PL EN
PRACA ORYGINALNA
Porównanie skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą typu 2 i bez cukrzycy
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(1):45–48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Nadciśnienie tętnicze (NT) występuje dwukrotnie częściej u osób chorujących na cukrzycę niż w populacji ogólnej. Leczenie farmakologiczne chorych z cukrzycą typu 2 wymaga zazwyczaj stosowania większej liczby leków hipotensyjnych do osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego.

Cel:
Celem naszej pracy było porównanie liczby stosowanych leków hipotensyjnych oraz wartości ciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą typu 2 i bez cukrzycy wśród kuracjuszy sanatorium o profilu kardiologicznym.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 600 osób z NT, hospitalizowanych w latach 2005–2009 w Sanatorium Uzdrowiskowym w Nałęczowie. Metodą doboru warstwowo-losowego, z dokumentacji medycznej, wylosowano grupę 300 pacjentów nie chorujących na cukrzycę oraz grupę 300 pacjentów dodatkowo obciążonych cukrzycą typu 2.

Wyniki:
Wiek chorych z NT i cukrzycą wynosił średnio 59,6±10,4 lat (zakres 27–81 lat) i nie różnił się istotnie od wieku pacjentów z NT bez cukrzycy (średnio 58,5±13,8 lat, zakres 37–80 lat; p=0,67). Wśród osób z NT chorujących na cukrzycę notowano wyższe wartości ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) w porównaniu z podgrupą chorych z NT bez cukrzycy (141±6,2/90,1±4,6 mmHg vs 138,6±3,5/87,5±3,5 mmHg; odpowiednio p<0,001 dla SBP oraz p<0,001 dla DBP). Podgrupa pacjentów z cukrzycą i NT otrzymywała również większą liczbę leków hipotensyjnych (2,25±0,98 vs 1,97±1,1; p=0,001). Pacjenci z cukrzycą typu 2 byli obciążeni blisko dwunastokrotnie wyższym ryzykiem nieosiągnięcia celu terapeutycznego (R<140/90 mmHg) w porównaniu z osobami niechorującymi na cukrzycę

Wnioski:
Cukrzyca stanowi silny i niezależny czynnik utrudniający kontrolę ciśnienia tętniczego u pacjentów. W celu osiągnięcia prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego w cukrzycy wymagane jest stosowanie większej liczby leków hipotensyjnych niż ma to miejsce u osób niechorujących na cukrzycę.


Introduction:
Arterial Hypertension (AH) occurs twice as frequently among patients with diabetes than in the total population. Pharmacological treatment of patients with type 2 diabetes usually requires the application of a greater number of drugs in order to obtain the target values of arterial pressure.

Objective:
The objective of the presented study was comparison of the number of hypotensive drugs applied and arterial pressure values in individuals with and without type 2 diabetes among patients receiving treatment in a sanatorium of a cardiologic profile.

Material and Methods:
The analysis covered 600 patients with AH, hospitalized during the period 2005-2009 in the Sanatorium in Nałęczów. 300 diabetes negative patients and 300 type 2 diabetes positive patients were selected from medical documentation by means of random stratified sampling.

Results:
The age of patients with AH and concomitant diabetes was 59.6±10.4, on average, (range 27-81), and did not significantly differ from that of patients without diabetes (58.5±13.8, on average, range 37-80; p=0.67). Among patients with AH and concomitant diabetes, higher values of systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) were noted, compared to the subgroup of patients with AH, but without diabetes (141±6.2/90.1±4.6 mmHg vs. 138.6±3.5/87.5±3.5 mmHg; respectively p<0.001 for SBP and p<0.001 for DBP). The subgroup of patients with diabetes and AH received a greater number of hypotensive drugs (2.25±0.98 vs. 1.97±1.1; p=0.001). The risk of uncontrolled AH (R<140/90 mmHg) was approximately 12-fold higher among patients with type 2 diabetes, compared to those without diabetes.

Conclusions:
Diabetes is an independent factor which hinders the control of arterial blood pressure in patients. In order to obtain normal blood pressure values in diabetes, the application of a greater number of hypotensive drugs is required, compared to patients without diabetes.

 
REFERENCJE (10)
1.
Szczeklik A. (red). Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010, Krakow. Med Prak. 2010; 377‒392: 1281.
 
2.
Hien P. Cukrzyca, Łodź, Springer PWN, 1995: 1181‒20.
 
3.
Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal. 2007; 28: 1462‒1536.
 
4.
Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Praktyczna. 2011; 12 (supl. A): A1-A46.
 
5.
Stults B, Jones R. Management of hypertension in diabetes. Diabetes Spectrum. 2006; 19(1): 25‒31.
 
6.
Ng C, Yiu S, Choi K. et al. Prevalence and significance of white-coat hypertension and masked hypertension in type 2 diabetics. Hong Kong Med J. 2008; 14: 437‒43.
 
7.
Shelley D, Tseng T-Y, Andrews H. et al. Predictors of Blood Pressure Control Among Hypertensives in Community Health Centers. Am. J Hypertens. 2011, online publication 2011; doi: 10.1038/ajh.2011.154.
 
8.
Hicks L, Shaykevich S, Bates D, Ayanian J. Determinants of racial/ ethnic differences in blood pressure management among hypertensive patients. BMC Cardiovasc Disordorders. 2005; 5: 16.
 
9.
Hyman D, Pavlik V. Characteristics of patients with uncontrolled hypertension in the United States. N Eng J Med. 2001; 345: 479–486.
 
10.
Mete M, Wilson C, Lee E. et al. Relationship of glycemia control to lipid and blood pressure lowering and atherosclerosis: the SANDS experience. J Diabetes Complications. 2011, on line publication: doi: 10.1016/j.physletb.2003.10.071.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543