zamieszkujących na wsi oraz legitymujących się wykształceniem podstawowym lub zawodowym istnieje większe ryzyko wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego aniżeli wśród badanych zamieszkujących w mieście i posiadających wykształcenie wyższe. Wszelkie działania zmierzające do zmiany świadomości kobiet, odnośnie do potrzeby regularnego odbywania wizyt kontrolnych u lekarza ginekologa, mogą przyczynić się do wcześniejszego rozpoznania, zmniejszenia nasilenia lub częstości występowania zaburzeń statyki narządu rodnego. W odniesieniu do kobiet zamieszkujących na wsi oraz posiadających wykształcenie podstawowe lub zawodowe istnieje potrzeba podjęcia działań z zakresu promocji zdrowia i edukacji na temat czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego. Słowa


Introduction and objective of the study:
Disorders of statics of the reproductive organ are a common health problem among women. The objective of the study was evaluation of the risk of occurrence of disorders of statics of the reproductive organ among women.

Material and Methods:
The study covered 120 women living in the Lublin Region, conducted with the use of a self-designed questionnaire specially designed for the purpose of the presented study. Participation in examinations was voluntary and anonymous. The results obtained were subjected to statistical analysis. The p values p<0.05 were considered statistically significant.

Results:
In considering the factors which are conducive to the occurrence of disorders of statics of the reproductive organ among the women examined it was found that 27.50% of respondents were in the group at low risk of statics disorders. 49.17% wwre in the group at average risk; however, 23.33% came within the group at high risk. Own examinations showed a statistically significant relationship (p <0.05) between the risk of disorders of statics of the reproductive organ among the women in the study, and place of residence, education level, and time of the last visit to a gynaecologist.

Conclusions:
Women living in the rural areas with an elementary or elementary vocational education are at a higher risk of disorders of statics of the reproductive organ than those living in the urban areas and possessing university education. All actions aimed at changing the awareness of women in relation to the need for regular visits to the gynaecologist may contribute to an early diagnosis, and reduction in the intensity or frequency of the occurrence of disorders of statics of the reproductive organ. It is necessary to undertake actions within the scope of education and health promotion with respect to rural women with elementary or elementary vocational education, concerning the risk factors predisposing to disorders of the statics of the reproductive organ.

 
REFERENCJE (6)
1.
Prystupa A, Kurys-Denis E, Krupski W, Mosiewicz J. Diagnostics of acute pain in abdominal right Upper quadrant. J Pre-Clin Clin Res. 2011; 5: 56-59.
 
2.
Reznek RH, Armstrong P. The adrenal gland. Clin Endocrinol. 1994; 40: 561-576.
 
3.
Bohdanowicz-Pawlak A, Bladowska J, Szymczak J, Bednarek-Tupikowska G, Bidzińska B, Affelska-Jercha A. Obserwacja przebiegu przypadkowo wykrytych guzów nadnerczy (incidentaloma) w materiale Kliniki Endokrynologii i Diabetologii AM we Wrocławiu. Adv Clin Exp Med. 2003; 12: 607-613.
 
4.
MacKie RM, Bray CA, Holc DJ, Morris A, Nicolson M, Evans A, Doherty V, Vestey J. Scottish melanoma Group: Incidence and survival from malignant melanoma in Scotland: an epidemiological study. Lancet 2002; 360: 587-591.
 
5.
Kalkman E, Baxter G. Melanoma. Clin Radiol. 2004; 59: 313-326.
 
6.
Mittendorf EA, Lim SJ, Schacherer CW, Lucci A, Cormier JN, Mansfield PF, Gershenwald JE, Ross MI, Lee JE. Melanoma adrenal metastasis: natural history and surgical management.Am J Surg. 2008; 195(3): 363-8; discussion 368-9.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top