PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czas pracy dzieci w rodzinach wiejskich –ocena na podstawie różnych metod
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(4):180-184
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W badaniach społecznych występuje ryzyko uzyskania mało rzetelnych wyników z powodu zastosowania nieodpowiednich narzędzi badawczych lub błędnej ich konstrukcji. Badania budżetu czasu wybranych grup ludności sprawiają szczególną trudność, ponieważ najczęściej wykorzystują metodę ankietową, w której czas wykonywania poszczególnych czynności ocenia się na podstawie retrospekcji respondentów.

Cel badań:
Celem pracy jest porównanie dwóch sposobów oceny średniego czasu trwania prac wykonywanych w gospodarstwie domowym i rolnym (kwestionariusz ankiety, dzienniczek czynności ucznia) przez dzieci z rodzin wiejskich w wieku 11-14 lat.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w grupie 255 dzieci z rodzin wiejskich województwa lubelskiego. Ilość czasu, jaką badane dzieci przeznaczały na prace w rodzinnym gospodarstwie oceniono na podstawie dwóch źródeł informacji: 1) na podstawie badań kwestionariuszem ankiety, 2) na podstawie zapisów w dzienniczku czynności ucznia.

Wyniki:
Przeprowadzone analizy wykazały, że budżet czasu dzieci wiejskich wyznaczony na podstawie retrospekcji uczniów w badaniach ankietowych istotnie różni się od budżetu ustalonego na podstawie prowadzonych dzienniczków. W ocenie retrospektywnej czas wykonywania prac na rzecz rodziny jest znacznie krótszy niż określony na podstawie dzienniczków. Zaniżanie czasu pracy w badaniach ankietowych jest charakterystyczne w grupie dziewcząt. Wśród chłopców oceny na podstawie ankiety i dzienniczka są podobne.

Wnioski:
Zastosowane metody oceny czasu wykonywania pracy na rzecz rodziny przynoszą nieco odmienne rezultaty. Różnice ocen poszczególnych zajęć dziecka należy analizować w kontekście dobowego budżetu czasu. Wskazana jest pogłębiona analiza uwarunkowań stwierdzonych różnic.


Introduction:
In social studies there occurs a risk of obtaining poorly reliable results due to the application of inadequate research instruments, or their incorrect design. Studies of the time budget of selected population groups constitute a special diffi culty because they most frequently use a survey method in which the duration of performance of individual activities is assessed, based on respondents’ retrospection.

Objective:
The objective of the study is the comparison of two methods of evaluation of the mean duration of work activities performed in the household and on the farm (questionnaire form, diaries of schoolchildren’s activities) by rural children aged 11-14.

Material and Methods:
The study covered a group of 255 children from rural families living in the Lublin region. The amount of time devoted by children in the study to work activities on the family farm was evaluated based on two sources of information: 1) questionnaire form, 2) and records in the diary of schoolchild’s activities.

Results:
Results of the analyses showed that the time budget of rural children specifi ed, based on the schoolchildren’s retrospection in survey studies, signifi cantly diff ered from that established based on the diaries they kept. According to the retrospective evaluation, time devoted to work activities performed on behalf of the family was considerably shorter than that specifi ed based on diaries. The underestimation of working time in the survey studies was characteristic in the group of girls, whereas among boys the evaluations based on the survey and diaries were similar.

Conclusions:
The applied methods of evaluation of working time on behalf of a family brought about slightly diff erent results. The diff erences in evaluations of individual work activities performed by a child should be analyzed in the context of the daily time budget. It is advisable to perform a comprehensive analysis of the conditioning of the diff erences observed

 
REFERENCJE (16)
1.
Lutyński J. Metody badań społecznych: wybrane zagadnienia. Łodź: Łodzkie Towarzystwo Naukowe; 1994:154-156.
 
2.
Gruszczyński LA. Kwestionariusz w socjologii: budowa narządzi do badań surwejowych. Katowice: Uniwersytet Śląski; 1991:121-139.
 
3.
Rostocki WA. Kłamstwo obronne w ujęciu M. Ossowskiej a etyczne problemy wywiadu kwestionariuszowego w socjologii. W: Gostkowski,.
 
4.
red. Analizy i proby technik badawczych w socjologii. Tom IX. Red. Warszawa: PAN Instytut Filozofi i i Socjologii; 1992:39-49.
 
5.
Kargul J. O czasie wolnym młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001;6:3-8.
 
6.
Marzec H. Czas wolny małych dzieci w rodzinie. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2004;2:38-39.
 
7.
Borzyszkowa H. Budżet czasu wolnego i sposób jego wykorzystania przez dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim w wieku szkoły podstawowej. Grańsk: Uniwersytet Gdański; 1997.
 
8.
Włowski T, Jankowska M. Wybrane aspekty zachowań zdrowotnych młodzieży gimnazjalnej. Cz.II. Aktywność fi zyczna oraz formy spędzania czasu wolnego. Probl Hig Epidemiol 2007;1:67-73.
 
9.
Huk-Wieliczuk E. Physical work load and state of health of school-aged children in the southern Podlasie Region. Ann Agri Environ Med 2005;12:95-100.
 
10.
Huk-Wieliczuk E. Wybrane aspekty kondycji fi zycznej i zachowań zdrowotnych młodzieży wiejskiej z terenu Południowego Podlasia, AWF, IWFiS, Warszawa 2007.
 
11.
Jung B. Ekonomia czasu wolnego. Zarys problematyki. Warszawa: PWN; 1989.
 
12.
Tarkowska E. Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań. Wrocław: Ossolineum; 1987.
 
13.
Lewandowski AS, Palermo TM, Kirchner HL, Drotar D. Comparing Diary and Retrospective Reports of Pain and Activity Restriction in Children and Adolescents with Chronic Pain Conditions. Clin J Pain 2009;4:299-306.
 
14.
Lewandowski K. Zależność między wynikami terapii a przyjętymi kryteriami oceny czasu przeżycia wolnego od progresji choroby i czasu wolnego od zdarzeń – analiza na odstawie wynikow stosowania inhibitorow kinazy tyrozynowej u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. Hematologia 2011;2(2):99-104.
 
15.
Maruszewski T. Pamięć autobiografi czna jako mechanizm przechowywania doświadczenia. W: J. Sterlau red. Psychologia. Podręcznik akademicki. Grańsk: GWP; 2000: 137-182.
 
16.
Gawinecka M, Łucka I, Cebella A. Pamięć zdarzeń traumatycznych. Psychiatria 2008;5(2):65-69.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top