PL EN
PRACA ORYGINALNA
Percepcja depresji w wybranych grupach społecznych
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Neurologii w SPP ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy
 
2
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
3
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Krajewska-Kułak   

Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. M. Curie Skłodowskiej 7a, 15-096 Białystok
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):295-302
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Obecnie z depresją walczy około 450 milionów ludzi na całym świecie.

Cel pracy:
Ocena percepcji depresji przez nauczycieli i pielęgniarki.

Materiał i metody:
Badaniem objęto po 100 pielęgniarek i 100 nauczycieli. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankietowy złożony z 38 pytań.

Wyniki:
Zdaniem 93,5% ogółu badanych, na depresję można zachorować w każdym wieku, według 83% zachorowalność wzrasta, 77% uznało, że jest to poważna choroba, 78% stwierdziło, iż depresja jest wyleczalna, 61,5% było zdania, iż zawód może oddziaływać na zachorowalność na depresję, 58,5% wskazało, że to choroba wstydliwa. Za grupy najbardziej narażone na depresję uznano osoby związane z edukacją (59,3%) i pracowników ochrony zdrowia (52%). 76,8% badanych zadeklarowało pozytywny stosunek do chorego na depresję. W opinii 77% badanych depresji towarzyszą nowotwory. O tym, że istnieją specjalne skale służące do pomiaru poziomu depresji wiedziało 51% osób. 73% oceniło swój poziom wiedzy jako średni. 83,5% badanych uważało, że wiedza na temat depresji jest przydatna Wiedzę na temat depresji czerpali głównie z mediów (66,5%) i Internetu (60,5%). Swoją wiedzę chciałoby poszerzyć 61% badanych, ale tylko 21,5% badanych sprecyzowało zakres powyższego. 87% w roli edukatora z zakresu depresji widziało psychologa.

Wnioski:
W opinii większości badanych depresja jest problemem zdrowotnym polskiego społeczeństwa, a zachorowalność na depresję w Polsce w ostatnich latach wzrasta. Zdecydowanie większą wiedzę z zakresu depresji posiadały pielęgniarki niż nauczyciele. Stwierdzono istotne statystycznie zależności pomiędzy wykonywanym zawodem a wiedzą na temat depresji Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy przebytą depresją a stosunkiem do osoby chorej na depresję.


Introduction:
Currently, about 450 million people worldwide suffer from depression.

Objective:
The objective of the study was assessment of the perception of depression by teachers and nurses.

Material and Methods:
The study included 100 nurses and 100 teachers, conducted using a questionnaire designed by the author, which consisted of 38 items.

Results:
According to 93.5% of the total number of respondents, depression may be contracted at any age, 83% of them mentioned that morbidity increases, 77% – that this is a serious disease, 78% – depression is curable, 61.5% – profession may exert an effect on morbidity due to depression, 58.5% – this is an embarrassing disease. The population groups most vulnerable to depression were considered those related with education (59.3%) and health care staff (52%). 76.8% of respondents declared a positive attitude towards patients with depression. In the opinions of 77% of respondents, depression is accompanied by cancer; 51 respondents were aware that there are special scales for the measurement of depression; 73% evaluated their level of knowledge as mediocre; and 83.5% considered their knowledge concerning depression as useful. The respondents obtained their knowledge concerning depression mainly from the media (66.5%) and the Internet (60.5%); 61% of respondents reported that they would like to expand their knowledge; however, only 21.5% of them specified the scope of this knowledge. 87% of respondents saw a psychologist in the role of an educator in the area of depression.

Conclusions:
In opinions of the majority of respondents, depression is a health problem in Polish society, and the incidence of depression in Poland has been increasing in recent years. Nurses had a considerably better knowledge of depression than teachers. A statistically significant relationship was observed between the profession performed and knowledge about depression. No significant relationship was found between past depression, and the attitude towards the person suffering from depression.

 
REFERENCJE (29)
1.
Pużyński S. Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: Wyd. Lekar¬skie PZWL; 2009: 19–58.
 
2.
Sprawka K, Wysokiński A, Orzechowska A, Talarowska-Bogusz M, Typel D, Gruszczyński W. Zaburzenia depresyjne i lękowe w okresie klimakterium. Psychiatria 2008; 5(3): 99–104.
 
3.
Święcicki Ł. Depresje – definicja, klasyfikacja, przyczyny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 2002; 2(3): 151–160.
 
4.
WHO: Prevention and Promotion in Mental Health. Genewa: Mental Health: Evidence and Research Department of Mental Health and Substance Dependence World Health Organization; 2001: 1–46.
 
5.
Grygorczuk A. Związek zaburzeń depresyjnych nawracających z płcią psychologiczną i sposobami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Psychiatria 2008; 5(1): 13–22.
 
6.
Hallstrom C, McClure N. Depresja. Odpowiedzi na pytania. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2007: 2–92.
 
7.
Główny Urząd Statystyczny: Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2011 r. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych GUS; 2012: 66–73.
 
8.
Kubik B, Kołpa M, Schlegel-Zawadzka M. Wiedza i świadomość miesz¬kańców małego miasta w zakresie profilaktyki depresji. Pielęg XXI wieku. 2011; 2: 23–26.
 
9.
Kliszcz J, Nowicka-Saure K, Trzeciak B, Sadowska A. Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek, a ich satysfakcja z życia i z pracy za¬wodowej. Med Pr. 2004; 55(6): 461–468.
 
10.
 
11.
Link-Dratkowska E. Depresja dzieci i młodzieży — podejście poznaw¬czo-behawioralne. Teoria i terapia. Psychiatria 2011; 8: 84–90.
 
12.
Kowalczuk K, Zdańska A, Krajewska-Kułak E, Łukaszuk C, Van Damme-Ostapowicz K, Klimaszewska K, Kondzior D, Kowalewska B, Rozwadowska E. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego. Probl Pielęg. 2011; 19(3): 307–314.
 
13.
Wawros K, Mroczkowska R. Analiza stresu związanego z wykonywa¬niem obowiązków zawodowych przez pielęgniarki anestezjologiczne na podstawie ich subiektywnej oceny. Pielęgniarstwo Specjalistyczne 2014; 1(4): 164–171.
 
14.
Łuczak A, Żołnierczyk-Zreda D. Praca a stres. Bezpieczeństwo Pracy 2002; 10: 2–5.
 
15.
Bugajska J, Żołnierczyk-Zreda D, Jędryka-Góral A. Rola psychospołecz¬nych czynników pracy w powstawaniu zaburzeń mięśniowo-szkieleto¬wych u pracowników. Med Pr. 2011; 62(6): 653–658.
 
16.
Widerszal-Bazyl M. Stres w pracy a zdrowie, czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Karaska oraz modelu wymagania-kontrola-wsparcie. Warszawa: CIOP-PIB; 2003.
 
17.
Widerszal-Bazyl M. Pojęcie ryzyka społecznego w pracy. Bezpieczeństwo Pracy 2009; 6: 6–8.
 
18.
Skorupska-Król A, Szabla A, Bodys-Cupak I. Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęg XXI w. 2014; 1(46): 23–26.
 
19.
Wasilewski D, Wojnar M, Chatizow J. Depresja a ból: ogólnopolskie badanie epidemiologiczne. Psychiatria Polska 2010; 44(3): 435–445.
 
20.
Dudek D, Zięba A. Depresja – problem aktualny cały rok. Świat Medycyny i Farmacji 2008; 3: 33–35.
 
21.
Święcicki Ł. Depresja. Zwykła choroba? Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010: 1–14.
 
22.
Wciórka B, Wciórka J. Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie. Komunikat z badań CBOS. Warszawa; 2005: 1–21.
 
23.
Gawlik O, Nowak J. Zaburzenia rytmów biologicznych w depresji – poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych. Postępy psychiatrii i Neurologii 2006; 15(3): 171–178.
 
24.
Leszczyńska T, Pisulewski PM. Wpływ wybranych składników żyw¬ności na aktywność psychofizyczną człowieka. Żywność Nauka Technologia Jakość. 2004; 1(38): 12–24.
 
25.
Michalska-Leśniewicz M, Gruszczyński W. Czynniki psychologiczne w depresji. Psychiatria 2010; 7(3): 95–103.
 
26.
Borge L, Martinsen EW, Hoffart RA, Larsen S. Quality of life and mental health among nurses attending courses of the prevention of pro-fessional burnout. Tidsskr Nor Laegeforen. 2003; 123: 1847–1848.
 
27.
Krawczyk K, Rybakowski J. Zastosowanie kwasów tłuszczowych ome¬ga-3 w leczeniu depresji. Farmakoter Psychiat Neurol. 2007; 2: 101–107.
 
28.
Opinia publiczna o chorobach psychicznych, Raport badania typu Omnibus, CBOS, 2007, 9, 1–5. http://lekarze.slask.pl/dok/op... (dostęp: 2014.11.07).
 
29.
Wypadki przy pracy. GUS 2008. Warszawa: GUS; 2009: 1–148 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... (do¬stęp: 2014.11.07).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top