PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Przebieg pandemii COVID-19 sprawił, że w wielu krajach do realizacji działań przeciwepidemicznych oprócz służb publicznych zaangażowano również wojsko. Celem pracy była analiza działań edukacyjnych i szkoleniowych realizowanych przez korpus medyczny Sił Zbrojnych RP oraz Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego (WCKMed.) w związku z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego w realizacji działań przeciwepidemicznych.

Materiał i metody:
Zebrano i przeanalizowano dane dotyczące działań edukacyjnych i szkoleniowych realizowanych przez WCKMed. w okresie od marca 2020 do sierpnia 2021 roku oraz działań przeciwepidemicznych prowadzonych bądź koordynowanych przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej od marca 2020 roku.

Wyniki:
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Wojsko Polskie zostało zaangażowane w realizację działań przeciwepidemicznych, w tym: pobieranie materiału do badań w kierunku zakażeń SARS-CoV-2; budowę infrastruktury niezbędnej do zwalczania pandemii COVID-19 (m.in. szpitali tymczasowych); wsparcie kadrowe placówek ochrony zdrowia; transport i logistykę zasobów niezbędnych do realizacji działań przeciwepidemicznych; kontrolę przestrzegania zasad kwarantanny i izolacji. W związku z realizacją działań przeciwepidemicznych w kwietniu 2020 roku wszyscy żołnierze zawodowi zostali przeszkoleni z podstaw epidemiologii/transmisji zakażeń SARS-CoV-2, posługiwania się środkami ochrony indywidualnej, profilaktyki zakażeń, pobierania materiału biologicznego do badań w kierunku zakażeń SARS-CoV-2, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w środowisku niebezpiecznym, potencjalnie zagrożonym występowaniem wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski:
Zaangażowanie służb publicznych w realizację działań przeciwepidemicznych wymaga zapewnienia odpowiedniego systemu szkoleń i edukacji na temat profilaktyki zakażeń


Introduction and objective:
In many countries, due to the COVID-19 pandemic the military services have become involved together with the public services in the implementation of anti-epidemic measures. The aim of the study was to analyze educational and training activities carried out by the Medical Corps of the Polish Armed Forces and the Military Medical Training Center (WCKMed) as a part of anti-epidemic measures provided by the Polish army.

Material and methods:
Data on educational and training activities carried out by the Military Medical Training Center (WCKMed) from March 2020 – August 2021, as well as anti-epidemic activities carried out or coordinated by the Department of Military Health Service of the Ministry of National Defence from March 2020 were collected and analyzed.

Results:
In association with the introduction of the state of epidemic, the Polish Army has become involved in the implementation of anti-epidemic measures, including swab sampling for SARS-CoV-2 testing; construction of infrastructure necessary to combat the COVID-19 pandemic; human resources support for health care institutions; transport and logistics; and verification of the compliance with the rules of quarantine and isolation. In April 2020, as part of the preparation for the implementation of anti-epidemic measures, all professional soldiers were trained in the epidemiology of SARS-CoV-2 infections, the use of personal protective equipment and the prevention of SARS-CoV-2 infections, collecting biological material for testing for SARS-CoV-2, providing qualified first aid in a hazardous environment, potentially endangered by the SARS-CoV-2 coronavirus.

Conclusions:
The engagement of public services, including military, in the implementation of anti-epidemic measures requires the provision of well-organized training and education on infection prevention methods.

Ostrowska A. Rola Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w walce z pandemią COVID-19 – implikacje dla działań przeciwepidemicznych. Med Og Nauk Zdr. 2921; 27(4): 480–487. doi: 10.26444/monz/144084
 
REFERENCJE (14)
1.
Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020; 395(10223): 497–506. https://doi.org/10.1016/S0140-....
 
2.
Dawood FS, Ricks P, Njie GJ, et al. Observations of the global epidemiology of COVID-19 from the prepandemic period using webbased surveillance: a cross-sectional analysis. Lancet Infect Dis. 2020; 20(11): 1255–1262. https://doi.org/10.1016/S1473-....
 
3.
Pinkas J, Jankowski M, Szumowski Ł, et al. Public Health Interventions to Mitigate Early Spread of SARS-CoV-2 in Poland. Med Sci Monit. 2020; 26: e924730. https://doi.org/10.12659/MSM.9....
 
4.
Worldometer. COVID-19 Coronavirus Pandemic, 2021. https://www.worldometers.info/... (access: 2021.09.07).
 
5.
Girum T, Lentiro K, Geremew M, et al. Optimal strategies for COVID-19 prevention from global evidence achieved through social distancing, stay at home, travel restriction and lockdown: a systematic review. Arch Public Health. 2021; 79(1): 150. https://doi.org/10.1186/s13690....
 
6.
Unesco. 1.3 billion learners are still affected by school or university closures, as educational institutions start reopening around the world, says UNESCO, 2020. https://en.unesco.org/news/13-... (access: 2021.09.07).
 
7.
Raciborski F, Jankowski M, Gujski M, et al. Prevention of SARS-CoV-2 Infection Among Police Officers in Poland-Implications for Public Health Policies. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(23): 9072. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
8.
Kalkman JP. Military crisis responses to COVID-19. J. Contingencies and Crisis Management. 2020; 00: 1–5. https://doi.org/10.1111/1468-5....
 
9.
Monitor Polski z 2020 r. poz. 413. Postanowienie Prezydenta RP z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej“.
 
10.
Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 122/DWSZdr z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przeszkolenia medycznego wojsk oraz organów administracji publicznej, w związku z występowaniem stanu epidemii zachorowań COVID-19.
 
11.
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego. Aktualności, 2021. https://wckmed.wp.mil.pl/pl/ (access: 2021.09.07).
 
12.
European Commission. Healthcare personnel statistics – nursing and caring professionals. https://ec.europa.eu/eurostat/... (access: 2021.10.27).
 
13.
World Health Organization. Prioritizing diseases for research and development in emergency contexts. https://www.who.int/activities... (access: 2021.09.07).
 
14.
Siddiquea BN, Shetty A, Bhattacharya O, et al. Global epidemiology of COVID-19 knowledge, attitude and practice: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2021; 11(9): e051447. https://doi.org/10.1136/bmjope....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top